Opisy kierunków

 Wychowanie Fizyczne studia II stopnia

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umieć kierować edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: szkołach na wszystkich poziomach edukacji – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); instytucjach kultury fizycznej; administracji samorządowej i państwowej; organizacjach społecznych; instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Sport studia II stopnia 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności stwarzające możliwość do wykazania się oryginalnością i innowacyjnością myślenia oraz umiejętnością działania praktycznego z wykorzystaniem osiągnięć naukowych. Absolwent powinien zwracać uwagę na powiązania sportu z innymi dziedzinami, mając na względzie poprawę jakości życia uczestniczących w nim osób; kierować się zasadą odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej ze stosowaniem w praktyce posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych sądów; realizując swoje zadania zawodowe powinien  sprawnie się komunikować ze środowiskiem i być przygotowany do podejmowania samodzielnych wysiłków wymaganych w procesie dalszego podnoszenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w zakresie: administrowania działalności instytucji sportowych różnych szczebli; planowania i nadzoru (doradztwa) aktywności sportowej osób w różnym wieku (w sporcie klasyfikowanym lub niesklasyfikowanym); dbałości o wychowawcze, zdrowotne i prawne aspekty uczestnictwa w działalności sportowej; poszukiwania utalentowanych osób i wspomagania ich rozwoju sportowego; organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr trenerskich i administracji sportowej.

Turystyka i rekreacja studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia II stopnia maja charakter ogólnoakademicki; powinny wyposażyć absolwenta w kwalifikacje do dalszego rozwoju naukowego.
Absolwent powinien posiadać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę zawodową w zakresie turystyki i rekreacji umożliwiającą podejmowanie działalności zarządczej w pośrednich szczeblach kierowania, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Powinien charakteryzować się znajomością metod i technik badań z obszaru turystyki i rekreacji pozwalającą na projektowanie zadań badawczych i rozwiązywania nowych problemów.
Powinien posiadać umiejętność wymiany poszczególnych typów informacji na zaawansowanym poziomie z różnymi specjalistami w tym z obszaru turystyki i rekreacji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów i technik komunikacyjnych; także w języku obcym, krytycznej analizy, syntezy i oceny problemów badawczych i zawodowych w wykonywanej profesji, planowania, podejmowania decyzji, realizowania i kontroli przedsięwzięć, kierowania zespołem pracowniczym, a także zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym.
Absolwent powinien potrafić posługiwać się specjalistycznymi programami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, w tym programami wspierającymi e-biznes. Absolwent powinien posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami diagnostyki i monitoringu aktywności, sprawności i wydolności fizycznej, pozwalającymi oceniać wpływ aktywności rekreacyjnej na zdrowie człowieka.
Powinien wykazywać postawę: odpowiedzialności za pracę własną i innych, świadomości prozdrowotnych i kulturowych walorów turystyki i rekreacji, stosowania zasad etyki zawodowej, kreatywności i aktywności w pracy zawodowej, świadomości kształcenia ustawicznego.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych oraz administracji, szczególnie samorządowej, między innymi na stanowiskach kierowniczych.
Powinien być przygotowany do kontynuacji studiów w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Fizjoterapia studia II stopnia

Specjalista fizjoterapii.  Absolwent posiada przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Posiada wiedzę do: podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób utraconej wskutek różnych chorób lub urazów, do wykonywania badań diagnostycznych i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w prace zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.
Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.
Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach lekarskich, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

Perspektywy zatrudnienia
Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne, placówki oświatowe, instytucje i organizacje prowadzące ogólną działalność pro-zdrowotną.