Zjawiska społeczne

Postawy wobec kultury fizycznej

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynatorzy

Uwagi

Postawy różnych zbiorowości społecznych wobec kultury fizycznej, kultura fizyczna w stylu życia różnych zbiorowości społecznych

Metoda wywiadu pisemnego, technika ankietowanie audytoryjne, kwestionariusze ankiety dostosowane do respondentów

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dorośli, grupy zawodowe itp.

Mogą być prowadzone badania porównawcze, a zmiennymi różnicującymi może być płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zamożność, prestiż, władza itp.

Dla celów poznawczych (naukowych), ale także aplikacyjnych w oświacie i szeroko rozumianej polityce społecznej

Dr Natalia Organista

natalia.organista
@awf.edu.pl
22 834 04 31 wew. 297

Dr Katarzyna  Płoszaj

katarzyna.ploszaj
@awf.edu.pl

22 834 04 31 wew. 467

 

Ocena postawy wobec sportu

Skala postaw wobec sportu OLIMP 2003

Młodzież i dorośli

Skala składa się z 22 twierdzenia – skala Likerta 1 – 7. Bez limitu czasu, zazwyczaj ok 25 minut

Diagnoza i charakteryzowanie postaw wobec sportu w celach edukacyjnych – przygotowanie programów dydaktyczno-wychowawczych

Badanie audytoryjne

Ocena poziomu wiedzy, opinii na temat idei i wartości fair play 

Kwestionariusz ankiety - Opinion survey on fair play values and ideals
(K. Raczova)

Kwestionariusz
w języku polskim, słowackim
i angielskim

Dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze

Kwestionariusz ankiety składa się z 16 pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych.

Diagnozowanie i charakterystyka postaw różnych grup wiekowych i społecznych wobec fair play

Badania audytoryjne

Ankieta dostępna także w wersji elektronicznej

Ocena poziomu wiedzy na temat historii ruchu olimpijskiego oraz jego funkcji, a także opinii na temat ideałów i wartości olimpizmu.

Kwestionariusz ankiety – Olympic Questionnaire

(R. Telama,
R. Naul,
H. Nupponen,
A. Rychtecky,
P. Vuolle)

Kwestionariusz w języku polskim,  angielskim, francuskim, czeskim, niemieckim, węgierskim, fińskim.

Młodzież (od 12. roku życia), osoby dorosłe i starsze.

Kwestionariusz składa się z 26 pytań (otwarte, zamknięte)

Diagnozowanie poziomu wiedzy na temat ruchu olimpijskiego, źródeł wiedzy o olimpizmie; określenie stopnia zgodności opinii badanych na temat olimpizmu i ruchu olimpijskiego z zasadami i wartościami olimpijskimi.

Badania audytoryjne

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI - Individual In-depth Interview) na zadany temat

Autorski kwestionariusz wywiadu

Osoby dorosłe (od 18 lat)

Bezpośrednia rozmowa badacza (moderatora) z pojedynczym respondentem e celu pogłębienie wiedzy nt. przedmiotu badań. Pozwala np. na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorów zachowań badanych.

Np. opis bezpośredniej (uczestnictwo w

widowiskach sportowych na żywo) i pośredniej (m.in. oglądanie widowisk sportowych w

telewizji) konsumpcji sportowej oraz struktury społecznej widowni

sportowych.

 

Ankietowanie (wywiad pisemny) na zadany temat

Autorski kwestionariusz ankiety

Młodzież

Odpowiadając na pytania respondent samodzielnie zapisuje odpowiedzi na dostarczonym mu formularzu.

Np. poznanie wartości, wzorów, motywów, barier itd. kultury fizycznej, występujących w danej zbiorowość czy grupie społecznej.

Przekazy medialne

Badanie

Aparatura/test

Osoby badane

Opis

Zastosowanie

Koordynator

Uwagi

Analiza sportowych przekazów medialnych pod kątem różnic występujących w opisach sportu kobiet i mężczyzn oraz sportowców różnych narodowości.

Analiza treści, analiza dyskursu

Niereaktywne badanie materiału zastanego.

Analiza prasy, tv, radia, Internetu pod kątem różnic w opisie sportu kobiet i mężczyzn (ilość miejsca/czasu antenowego; płeć autorów testu), różnych dyscyplin oraz różnic sportowców narodowości.

Monitoring mediów. Analiza treści przekazów pod kątem występowania stereotypów płci czy narodowości. Odtworzenie dominujących wzorów opisu sportu kobiet i mężczyzn.

Dr Natalia Organista

natalia.organista
@awf.edu.pl
22 834 04 31 wew. 297

 

Charakterystyka nierówności płciowych w organizacjach i związkach sportowych

Analiza danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione

W przypadku indywidualnych wywiadów pogłębionych: dorośli (pracownicy i wolontariusze w organizacjach sportowych)

Analizowanie danych udostępnionych przez organizacje sportowe,  w tym statystyki dotyczące składów osobowych, statutów i innych rozporządzeń.

Wywiady prowadzone z pracującymi w organizacjach sportowych.

Ustalenie proporcji  płci w organizacjach sportowych. Indywidualne wywiady Motywy odejścia z  pracy w organizacji, stereotypy płci, wzory relacji płci, kultura organizacji.

Indywidualne wywiady pogłębione: czas trwania około godziny. Badanie indywidualne

Analiza dyskursu medialnego na dany temat lub dyskursu danej jednostki, zbiorowości lub medium

Autorski kwestionariusz analizy

Niereaktywne badanie materiału zastanego

Analizie poddawane są wytwory społeczne  w postaci np. tekstów prasowych, które w ramach wybranego dyskursu, w określonym zakresie czasowym, pojawiły się w danym medium.

Opis np. perswazyjnego wymiaru dyskursów medialnych oraz analiza środków stosowanych w dyskursie do wywierania wpływu na ludzi. Odkrywanie sposobów  wyrażania politycznych, ekonomicznych czy społecznych interesów danych jednostek i zbiorowości.

 

Analiza pisemnych i wizualnych przekazów kultury masowej i popularnej

Ilościowe i jakościowe metody analizy treści (np. analiza narracyjna, analiza pól semantycznych).

Niereaktywne badanie materiału zastanego

Badanie przekazów medialnych – np. treści czasopism, programów telewizyjnych, mediów społecznościowych – pod kątem  zawartych w nich wzorów kultury fizycznej.

Poznanie treści i przemian obowiązujących wzorów kultury fizycznej; zrozumienie motywów aktywności fizycznej, rozpoznawanie jej kulturowych barier.