Opisy kierunków

Wychowanie Fizyczne studia II stopnia

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które  pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność kierowania edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, tworzenia autorskich programów nauczania, wykorzystywania w pracy zawodowej innowacyjnych rozwiązań oraz wyników własnych badań naukowych i osiągnięć naukowych innych badaczy. Uczą się projektowania i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, organizowania pracy w zespole, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych, w tym również osób niepełnosprawnych.

Sport studia II stopnia

Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów organizacji sportowych. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, w ramach specjalności trenerskiej i menedżerskiej.

Specjalizacje do wyboru:

- Trener sportu w wybranej dyscyplinie

- Trener przygotowania motorycznego

- Menedżer organizacji sportowych

- Zarządca obiektów sportowych

Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykazania się oryginalnością i innowacyjnością myślenia oraz działania praktycznego z wykorzystaniem osiągnięć naukowych w pracy zawodowej. Uczestnicy studiów zdobywają kompetencje strategicznego zarządzania działalnością sportową różnych szczebli, organizowania kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr administracji sportowej, prowadzenia działań marketingowych organizacji sportowych, a także pozyskiwania dofinansowania na działalność sportową.

Absolwenci specjalizacji „Menedżer organizacji sportowej" nabywają kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania organizacjami sportowymi oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Absolwenci specjalizacji „Zarządca obiektów sportowych" zdobywają wiedzę prawną i proceduralną z zakresu zarządzania nieruchomościami sportowymi oraz nabywają kompetencje administrowania obiektem sportowym zgodnie ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa i procedur organizacyjno-technicznych.

Absolwenci specjalizacji trenerskiej w wybranej dyscyplinie sportu nabywają kwalifikacje do realizowania procesu treningowego w sporcie oraz jest przygotowany do przekazywania aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego oraz współzawodnictwa sportowego.

Absolwenci specjalizacji „Trenera przygotowania motorycznego" nabywają kwalifikacje do planowania i prowadzenia zajęć z przygotowania sprawnościowego zawodników i osób aktywnych fizycznie oraz wiedzę i umiejętność planowania indywidualnych programów żywieniowych.

Turystyka i rekreacja studia II stopnia

Kierunek Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie to miejsce dla ludzi, którzy chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej w swoim życiu zawodowym. Ale czy to ma przyszłość? Czy znajdziecie pracę? Rynek turystyczny na świecie rośnie w zawrotnym tempie stwarzając charakterystyczną niszę dla studentów, którzy przez swoje wykształcenie zdobywają niepodważalną szansę na zatrudnienie w branży nie tylko w kraju. Turystyka tworzy 284 mln. miejsc pracy na świecie, a ponad 9% ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje na stanowiskach bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych. Z raportu „The European Health & Fitness Market 2015" wynika, że w przypadku branży rekreacyjnej Polska należy do najszybciej rosnących w tym segmencie krajów w Europie. Co rok liczba klientów klubów fitness rośnie o 20%, a w 2025 roku ta liczba może wzrosnąć do 80 mln. (raport organizacji Europe Active i firmy Deloitte, 2016).
Na Wydziale Turystyki i Rekreacji spotkacie się z wykwalifikowaną kadrą, która łączy pracę naukowo-dydaktyczną z własnym doświadczeniem praktycznym i wymaganiami pracodawców. Dlatego podczas studiów zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność czy umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego wyciągania wniosków.
Wydział Turystyki i Rekreacji współpracuje z firmami branży turystyczno-rekreacyjnej. Jedną z nich jest Mrs. Sporty - sieć klubów fitness posiadająca lokalizację w ponad 500 miejscach w 7 krajach Europy. Ponadto nasz Wydział może pochwalić się współpracą z Przedsiębiorstwem Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu, hotelem Radisson Blu w Warszawie, Polską Organizacją Turystyczną, hotelem Le Regina w Warszawie, Centrum Szkoleniowo - konferencyjnym Kormoran w Mierkach i wielu innymi.
Rozbudowana oferta edukacyjna, zajęcia terenowe pozwalające rozwijać umiejętności praktyczne, baza sportowo-dydaktyczna gwarantują wysoki standard nauczania i atrakcyjną formułę prowadzonych zajęć.
Przyjdź do nas a kolejne pięć lat Twojego życia upłyną nie tylko na zdobywaniu wielu umiejętności i potrzebnej wiedzy ale również wśród wspaniałych osób, które będą dzieliły Twoje marzenia i zainteresowania.

Fizjoterapia studia II stopnia

Specjalista fizjoterapii. Absolwent posiada przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Posiada wiedzę do: podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób utraconej wskutek różnych chorób lub urazów, do wykonywania badań diagnostycznych i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w prace zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.
Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.
Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach lekarskich, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

Perspektywy zatrudnienia
Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne, placówki oświatowe, instytucje i organizacje prowadzące ogólną działalność pro-zdrowotną.

Pielęgniarstwo studia II stopnia

Opis kierunku

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

Tematyka studiów

Celem studiów jest wyposażenia absolwenta w umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynika­jących ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji oraz umiejętności określenia standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażania ich do praktyki za­wodowej. Dyplom magistra pielęgniarstwa daje absolwentowi możliwości:

uczestniczenia w kształceniu i doskonaleniu zawodowym poprzez:

prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej i podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,

dokonywanie wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania wybranych z nich, w zależności od spe­cyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć a także opracowywanie programów edukacji zdrowotnej i realizowanie ich w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego,

kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek poprzez

organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,

organizowanie pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zabezpieczeniem interesów pa­cjentów(odpowiednio do zapotrzebo­wania pacjentów na opiekę pielęgniarską), pracowników i organizacji,

wykorzystywanie przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowania ich w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym,

opracowywanie i wdrażanie do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,

uczestniczenia w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.

Możliwości zatrudnienia

Po skończeniu studiów pojawia się szerokie spektrum podejmowania aktywności zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w podmiotach leczniczych, w tym publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie szpitalach, podmiotach niebędących szpitalami - zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek oraz w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.
Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.