Turystyka

Badanie
Aparatura/test
Osoby badane
Opis
Zastosowanie
Koordynator
1. Monitoring zadowolenia użytkowników
z produktów rekreacyjnych i turystycznych
Pakiet IBM SPSS Statistics
uczestnicy imprezy, np. odwiedzający atrakcje turystyczne
Analiza satysfakcji klienta metodami statystycznymi
Pozwala odkryć mocne i słabe strony produktu/usługi
Dr Hanna Prószyńska-Bordas hanna.bordas
@awf.edu.pl
22 834 04 31
wew. 369
badania 1 i 2
2. Segmentacja uczestników ruchu rekreacyjno-turystycznego
Pakiet IBM SPSS Statistics
osoby odwiedzające dane miejsce w celach rekreacyjno-turystycznych
Wydzielenie segmentów na podstawie zestawu kryteriów; analiza cech, zachowań i opinii uczestników metodami statystycznymi
Poznanie cech i preferencji wyodrębnionych grup rekreantów i turystów
3. Analiza trendów turystycznych
Metody ilościowe i jakościowe pomiaru, ustalane w odniesieniu do przedmiotu badań
Opracowania strategiczne
Dr Piotr Majdak
22 834 04 31
wew. 306
badania od 3 do 9
4. Badania przestrzeni turystycznej
Metody ilościowe i jakościowe pomiaru, ustalane w odniesieniu do przedmiotu badań
Gospodarka przestrzenna
5. Ewaluacja projektów o tematyce turystycznej
Metody ilościowe i jakościowe pomiaru, ustalane w odniesieniu do przedmiotu badań
Ewaluacja projektów UE, projektów lokalnych i regionalnych
6. Analizy rynku usług turystycznych
Metody ilościowe i jakościowe pomiaru, ustalane w odniesieniu do przedmiotu badań
Badania marketingowe
7. Turystyka zrównoważona – ekspertyzy, konsultacje
Metody ilościowe i jakościowe pomiaru, ustalane w odniesieniu do przedmiotu badań
Opracowania strategiczne (np. strategie rozwoju)
8. Motywy aktywności turystycznej w regionach
Badania ilościowe i jakościowe.
Odwiedzający region turystyczny
Analiza motywów podejmowania podróży, form turystyki, oceny atrakcyjności turystycznej i przystosowania regionu
Przygotowywanie ofert turystycznych
9. Perspektywy rozwoju turystyki w jednostkach administracyjnych (gminy)
Badania ilościowe i jakościowe.
Społeczność lokalna
Analiza możliwości rozwoju turystycznego, głównych barier, zaangażowania społeczności lokalnej
Opracowania strategiczne (strategie i plany rozwoju); przygotowywanie oferty turystycznej, kampanii promocyjnej