Nagrody i odznaczenia

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe w roku 2018

Komunikat Przewodniczącego Senackiej Komisji

ds. Odznaczeń i Wyróżnień

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe

Do wiadomości:

Rektora, Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów, Dyrektorów oraz Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo, informuję, że zbliża się termin wysyłania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych.

Uprzejmie proszę o składanie najpóźniej do 2 marca 2018 r, wniosków (sporządzone w formie pisemnej w 2 egz. i na płycie CD) o nadanie orderów i odznaczeń państwowych* oraz resortowych** - te wnioski składamy u Pani  mgr Marii Katarzyny Fabijanowskiej, tel. wew. 295 lub tel. bezp. 22 834-16-20, e-mail: maria.fabijanowska@awf.edu.pl,  w Dziale Spraw Pracowniczych - Budynek Administracji,  pok. nr 15, w godz. 10.00 - 14.00.

* Krzyże Zasługi: Złoty, Srebrny, Brązowy

* Medale za Długoletnią Służbę: Złoty, Srebrny, Brązowy

** Odznaki „Za Zasługi dla Sportu": Złota, Srebrna, Brązowa

** Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki"

** Medal Komisji Edukacji Narodowej

UWAGA! Powyższa informacja nie dotyczy nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - te wnioski należy składać właściwemu ministrowi w terminie do dnia 31 marca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej:  http://www.nauka.gov.pl/nagrody-dla-nauczycieli-akademickich/

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych należy wypełnić w dwóch egzemplarzach pismem maszynowym; podpis wnioskującego należy złożyć na jednym egzemplarzu (kopii), oryginał jest przeznaczony do podpisu przez JM Rektora. Wnioski do pobrania wyłącznie ze strony internetowej naszej Uczelni http://www.awf.edu.pl/pracownik/dokumenty/nagrody-i-odznaczenia lub z n/w stron internetowych ministerstw, gdzie również można uzyskać szersze informacje na ten temat:

1. Ordery i odznaczenia państwowe:

http://www.nauka.gov.pl/ordery-i-odznaczenia/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042772743

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111861102

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000064

http://www.men.gov.pl/index.php/nagrody-odznaczenia-wyroznienia

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000991073

2. Odznaka "Za Zasługi dla Sportu":

https://www.msit.gov.pl/pl/sport/odznaka-za-zaslugi-dla/602,Informacja-o-zasadach-rozpatrywania-wnioskow-w-sprawie-przyznawania-odznaki-Za-z.html

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002171

3. Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki"

https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/odznaka-za-zaslugi-dla/3446,Odznaka-honorowa-Za-zaslugi-dla-Turystyki.html

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021481232

*********

Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 24.12.2013 r. zmieniającym zasady szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 13.01.2014, poz. 64) – wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Ponadto wniosek o nadanie takiego odznaczenia osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia. Tekst uzasadnienia wniosku o odznaczenia państwowe lub resortowe musi być zawarty w całości w stosownej rubryce wniosku. Do wniosków nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia. Wnioski należy wypełnić pismem maszynowym (komputer, maszyna do pisania). Rozmiar czcionki w uzasadnieniu nie może być mniejszy niż 10 pkt. Całość wniosku musi się zmieścić na jednej kartce (dwustronnie). Nie można zmieniać rozmiaru rubryk (zmniejszać, zwiększać). Wnioski nie mogą zawierać błędów ortograficznych, skreśleń, tuszowania korektorem, ani treści umieszczanych rok wcześniej w dokumentach, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W związku z faktem, że intencją ustawodawcy jest przywrócenie odznaczeniom i orderom należnej im wysokiej rangi, wnioski o nadanie odznaczeń powinny dotyczyć tylko osób o wybitnych zasługach. W uzasadnieniu trzeba podać ogólny staż pracy, krótko i ogólnie należy nadmienić o działalności naukowej i dydaktycznej, a następnie szeroko opisać działalność, która uprawnia do wystąpienia o dane odznaczenie, zaś we wniosku o Medal za Długoletnią Służbę należy podać staż pracy ogółem (z podaniem daty dziennej początku zatrudnienia, również z podaniem dat rozpoczęcia pracy w innych miejscach i w AWF) i szczególne zasługi dla służby publicznej. W uzasadnieniu nie należy powoływać się na jubileusze ani opisywać przebiegu kariery zawodowej, awansów i cech osobowych kandydata. Pełnione funkcje zawodowe  i społeczne są istotne o tyle, o ile podane są konkretne dokonania z nimi związane. W uzasadnieniu nie mogą być podane zasługi dotyczące okresu sprzed nadania ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat, brane są pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy. Uzasadniając wniosek, należy unikać sformułowań ogólnikowych i lakonicznych, np. informacji o wykonywaniu zadań mieszczących się w granicach obowiązków i wynikających z rodzaju wykonywanej pracy zawodowej. W odpowiedniej pozycji danego wniosku (poz. nr 19 i 20) proszę umieścić aktualną informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.

Przypominam, iż Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umocnienia suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, jak też za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Podkreślam również, że Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. W związku z tym Krzyże Zasługi nadawane są za ofiarną działalność publiczną, jak również ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Reasumując, zaprzestano nadawania Krzyża Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Jednocześnie przywrócono ustanowiony przez Sejm RP Ustawą z dnia 8.01.1938 r. trzystopniowy Medal za Długoletnią Służbę (art. 18a). Pozwoliło to wzmocnić pozycję Krzyża Zasługi, a jednocześnie nagradzać przywróconym Medalem za wieloletnią sumienną pracę zawodową na polu szeroko rozumianej działalności propaństwowej.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

· po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (I stopień);

· po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (II stopień);

· po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (III stopień).

W uzasadnieniu wniosku do "Medalu za Długoletnią Służbę" powinna być zawarta informacja o ogólnym stażu pracy kandydata (uwzględniając zsumowany staż pracy poza AWF i  w  AWF, z podaniem dat dziennych tego zatrudnienia) oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej.

Nowość!    W uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu" uwzględnia się:

1. wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym, w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,

2. publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,

3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,

4. wspieranie sportu.

Do każdego wniosku na odznaczenie państwowe należy dołączyć wypełnione, niepodpisane „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".

Uprzejmie proszę Państwa o przestrzeganie podanych powyżej terminów składania dokumentów i zasad ich wypełniania.

Z poważaniem

Przewodniczący Senackiej Komisji

ds. Odznaczeń i Wyróżnień

dr Jacek Klawender