Centralne Laboratorium Badawcze

Witamy na stronie Centralnego Laboratorium Badawczego

Aparatura badawcza

Wyposażenie Laboratorium stanowią unikalna aparatura i stanowiska pomiarowe pozyskiwane przez pracowników AWF w ramach grantów i innych źródeł finansowania nauki.

Wykaz aparatury badawczej

Projekty badawcze realizowane w CLB

2018/2019

Działalność statutowa

DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną.

Ds.-295, mgr inż. Barbara Łysoń: Ocena efektywności zewnętrznych stabilizatorów stawu skokowego.

Ds.-308, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk: Sprawność, styl i jakość życia osób starszych w profilaktyce gerontologicznej.

Ds.-314, dr Joanna Piotrowska: Wpływ różnych form aktywności fizycznej ba siłę mięśniową oraz na sprawność funkcjonalną i poznawczą osób starszych.

-----------------------------

2017/2018


Działalność statutowa

DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną.

DS.-259, dr Agnieszka Zdrodowska: Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób przed oraz po implantacji ślimakowej.

DS.-276, dr Michał Staniszewski: Efektywność treningu pylometrycznego o różnym charakterze pracy mięśni kończyn dolnych.

Ds.-295, mgr inż. Barbara Łysoń: Ocena efektywności zewnętrznych stabilizatorów stawu skokowego.

Ds.-296, dr hab. Łukasz Małek: Ocena zmian mięśnia sercowego, w tym włóknienia miokardium, ocenianych przy pomocy rezonansu magnetycznego w grupie wieloletnich ultramaratończyków.

Ds.-308, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk: Sprawność, styl i jakość życia osób starszych w profilaktyce gerontologicznej.

Ds.-314, dr Joanna Piotrowska: Wpływ różnych form aktywności fizycznej ba siłę mięśniową oraz na sprawność funkcjonalną i poznawczą osób starszych.

--------------------------------------------------------------------------------------

2016/2017

Granty

PB-73, dr Michalina Błaszkiewicz, Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ruchu,

PB-79, dr Katarzyna Kaczmarczyk, Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w aspekcie parametrów somatycznych, funkcji płuc i tolerancji wysiłku,

PB-81, prof. dr hab. Czesław Urbanik, Trwałość efektów treningowych w wyniku zastosowanych obciążeń kształtujących możliwości fizyczne zawodników sportów walki w trzyletnim cyklu szkoleniowym,

PB-82, prof. dr hab. Andrzej Wit, Wykorzystanie metod modelowania matematycznego do analizy i optymalizacji techniki ruchu w acyklicznych dyscyplinach sportu,

PB-85, dr hab. prof. nzw. AWF Michał Wychowański, Modelowanie matematyczne wiosłowania na jednoosobowej łodzi sportowej w celu symulacji komputerowej, optymalizacji i nauczania techniki ruchu.

PB-86, dr hab. prof. nzw. AWF Andrzej Mastalerz, Bioelektryczna aktywność mięśni jako wyznacznik zmęczenia w biegach na dystansie od 400 do 1500m.

PB-87, dr hab. prof. nzw. Bartosz Molik, Optymalizacja kontroli przygotowania zawodników w koszykówce na wózkach.


Działalność statutowa

DS.-211, dr Dagmara Iwańska, Oddziaływanie treningu proprioceptywnego na funkcjonowanie aparatu mięśniowo-stawowego kobiet o różnym statusie miesiączkowym,

DS-216, dr Jolanta Marszałek, Weryfikacja systemu klasyfikacji zawodników w piłce siatkowej na siedząco,

DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną,

DS.-259, dr Agnieszka Zdrodowska, Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób przed oraz po implantacji ślimakowej.

DS.-261, dr Jolanta Marszałek, Efektywność jazdy na wózku inwalidzkim aktywnym oraz dźwigowym.

DS.-276, dr Michał Staniszewski: Efektywność treningu pylometrycznego o różnym charakterze pracy mięśni kończyn dolnych

DS.-280, dr n. med. Joanna Ścibek, Wpływ auto-rozluźniania mięśniowo-powięziowego (self myofascial release – SMR) rozcięgna podeszwowego na zmiany gibkości i stabilność posturalną.

Ds.-296, dr hab. Łukasz Małek: Ocena zmian mięśnia sercowego, w tym włóknienia miokardium, ocenianych przy pomocy rezonansu magnetycznego w grupie wieloletnich ultramaratończyków.


Projekty młodych naukowców

DM-61, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Anna Głębocka (dokt.): Antropometryczne i biomechaniczne uwarunkowania technik smecza z forhendu w badmintonie.

Regulamin

1. Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) jest jednostką ogólnouczelnianą, w której prowadzone są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, przy czym te pierwsze traktowane są priorytetowo.

2. CLB podlega bezpośrednio prorektorowi ds. nauki i rozwoju.

3. Korzystanie z CLB koordynuje jego kierownik.

4. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne lub badania naukowe są materialnie odpowiedzialne za powierzone im urządzenia oraz aparaturę, a także za urządzenia i aparaturę uszkodzone przez nich lub inne osoby uczestniczące w prowadzonych przez nich badaniach lub zajęciach dydaktycznych w CLB.

5. Do korzystania z urządzeń i aparatury znajdujących się w CLB upoważnieni są pracownicy AWF Warszawa oraz inne osoby realizujące badania naukowe lub zajęcia dydaktyczne na podstawie umów zawartych z AWF Warszawa.

6. Do przebywania w CLB w czasie nieobecności kierownika CLB upoważnione są osoby uprawnione do posiadania karty wstępu do CLB AWF Warszawa oraz osoby, które otrzymały taką kartę od osoby uprawnionej.

7. Warunkiem prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w CLB jest ich zgłoszenie na odpowiednim formularzu (Formularz zgłoszenia badań/zajęć dydaktycznych) co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem ich przeprowadzenia i uzyskanie zgody prorektora ds. nauki i rozwoju.

8. Kierownik CLB opracowuje plan korzystania z laboratorium na podstawie zgłoszeń złożonych przez zainteresowanych użytkowników i zamieszcza go w gablocie informacyjnej CLB.

9. Przeprowadzenie w CLB badań naukowych lub zajęć dydaktycznych, które zgłoszone zostały później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, będzie możliwe wówczas, jeżeli z zgłoszonym czasie w CLB nie będą realizowane zaplanowane badania lub zajęcia dydaktyczne.

10. Za obsługę i prawidłowe korzystanie z urządzeń i aparatury oraz bezpieczeństwo badanych odpowiadają osoby prowadzące badania lub zajęcia dydaktyczne.

11. Za stan techniczny urządzeń odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy są ich dysponentami.

12. Wszystkie osoby przebywające w CLB obowiązuje obuwie sportowe, natomiast o ubiorze badanych decyduje osoba prowadząca pomiary.

13. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo osób poddanych badaniom ponosi osoba prowadząca pomiary.

14. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne lub badania naukowe w CLB musi posiadać odpowiednie przygotowanie gwarantujące ich przeprowadzenie zgodnie z zasadami BHP i instrukcjami obsługi urządzeń i aparatury oraz posiadać przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

15. Sposób obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w CLB określają instrukcje stanowiskowe.

16. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych lub badań w CLB osoba prowadząca jest zobowiązana sprawdzić stan urządzeń i aparatury, na których realizowane są badania lub zajęcia dydaktyczne, w tym także w zakresie zasad BHP, oraz zapoznać studentów lub inne osoby biorące udział w zajęciach z zasadami i przepisami BHP, obowiązującymi przy obsłudze tych urządzeń i aparatury.

17. W przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania czynności przez studentów lub inne osoby biorące udział w zajęciach lub badaniach stwarza dla ich życia i zdrowia zagrożenie, osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek wstrzymania wykonywania czynności oraz wskazania sposobu ich prawidłowego wykonania.


18. Wszelkie uwagi związane z działalnością CLB należy zgłaszać jego kierownikowi.

Historia

Historia utworzenia Centralnego Laboratorium Badawczego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Koncepcja utworzenia CLB powstała w 1999 roku. Pomysłodawca był ówczesny Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Andrzej Wit. Laboratorium zlokalizowano w sali sportowej, która do tego czasu była wykorzystywana dla celów dydaktycznych, w ramach przedmiotu „gry i zabawy ruchowe" oraz „zajęcia muzyczno-taneczne". Prof. dr hab. Andrzej Wit z zespołem opracował projekt remontu, adaptacji i wyposażenia sali dla celów laboratorium badawczego. Opracowano także Regulamin dotyczący zasad użytkowania i organizacji badań naukowych i zajęć dydaktycznych w Laboratorium. Oficjalnie Centralne Laboratorium Badawcze zostało otwarte i rozpoczęło swoją działalność w drugim semestrze letnim roku akademickiego 2000/2001. Powołano wówczas także Kierownika Laboratorium mgr inż. Krzysztofa Marczaka. Od marca 2013 roku na tym stanowisku pracuje inż. Tomasz Hałasa.
Według odpowiedniego zarządzenia i struktury organizacyjnej Uczelni, Centralne Laboratorium Badawcze podlega prorektorowi do spraw rozwoju. W kolejnych kadencjach byli to:

1999-2002           prof. dr hab. Andrzej Wit

2002-2005           prof. dr hab. Roma Kalina

2005-2008           prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

2008-2011           prof. dr hab. Zbigniew Trzaskoma

2011-2016           prof. dr hab. Czesław Urbanik

2016-2020           prof. dr hab. Czesław Urbanik oraz prof. dr hab.Monika Guszkowska

Największy udział w pozyskiwaniu aparatury i sprzętu do badań mają prof. C. Urbanik i prof. A.Wit.

Działalność Laboratorium oparta jest na kilku zasadach, z których najważniejsze są następujące:

- Wyposażenie Laboratorium stanowią unikalna aparatura i stanowiska pomiarowe pozyskiwane przez pracowników AWF w ramach grantów i innych źródeł finansowania nauki.

- Za eksploatację i konserwację sprzętu odpowiedzialne są osoby, które nominalne wprowadziły sprzęt do Laboratorium

- Badania prowadzone są za zgodą osoby odpowiedzialnej za sprzęt i aparaturę.

- Całością działalności Laboratorium koordynuje i administruje Kierownik Laboratorium.

Kontakt

Kontakt: inż. Tomasz Hałasa,

adres e-poczty: tomasz.halasa@awf.edu.pl,

telefon: (22) 834 04 31 wew. 338.

Pion Prorektora ds. Rozwoju

Odwiedź nas na FacebookuLike