Opłaty

Opłata rekrutacyjna

opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu  się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego. Brak potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym przez AWF terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Liczy się data potwierdzenia wpłynięcia opłaty, a nie data wniesienia opłaty. Po wpłynięciu opłaty na konto AWF, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia (STATUS – OPŁACONY).


Wysokość opłaty

za postępowanie związane z przyjęciem na studia ustala Rektor na rok akademicki, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia. Kandydat na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi opłatę w wysokości :

100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej,

85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na które postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje sprawdzianu sprawności fizycznej.

85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie)

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku, gdy kandydat będący tegorocznym maturzystą nie uzyskał pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym. Podstawą zwrotu opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest załączenie do wniosku o zwrot opłaty wyników egzaminu maturalnego kandydata.


Opłata za elektroniczną legitymację studencką ELS

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na  studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 17,00 PLN. Opłatę należy wnieść, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Kandydaci,  którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.


Opłaty za studia niestacjonarne

Wysokość opłat za semestr kształcenie dla studentów studiujących na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019. Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 roku.


Wydział Wychowania Fizycznego kierunek wychowanie fizyczne 

Studia I stopnia niestacjonarne

Opłata jednorazowa za jeden semestr powinna być uiszczona na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru - 3.310,00 zł.

W przypadku dokonania opłaty czesnego w ratach dla I stopnia należy:

1. pierwszą ratę 1310,00 zł wpłacić na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć

2. drugą ratę 1000,00 zł wpłacić w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty pierwszej wpłaty;

3.trzecią ratę 1000,00 zł wpłacić w terminie nie przekraczającym 90 dni od daty pierwszej wpłaty.


Studia II stopnia niestacjonarne

Opłata jednorazowa za jeden semestr powinna być uiszczona na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru - 2 450,00 zł.

W przypadku dokonania opłaty czesnego w ratach dla II stopnia wf należy

1.pierwszą ratę 850 zł wpłacić na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć;

2. drugą ratę 800,00 zł wpłacić w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty pierwszej wpłaty;

3. trzecią ratę 800,00 zł wpłacić w terminie nie przekraczającym 90 dni od daty pierwszej wpłaty.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.


Wydział Turystyki i Rekreacji kierunek turystyka i rekreacja

studia II stopnia niestacjonarne

Opłata jednorazowa za jeden semestr powinna być uiszczona na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru - 2.290,00 zł.

1. opłata w ratach za jeden semestr- 2 x 1.145,00 zł.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.