Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii

Zapraszamy do współpracy

Prowadzimy badania i treningi w zakresie

- Wykorzystania neurofizjologii i psychologii w obszarze sportu i rehabilitacji, zwłaszcza w aspekcie wdrożeniowym.

-  Rozwoju i wykorzystania nowych metod naturalnego wspomagania sportowców w ich sprawności neuropsychofizjologicznej oraz narzędzi do szybszej odnowy i rehabilitacji.

Działalność naukowo-badawcza jest realizowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod elektrofizjologicznych i neuropsychologicznych - szczególnie w zakresie EEG, EMG - związanych z wysiłkiem fizycznym i procesami zachodzącymi pod wpływem neuropsychorehabilitacji. Przewiduje się możliwość współpracy Laboratorium z innymi jednostkami organizacyjnymi AWF Warszawa i innych uczelni w zakresie badań interdyscyplinarnych.

Działalność związana z naturalnym wspomaganiem sportowców jest realizowana przy pomocy metody neurofeedback (EEGBFB, EMGBFB, GSRBFB) oraz stymulacji audiowizualnej mózgu, natomiast do odnowy jest stosowana relaksacja autogenna i audiowizualna. Ta oferta jest skierowana do wszystkich sekcji AZS AWF Warszawa oraz do innych klubów i związków sportowych.

W Laboratorium jest realizowany także proces dydaktyczny dla wszystkich wydziałów AWF Warszawa w zakresie prac magisterskich i doktorskich dotyczących Neuropsychofizjologii.

Laboratorium dysponuje aparaturą pomiarową wysokiej klasy, która umożliwia wykorzystanie nowoczesnych metod eksperymentalnych stosowanych w neuropsychofizjologii.

W laboratorium można również przeprowadzać testy psychologiczne przy pomocy Wiedeńskiego Systemu Testów.

Trochę historii

Powołanie laboratorium było zwieńczeniem działań dr. psychologii Mirosława Mikicina, adiunkta w Zakładzie Psychologii KNH, Wydział Wychowania Fizycznego, przygotowującego projekt badawczy na lata 2010-2012, PU.3 (BW/ I.55) „Wpływ treningu EEGBiofeedback (neuropsychostymulacja) na aktywność mózgu. Wysokość amplitudy fal mózgowych w doświadczaniu zmiennych stanów umysłu u sportowców". W grudniu 2009 roku pozyskując akceptację Kierownika Katedry Nauk Humanistycznych Profesora Jerzego Nowocienia i Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Profesora Henryka Norkowskiego, dr Mirosław Mikicin zaprojektował laboratorium badawcze i zorganizował prace remontowe pomieszczeń po dawnej Pracowni RTG. Po rocznych zmaganiach remontowych i podstawowym wyposażeniu laboratorium w aparaturę badawczą, rozpoczął badania nad aktywnością mózgu sportowców w oparciu o EEG i trening Neurofeedback-EEG oraz audio-wizualną (AVS) i autogenną relaksację. Kierując się względami merytorycznymi badań, dr Mikicin zaprosił do współpracy Profesora Neurofizjologii Marka Kowalczyka. Współpraca ta, uzyskując przychylność Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Profesora Zbigniewa Trzaskomy, zaowocowała akceptacją wniosku o powołanie Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii, jako samodzielnej jednostki naukowej w naszej AWF. I tak pierwszego lutego 2011 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2010/2011 JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, profesor Alicji Przyłuskiej-Fiszer, w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej zostało powołane Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii MLN. Kierowanie Laboratorium powierzono dr. Mirosławowi Mikicinowi, a opiekę naukową prof. dr. hab. n. med. Markowi Kowalczykowi. Głównym celem powołania MLN jest prowadzenie badań naukowych. Trzy lata intensywnej pracy Doktora Mirosława Mikicina i Profesora Marka Kowalczyka w MLN przyniosły wiele osiągnięć naukowych, zwłaszcza w zakresie badań z udziałem sportowców Klubu AZS-AWF Warszawa. Zamierzenia MLN są systematycznie wspierane przez Radę Naukowo-Programową Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego ACSS, w skład której wchodzą przedstawiciele Kierownictwa Klubu, trenerzy i nasi nauczyciele akademiccy i Klubu AZS-AWF Warszawa.

Najważniejsze przedsięwzięcia

W marcu 2011 roku zorganizowano wspólnie z Katedrą Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego seminarium „EEGBiofeedback we wspieraniu rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku szkolnym", w którym czynny udział wzięła Pani dr n. med. Michaela Pakszys, pełniąca funkcje dyrektora EEG Instytutu i przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Biofeedbacku i Psychofizjologii Stosowanej. W czerwcu 2011 utworzono Konsorcjum AWF Warszawa - ELMIKO Aparatura Medyczna, w ramach którego przygotowano i wysłano do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek wstępny o sfinansowanie projektu badawczo-wdrożeniowego „System wsparcia treningu metodą Biofeedback EEG/EMG w sporcie kwalifikowanym". Ukoronowaniem tego dobrego 2011 roku dla nowo utworzonego Laboratorium MLN było uzyskanie w grudniu finansowania projektu naukowego PB - 76 „Wykorzystanie treningu dynamicznego EEGBiofeedback i AVS (neuropsychostymulacja) w mentalnym przygotowaniu sportowców do treningu i zawodów", przygotowanego przez doktora Mirosława Mikicina (kierownik projektu) i profesorów Marka Kowalczyka, Andrzeja Mastalerza i Andrzeja Wiśniewskiego (wykonawcy projektu) i złożonego w konkursie zorganizowanym w ramach programu MNiSW „Rozwój Sportu Akademickiego". W grudniu 2014 roku realizacja tego projektu miała swój finał. Dnia 27 marca 2012 roku z okazji oficjalnego otwarcia Laboratorium MLN, odbyło się seminarium oraz przekazano społeczności akademickiej pierwszy numer Biuletynu Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii (MLN) z nadzieją, że umożliwi to nie tylko informowanie naszej społeczności akademickiej o działalności naszego Laboratorium, ale i upowszechni wiedzę z obszarów neurofizjologii i psychologii. Zawarty w nim artykuł „Bioelektryczna aktywność mózgu i funkcjonalny stan umysłu sportowców jako neuropsychofizjologiczne determinanty sukcesu" był zapowiedzią planowanych badań.
Organizatorami Seminarium byli: Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej i Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii. Mieliśmy zaszczyt gościć JM Rektora AWF Warszawa, Panią Profesor Alicję Przyłuską–Fiszer, Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji, Profesora Mariana Kowalewskiego, Kanclerza mgr Tomasza Iwańczuka oraz wielu pracowników i studentów naszej Uczelni.
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Profesor Zbigniew Trzaskoma witając uczestników Seminarium podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do utworzenia MLN. Pan Prorektor wyraził zadowolenie z ponad rocznej działalności naukowo-badawczej i intensywnego rozwoju MLN wymieniając prowadzone w nim badania, przyjęte przez MNiSW projekty badawcze oraz plany dalszego rozwoju Laboratorium.
Po oficjalnym otwarciu Seminarium Pan Profesor Marek Kowalczyk wygłosił wykład na temat „Struktura mózg-umysł", w którym omówił to zagadnienie w aspekcie historycznym, tj. od czasów starożytnych do współczesnych. Profesor Kowalczyk w ciekawy sposób, z wykorzystaniem bardzo interesującej prezentacji multimedialnej, zapoznał uczestników Seminarium z biologicznymi aspektami mózgu i umysłu oraz ze współczesnymi metodami diagnostycznym, takimi jak: fMRI, PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna), MEG (Magnetoencefalografia), EEG. Ponadto Profesor omówił istotne aspekty z obszaru neuropsychofizjologii, takie jak: czynność bioelektryczna mózgu, zakresy częstotliwości fal mózgowych, obszary mózgu i ich funkcje itp.
W dalszej części Seminarium dr Mirosław Mikicin zaprezentował wyniki badań prowadzonych w MLN w zakresie stanu umysłu i stanu mózgu sportowców. Dr Mikicin podkreślił, że podstawą biologiczną umysłu jest mózg i skierował uwagę uczestników na subiektywny aspekt odczuć psychicznych oraz obiektywną czynność neuronalną, pokazując na przykładzie mapowania mózgu QEEG, w jakich stanach umysłu sportowcy mogą optymalnie trenować, wypoczywać i startować. Uczestnicy Seminarium mieli okazję do dyskusji, w której mogli poszerzyć i wyjaśnić wszystkie sporne i mniej zrozumiałe kwestie.
Po zakończeniu dyskusji kierownik MLN, dr Mirosław Mikicin zaprosił wszystkich uczestników Seminarium na uroczyste otwarcie Laboratorium. Panią Rektor poproszono o przecięcie wstęgi, wzniesiono toast lampką szampana, a następnie uczestnicy zwiedzając Laboratorium mieli także okazję praktycznego zapoznania się z metodą Neurofeedback-EEG oraz możliwościami jej wykorzystania.
W 2013 roku utworzono Konsorcjum AWF Warszawa, Instytut IBD PAN im. M. Nenckiego i Instytut Sportu, w ramach którego w sierpniu uzyskano w Narodowym Centrum Nauki finansowanie projektu PB – 80 „Zmiany plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym". Kierowanie wyodrębnioną częścią AWF tego projektu, powierzono dr. Mirosławowi Mikicinowi, zaplanowano realizację projektu do 12.08.2016.

W roku 2014 rozpoczęto badania w ramach DS. 196 „Koncentracja i ciągłość uwagi a wytrzymałość fizyczna sportowców" (kierownikiem projektu jest dr Mirosław Mikicin, realizacja do 31.12.2015, DS. 217 „Wpływ pulsacji światła oraz temperatury barwowej na podstawową czynność mózgu"(kierownikiem projektu jest prof. Marek Kowalczyk, realizacja do 09.2015.

W roku 2015 podjęto współpracę z dr Anną Cabak (Wydział Rehabilitacji) kierownikiem DS – 218 „Koncepcja alternatywnego programu masażu jako profilaktyki i wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa" (realizacja projektu do 1.07.2016) oraz z dr. Piotrem Taborem w ramach DS-231 „Zmiany aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni obręczy kończyny górnej po treningu rozciągającym" (realizacja do 12.2016).

W styczniu 2017 roku rozpoczęto badania pilotażowe w projekcie DS 269, AWF Warszawa – „Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej sportowców, którego realizacja jest zaplanowana do 12.2018. Kierownikiem projektu został dr Mirosław Mikicin we współpracy z doktorantką mgr Martą Szczypińską i prof. Markiem Kowalczykiem. Badania te były przewidziane wcześniej, w roku 2015 w projekcie MNiSW w Programie Sportu Akademickiego pt. „Wpływ treningu uwagi na zmiany w aktywności elektrycznej mózgu oraz poprawę uwagi, wydolności i wytrzymałości fizycznej piłkarzy ręcznych i siatkarzy”, jednak niestety projekt spotkał się z brakiem przychylności Komisji i przy dwóch bardzo dobrych recenzjach (recenzja nr 1 na 77,00 pkt. i recenzja nr 3 na 84.00 pkt.), trzecia niezbyt merytoryczna (recenzja nr 4 na 60 pkt.) spowodowała, że przy średniej 73,7 punktów (niestety nie wiadomo co się stało z recenzją nr 2) „zespół specjalistyczny sklasyfikował wniosek na 34 miejscu listy rankingowej projektów zgłoszonych do konkursu, stwierdzając, że wniosek nie uzyskał rekomendacji do finansowania. Rekomendację zespołu uzyskały wnioski do pozycji 25. Ww. listy rankingowej, z oceną końcową co najmniej 75 punktów”.

W roku 2017 dr Mirosław Mikicin zaprosił do Konsorcjum Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jako Lidera Konsorcjum; przygotowując wraz z zespołem neuropsychologów prof. dr hab. Emilią Łojek, kierownikiem Katedry Neuropsychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i dr n. med. Marcinem Leśniakiem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego projekt pt. „Zmiany plastyczne w mózgu i usprawnianie procesów poznawczych pod wpływem treningu uwagi oraz neurostymulacji. Badania z udziałem sportowców i studentów”. Wniosek został przez kierownika Projektu dra Mirosława Mikicina wysłany do konkursu NCN OPUS 14 (2018-2021). Główne miejsce badań zaplanowano w  MLN, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. TRZYMAJMY KCIUKI.

Udział w konferencjach

Warszawa, 25 listopad 2011 - XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Komisji Neurofizjologii Klinicznej KNN PAN oraz Oddziału Warszawskiego PTNK „ Kontrowersje w neurofizjologii klinicznej".

Wrocław, 1-2 czerwiec 2012 - VIII Konferencja pt. „Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne". Akademia Medyczna we Wrocławiu. Tytuł wygłoszonego referatu: Czynność bioelektryczna mózgu pod wpływem treningów statycznych Neurofeedback EEG w doświadczaniu stanu gotowości do działania sportowego.

Warszawa, 23 listopad 2012 - XXXI  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej Oddziału Warszawskiego „Kliniczna Interpretacja Zjawisk Neuroelektrofizjologicznych".

Warszawa, 26 październik 2012 - Konferencja Europejskiego Funduszu Społecznego i NCBiR „Przedsiębiorczy pracownik naukowy"

Monachium, 6-9 wrzesień 2013 - 45 konferencja Europejskiego Towarzystwa Mózgu i Zachowania (EBBS European Brain and Behavior Society), poster: Neurofeedback-EEG changes the power of trained frequency bands (theta, SMR and beta 1) in occipitoparietal cortex and shortens reaction time in attention test.

Warszawa, 6 grudzień 2013 - sympozjum biomechaniki, referat pt. „Aktywność bioelektryczna wybranych mięśni kończyn górnych po treningu Neurofeedback-EEG"

Warszawa, 24-25 październik 2014 – IV MiędzynarodowaKonferencja Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda Adaptowana aktywność fizycznaw rehabilitacji i edukacji. Rehabilitacja neurologiczna - Nowe możliwości (Poster) i Czy akupunktura może wspomagać zabiegi fizjoterapeutyczne (referat).

Warszawa, 21 listopad 2014 – XXXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej PAN „Co nowego w elektroencefalografii" (uczestnictwo).

Warszawa, 26-27 listopad 2014. III Ogólnopolska debata o aktywności fizycznej w Polsce, prowadzenie warsztatu w MLN nt. metody Neurofeedback-EEG i wygłoszenie prelekcji pt. Stan umysłu jako korelat aktywności mózgu.

Rytro, 19-21 marzec 2015. Sympozjum „Ku zdrowiu – Od teorii do praktyki" – Medicina Sportiva, Współautor wystąpienia pod tytułem: „Wytrzymałość dorosłych zawodników w aspekcie koncentracji uwagi".

Gdańsk, 6-8 wrzesień 2015 PTBUN, współautor, poster: "Muscle activity can fake the effect of high-frequency EEG-neurofeedback".

Świnoujście, 17-19 wrzesień 2015. XIX International Congress of the Polish Pharmacological Society, współautor, poster: "Assessment of melatonin's ability to regulate immune response in the hypothalamus of soman-poisoned rat; long-term effects".

Verona, 12-15 wrzesień 2015. Ebbs-Ebps Meeting C/O Renbel Travel Srl – Global Congress Organizers Via Valpolicella 1 37124 Verona Italy, współautor, poster: "The Valuation Of Outcome Of Neurofeedback Trainings".

Kraków, 23-25 wrzesień 2015. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Motoryczność Sportowa – Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne. Przedstawienie rezultatów badań finansowanych przez MNiSW w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego" wystąpienie pt. "Wykorzystanie neuropsychostymulacji w mentalnym przygotowaniu sportowców do treningu i zawodów".

Warszawa, 24-25 wrzesień 2015. Jubileuszowa Uczelniana Konferencja Naukowa, autor wystąpień pod tytułem „Stan umysłu jest neuropsychologicznym determinantem działania sportowego" i „Uwaga a wytrzymałość fizyczna" oraz współautor wystąpienia „Wpływ pulsacji światła oraz temperatury barwowej na podstawie czynności mózgu".

Zakopane, 15-17 październik 2015. VI Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Postępy w leczeniu bólu" współautor wykładu „Fizjoterapia – metoda uzupełniająca leczenie bólu".

Warszawa, 14 kwietnia 2016. II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska współautor wystąpienia „Kompleksowa rehabilitacja osób w wieku rozwojowym, dorosłym i senioralnym" Profilaktyka i łagodzenie objawów zmian przeciążeniowych okolic kręgosłupa z wykorzystaniem programu masażu na krześle „Chair massage"

Gdańsk, 19-20 maj 2016. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Praktyczna Psychologia Sportu, organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Temat wystąpienia (plakat) „Zmiany w poziomie uwagi, aktywacji i wydajności umysłu na skutek treningów neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym".

Gdańsk, 15-17 września 2016, IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, współautor „Ból mięśniowo powięziowy, współczesne poglądy na terapie niefarmakologiczne"

Warszawa, 25 listopad 2016, XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej PAN (uczestnictwo).

Warszawa, 28 listopad 2016, NCBKF,V Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Debaty o Uwarunkowaniach, Realiach i Wyzwaniach Edukacji Fizycznej w Polsce.

Zamek Moszna, 24-26 wrzesień 2017, Konferencja Jubileuszowa 50 Lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Przeszłość - Teraźniejszość – Przyszłość, Wystąpienie Mirosław MikicinAutoteliczność vs egzoteliczność - funkcjonalne cechy umysłu”

Nasi dyplomanci

Nasi doktoranci, dyplomanci, magistranci, licencjaci.

Obronili:

Łuczyńska Martyna, TIR, Krzywa pracy i chronotyp wyznaczający rytm okołodobowy  u sportowców i osób nieaktywnych sportowo, (2011), promotor: dr Mirosław Mikicin.

Joachimiuk Agnieszka, TIR, Wymiary zachowań agresywnych w sportach i sztukach walki zawodników Polskich i Włoskich, (2011), promotor: dr Mirosław Mikicin.

Koc Edyta, WF, Wymiary zachowań celowych a motywacja osiągnięć i percepcja sukcesu u piłkarzy ręcznych, (2011), promotor: dr Mirosław Mikicin.

Bugowski Jacek, WF, Chronotyp a krzywa pracy piłkarzy, (2011).

Palka Joanna, R, Proces zmian w aktywności bioelektrycznej mózgu podczas treningów statycznych Neurofeedback EEG (2012), promotor: dr Mirosław Mikicin.

Grycza Hubert, R, Wpływ aplikacji plastrów kinesiology taping na aktywność bioelektryczną mięśni podczas skurczu izometrycznego. (2012), promotor: dr Mirosław Mikicin.

Magdalena Woźniak, WF, (V), magisterska, Wymiary zachowań celowych a motywacja i percepcja sukcesu piłkarek ręcznych AZS AWF Warszawa i UMCS Lublin (2013), promotor: dr Mirosław Mikicin

Łukasz Mieczkowski, WF, licencjat, Analiza przebiegu linii celowania w związku z wynikiem sportowym w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego (2015), promotor: dr Mirosław Mikicin

Aleksandra Jachacy, licencjatka, Zmiany w poziomie uwagi pod wpływem treningów neurofeedback- EEG u strzelców, promotor: dr Mirosław Mikicin (2016),

Mgr Marta Szczypińska, WF, magistrantka: Zmiany w poziomie uwagi, aktywacji i krzywej pracy na skutek treningów neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym, promotor: dr Mirosław Mikicin (2016).

Aleksandra Jachacy, licencjatka,  Zmiany w poziomie uwagi pod wpływem treningów neurofeedback- EEG u strzelców, (2016), promotor: dr Mirosław Mikicin

Łukasz Mieczkowski, WF, magisterska, Czy jakość stosowanej broni oraz jej personalizacja, determinuje wielkość skupienia strzałów na tarczy? (2017), promotor: dr Mirosław Mikicin

Tomasz Bednarzak, licencjat, Poziom uwagi i nastroju piłkarek ręcznych grających w II lidze, (2017), promotor: dr Mirosław Mikicin

Jakub Marcinkowski, licencjat, Poziom uwagi i nastroju u siatkarek I i II ligi, (2017), promotor: dr Mirosław Mikicin

Filip Szymonik , licencjat, Poziom uwagi młodzieży gimnazjalnej i licealnej trenującej pływanie, (2017), promotor: dr Mirosław Mikicin

Karol Skóra, licencjat, Poziom uwagi i nastroju u piłkarzy nożnych grających w IV lidze, (2017), promotor: dr Mirosław Mikicin

Maciej Pietraszko, licencjat, Poziom uwagi i nastroju piłkarek nożnych w klubie III ligowym, (2017), promotor: dr Mirosław Mikicin

Maria Rozbicka, licencjatka, Doświadczenie stanu flow w związku z poczuciem lęku u tancerek pole dance, (2017), promotor: dr Mirosław Mikicin

Justyna Żełobowska, licencjatka, Poziom agresywności i lęku u kobiet trenujących boks, (2017), promotor: dr Mirosław Mikicin

Przygotowują:

Mgr Marta Szczypińska, WF, doktorantka: Zmiany w poziomie uwagi, aktywacji i krzywej pracy na skutek treningów neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym, opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med.  Marek Kowalczyk, pomocniczy opiekun naukowy dr Mirosław Mikicin

Mgr Karolina Malinowska, SD, doktorantka WR, Analiza potencjałów elektrycznych mięśni EMG w procesie treningu dynamicznego, opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med.  Marek Kowalczyk, pomocniczy opiekun naukowy dr Mirosław Mikicin

Mgr Jakub Molasy, SD, doktorant: opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med.  Marek Kowalczyk, pomocniczy opiekun naukowy dr Mirosław Mikicin

Mgr Rafał Krauz, doktorant, opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med.  Marek Kowalczyk, pomocniczy opiekun naukowy dr Mirosław Mikicin

Mgr Anna Sąsiadek, dyplomantka, promotor: dr Mirosław Mikicin