Fizjoterapia

Jednolite 5-letnie studia magisterskie

(od 1 października 2017 roku studia na kierunku FIZJOTERAPIA przyjęły formę jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Oznacza to, że w kształceniu nie ma już pośredniego poziomu - licencjata fizjoterapii).


Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: fizjoterapia

jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne

Czas trwania:

5 lat

Limit miejsc 2019/2020:

160

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 2 lipca 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości 0-72.

Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (łącznie 0-40 punktów, 0-20 punktów za każdą próbę sprawności).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/tabele-punktowe

Egzamin sprawnościowy:

TAK

8-9-10 lipca 2019 r.

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie dyscypliny:

- pływanie

- bieg na dystansie (kobiety - 800 metrów, mężczyźni - 1000 metrów).

W dniu rejestracji na egzamin należy mieć przy sobie:

- dowód osobisty lub paszport

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Brak wymienionych dokumentów  spowoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci /-tki/ w dniu rejestracji otrzymują numer startowy oraz podpisują ubezpieczenie NW.

Pływanie, lekkoatletyka (opis i filmy pokazowe).

Zasady przeliczania wyników z egzaminów sprawnościowych:

tabele punktowe

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2019 r.- ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Składanie dokumentów:

15-16-17 lipca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Gmachu Głównym SG-1,
zgodnie z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:
15 lipca poniedziałek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I
16 lipca wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P,
17 lipca środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie
zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni wyznaczonym przez wydziałową komisję,
do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

5. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 1-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

100 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Rehabilitacji

Opis kierunku

Studia prowadzone są w Uczelni z tradycjami i doświadczeniem, na powstałym jako pierwszy w Europie Wydziale Rehabilitacji. Dysponujemy doświadczoną i dobrze wykształcona kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną i socjalną. Studia w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Wykorzystują wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.

Tematyka studiów

Absolwent w toku jednolitych pięcioletnich  studiów magisterskich uzyskuje:
-przygotowanie zawodowe do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
-umiejętności nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych,
- przygotowanie do profesjonalnego współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego,
-przygotowanie do stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych
Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek lub populacji osób ze specjalnymi potrzebami w celu przywracania, rozwijania czy utrzymywania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Absolwenci są dobrze przygotowani do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej prowadzonej przez wyspecjalizowane placówki służby zdrowia, a także rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:
-wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
-planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
-dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauki posługiwania się nimi,
-wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
-prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych,
-kierowania zespołem terapeutycznym,
-organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną,
-szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w dziedzinie rehabilitacji a pogłębione studia przedmiotów medycznych umożliwiają podejmowanie merytorycznej współpracy z lekarzami różnych specjalności w lecznictwie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent może kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i kursach doszkalających.

Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: fizjoterapia

studia II stopnia stacjonarne

Czas trwania:

2 lata

Limit miejsc 2019/2020:

80

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 2 września 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Test pisemny (przykładowe testy wiedzy)

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Egzamin z wiedzy ogólnej:

TAK

Test pisemny (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (0-63,5 punktów).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin odbędzie się 6 września 2019 r. o godz. 9.00 w AWF w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Zbiórka kandydatów o godz. 8.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

Kalendarium rekrutacji:

6 września 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Składanie dokumentów:

10-11 września 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Gmachu Głównym SG-1, zgodnie z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:
10 września wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K,
11 września środa zakres nazwisk (pierwsza litera) - L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero dyplomu,  oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

6. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

7. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 2-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Rehabilitacji

Opis kierunku

Studia z Fizjoterapii są ściśle związane z samodzielna praktyką, która wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji i modyfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami i potrzebami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Wymagają one przede wszystkim wiedzy z zakresu nauk podstawowych, dotyczących teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji. W zakresie umiejętności student uczy się wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, procedur terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych. Uzyskane w trakcie kształcenia efekty dotyczą także specyficznych badań i testów funkcjonalnych, które są niezbędne nie tylko dla właściwego doboru środków fizjoterapii i metod terapeutycznych, ale służą także kontroli uzyskiwanych efektów fizjoterapii, co pozwala na weryfikacje oraz modyfikację podjętego programu postępowania terapeutycznego.

Tematyka studiów

Oferta edukacyjna obejmująca studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia magisterskie) z zakresu Fizjoterapii dotyczy wiedzy z zakresu nauk podstawowych, medycznych, klinicznych, behawioralnych i społecznych oraz nauk ekonomicznych i zdrowia publicznego; umiejętności zastosowania wyżej wymienionej wiedzy w praktyce, związanych nieodłącznie z koncepcją atrybutów wynikających z ukończenia studiów na danym poziomie. Od studentów oczekiwać będzie się określonych kompetencji personalnych i społecznych. Fizjoterapia jest ze swej istoty nauką stosowaną, co oznacza, że zdefiniowane wzorcowe efekty kształcenia związane są z wiedzą i umiejętnościami teoretycznymi, jak i praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi a zawód fizjoterapeuty zawodem zaufania społecznego. Studia na kierunku Fizjoterapia należą do grupy studiów konsekutywnych. Warunkiem wejścia na II stopień studiów tego kierunku jest osiągnięcie przez kandydata efektów kształcenia oraz kompetencji sformułowanych dla absolwentów stopnia I studiów na kierunku Fizjoterapia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w dziedzinie rehabilitacji a pogłębione studia przedmiotów medycznych umożliwiają podejmowanie merytorycznej współpracy z lekarzami różnych specjalności w lecznictwie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent może kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i kursach doszkalających.