Regulamin i zasady przyjęć

Zasady przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2018

Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i jednolitych 5 - letnich magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2018/2019. ( Uchwała nr 53 Senatu AWF z dnia 16 maja 2017 r.)

Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez SER.


Zasady przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2017

Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała nr 38 Senatu AWF z dnia 24 maja 2016 r.)

Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez SER.


Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Uchwała Nr 54 /2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) i trzeciego stopnia (doktoranckie) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2. Warunki i tryb rekrutacji uchwala Senat, na wniosek właściwej rady wydziału, w terminie najpóźniej do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, z zastrzeżeniem art. 196 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

3. Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach określa m. in.:

         1) kierunki, poziomy oraz formy studiów, na które odbędzie się nabór;

          2) zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego, które stanowić będą podstawę przyjęcia na studia;

          3) rodzaj i zakres egzaminów wstępnych;

          4) wymagane dokumenty.

4. Senat Uczelni uchwala na okres co najmniej trzech lat szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

5. Liczbę miejsc na pierwszy rok studiów na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów zatwierdza Senat na wniosek dziekanów po zasięgnięciu opinii właściwych rad wydziałów.

§2

Znaczenie użytych określeń

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1. Uczelni – należy przez to rozumieć Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2. Kandydatach – należy przez to rozumieć osoby ubiegające się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.

3. Cudzoziemcach – należy przez to rozumieć osoby niebędące obywatelami polskimi.

4. Osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

5. Egzaminie maturalnym należy przez to rozumieć egzamin, zdawany w trybie „nowej matury".

6. Egzaminie dojrzałości należy przez to rozumieć egzamin, zdawany w trybie „starej matury".

7. Liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – należy przez to rozumieć listę osób utworzoną po postępowaniu kwalifikacyjnym, które zostały zakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia. Lista zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą osób przyjętych na studia.

8. Liście przyjętych na studia – należy przez to rozumieć listę osób, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia i złożyły wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

9. Zaświadczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach – należy przez to rozumieć zaświadczenie lekarskie, spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu dokumentowania tych badań(Dz. U.  z 2014 poz.1144).

§3

Zasady rekrutacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest:

       1) posiadanie świadectwa dojrzałości – na studia pierwszego stopnia;

       2) posiadanie tytułu licencjata, magistra lub tytułu równorzędnego – na studia drugiego stopnia;

       3) posiadanie tytułu magistra lub tytułu równorzędnego – na studia trzeciego stopnia.

2. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba, która spełniła warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię.

3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

4. Terminy składania dokumentów i datę rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia określa Rektor w formie zarządzenia.

5. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia ustala Rektor na rok akademicki, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia. W przypadku kandydowania na więcej niż jeden kierunek studiów od kandydata pobiera się wielokrotność stawki odpowiadającej ilości wybranych kierunków.

6. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni.

7. Wyniki uzyskane w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażone są w punktach.

8. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne.

9. Jeżeli laureat lub finalista olimpiady centralnej zwolniony jest w postępowaniu rekrutacyjnym z przedmiotu związanego ze specjalnością olimpiady, oznacza to uzyskanie przez niego maksymalnej liczby punktów z tego przedmiotu.

10. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte z zachowaniem kolejności, wynikającej z miejsca na liście rangowej.

§4

Zasady rekrutacji na studia

1. W Uczelni obowiązuje System Elektronicznej Rekrutacji kandydatów dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia na wszystkich wydziałach.

2. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia składa się z następujących etapów:

       1) zarejestrowanie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;

       2) postępowanie kwalifikacyjne;

       3) postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia;

       4) postępowanie odwoławcze.

3. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia jest:

       1) właściwe zarejestrowanie się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydatów przez wpisanie wymaganych danych i ich akceptację;

       2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata podane przez System Elektronicznej Rekrutacji.

4. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się wyłącznie na kierunek, formę i poziom studiów wskazany przez kandydata. Zmiana formy studiów w ramach kierunku w trakcie postępowania rekrutacyjnego może nastąpić jedynie po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, w terminie ogłoszonym przez Uczelnię poprzez rejestrację wybranej formy studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

5. Termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia podany jest do wiadomości kandydatów na stronie w kalendarium rekrutacji lub za pośrednictwem indywidualnych kont rekrutacyjnych.

6. Kandydat, który nie przystąpił do któregokolwiek z elementów postępowania kwalifikacyjnego bez wcześniejszej zgody przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej na przystąpienie do danego elementu postępowania kwalifikacyjnego w innym terminie, zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego.  Jeżeli jednak, z usprawiedliwionych powodów (np. względy zdrowotne), kandydat nie przystąpił lub nie ukończył jednej z prób wchodzących w skład egzaminu ze sprawności fizycznej, ma prawo do zdania ich, jeżeli zgodę na to wyrazi przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie dodatkowym, w czasie trwania egzaminów. Zgłoszenie przyczyn nieprzystąpienia do egzaminu powinno nastąpić przed jego zakończeniem. O uznaniu, czy nieprzystąpienie kandydata do danego elementu postępowania kwalifikacyjnego było usprawiedliwione czy też nie, decyduje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

7. Osoby będące obywatelami polskimi, posiadające maturę zagraniczną lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących obywateli polskich. Warunkiem przyjęcia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanych za granicą jest:

        1) nostryfikacja świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;

        2) zapis w treści świadectwa dojrzałości, że dana osoba ma prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa;

        3) świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem wystawionym przez konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, szkołę lub władze oświatowe w danym kraju, potwierdzające uprawnienie ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa.

8. W przypadku kandydatów, którzy nie złożyli świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, przewodniczący właściwej komisji wydziałowej może wskazać inny termin złożenia świadectwa lub dyplomu i dopuścić kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

9. Komisje wydziałowe na podstawie uzyskanych przez kandydatów punktów, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, tworzą listy rankingowe, które stanowią podstawę przyjęcia na studia.

10. Po zakończonym postępowaniu egzaminacyjnym komisje ogłaszają listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

11. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym komisje ogłaszają listy przyjętych na studia.

12. Dopuszcza się występowanie w imieniu kandydata osoby posiadającej pisemne upoważnienie kandydata poświadczone przez pracownika zespołu ds. rekrutacji AWF w Warszawie lub sporządzone w formie aktu notarialnego.

§5

Procedura rekrutacji

1. Opis procedury szczegółowej dla kandydatów na studia pierwszego stopnia

    1) kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości zobowiązani są do wprowadzenia wyników egzaminu dojrzałości do Systemu Elektronicznej Rekrutacji, najpóźniej do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia I stopnia. Terminy zakończenia rejestracji kandydatów ogłaszane są zarządzeniem Rektora AWF;

    2) kandydaci, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, są zobowiązani do wprowadzenia wyników egzaminu maturalnego do Systemu Elektronicznej Rekrutacji w nieprzekraczalnym terminie do trzech dni po ogłoszeniu wyników matur;

     3) rejestracja kandydatów we właściwych komisjach wydziałowych odbywa się:

    a) przed egzaminami sprawnościowymi – w przypadku kandydatów przystępujących do egzaminów sprawnościowych,

    b) po ogłoszeniu listy rankingowej – w przypadku kandydatów nieprzystępujących do egzaminów sprawnościowych lub kandydatów na kierunki, na które nie obowiązują egzaminy sprawnościowe;

    4) kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jako laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia w tym zakresie w terminie do ostatniego dnia rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydatów dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia;

    5) kandydaci rejestrujący się we właściwych komisjach wydziałowych przedkładają:

                  a)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych,

                  b) dowód osobisty lub paszport;

   6) dokumenty uprawniające do przyznania za egzamin sprawności fizycznej maksymalnej ilości punktów kandydat składa do zespołu ds. rekrutacji AWF w terminie ogłoszonym przez Uczelnię;

   7) kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie ogłoszonym przez Uczelnię do złożenia następujących dokumentów:

       a) ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej,

       b) jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu Elektronicznej Rekrutacji (wymagania dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej na stronie AWF),

       c) podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System Elektronicznej Rekrutacji,

       d) wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,

       e) ksero dowodu osobistego poświadczone przez AWF;

    8) za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Uczelni. Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

2. Opis procedury dla kandydatów na studia drugiego stopnia:

     1) kandydaci rejestrują się we właściwej komisji wydziałowej w terminie ogłoszonym przez daną komisję i przedkładają:

       a) ksero dowodu osobistego lub paszportu, oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej,

        b) inne dokumenty lub zaświadczenia wskazane przez daną komisję wydziałową;

   2) kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie ogłoszonym przez Uczelnię do złożenia następujących dokumentów:

     a) ksero dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczone przez AWF, oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej,

     b) ksero suplementu do dyplomu oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej, ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej,

       c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych,

    d) jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu Elektronicznej Rekrutacji (wymagania dotyczące zdjęć do studenckiej legitymacji elektronicznej na stronie AWF),

       e) podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System Elektroniczny Rekrutacji kandydatów,

       f) wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,

      g) ksero dowodu osobistego lub paszportu oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej;

  3) za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Uczelni. Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

3. Opis procedury dla niepełnosprawnych kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia:

  1) podczas rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydat powinien zaznaczyć fakt swojej niepełnosprawności,

     2) student niepełnosprawny podlega pełnej procedurze rekrutacji,

   3) student niepełnosprawny może skorzystać z organizacyjnej pomocy pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych,

    4) kandydaci rejestrują się we właściwej komisji wydziałowej w terminie ogłoszonym przez daną komisję i przedkładają:

         a) dowód osobisty lub paszport,

         b) inne dokumenty lub zaświadczenia wskazane przez daną komisję wydziałową;

     5) kandydaci przystępują do egzaminów,

     6) kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie ogłoszonym przez Uczelnię  od daty ogłoszenia decyzji do złożenia następujących dokumentów:

         a) ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej,

    b) ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich lub studiów równorzędnych oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej,

        c) ksero  suplementu do dyplomu oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej,

       d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych,

    e) jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu Elektronicznej Rekrutacji (wymagania dotyczące zdjęć do studenckiej legitymacji elektronicznej na stronie AWF),

      f) podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System Elektronicznej Rekrutacji kandydatów,

      g) wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej,

      h) ksero dowodu osobistego lub paszportu, oryginał dokumentu do okazania w komisji wydziałowej,

   i) orzeczenie o swojej niepełnosprawności dostarcza kandydat, który fakt swojej niepełnosprawności zaznaczył w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Niedostarczenie orzeczenia o swojej niepełnosprawności będzie oznaczało, że traktowany on będzie dalej jako osoba pełnosprawna.

  7) za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Uczelni. Niezłożenie dokumentów wymienionych w §5 ust. 3 pkt 6 litery od a do g w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

§ 6

Zasady rekrutacji cudzoziemców

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, którzy:

    1)  posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,

    2) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w języku polskim, jeżeli:

   1) ukończą roczny kurs języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

   2) posiadają certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

   3) uzyskają potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

3. O przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się:

    1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

    2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

    3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

   6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573);

   7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.;

   9) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – EOG oraz Szwajcarii i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów;

  10) posiadacze ważnej Karty Polaka.

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 3 obowiązują procedury rekrutacyjne wymienione w § 3-5 Regulaminu rekrutacji.

5. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 3 mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, z pominięciem zasad rekrutacji

   1) O przyjęcie na studia pierwszego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

       a) legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granica, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniające do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;

       b) przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych;

       c) dokonają rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydatów przez wpisanie wymaganych danych i ich akceptację;

       d) złożą podanie do Rektora Uczelni o przyjęcie na studia;

       e) złożą kserokopię paszportu, wizy, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

       f) złożą jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu Elektronicznej Rekrutacji (wymagania dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej na stronie AWF);

      g) wniosą opłatę wpisową na indywidualne konto kandydata podane przez System Elektronicznej Rekrutacji.

  2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

     a) legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej;

     b) przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych;

     c) dokonają rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydatów przez wpisanie wymaganych danych i ich akceptację;

     d) złożą podanie do Rektora Uczelni o przyjęcie na studia;

     e) złożą kserokopię paszportu, wizy, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

     f) złożą jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu Elektronicznej Rekrutacji (wymagania dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej na stronie AWF);

    g) wniosą opłatę wpisową na indywidualne konto kandydata podane przez System Elektronicznej Rekrutacji.

 3) O przyjęcie na studia trzeciego stopnia mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

     a) posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej;

    b) złożą podanie do Rektora Uczelni o przyjęcie na studia;

    c) złożą kserokopię paszportu, wizy, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    d) złożą jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu Elektronicznej Rekrutacji (wymagania dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej na stronie AWF);

    e) wniosą opłatę wpisową na indywidualne konto kandydata podane przez System Elektronicznej Rekrutacji.

6. Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 7

Zasady rekrutacji na studia trzeciego stopnia

1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie jest:

      1) dokonanie rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

      2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej

   3) dostarczenie do dziekanatu studiów doktoranckich (pok. 77) w ustalonym terminie wymaganych dokumentów:

          a) podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rektora AWF w Warszawie

          b) kwestionariusz osobowy

          c) dowód osobisty lub paszport (kserokopia, oryginał do wglądu)

      d) oryginał lub odpis dyplomu magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obrony pracy magisterskiej po terminie złożenia dokumentów, dyplom magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra należy dostarczyć najpóźniej do wyznaczonego przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego terminu),

         e) zaświadczenie ze średnią ocen do obrony (dotyczy tylko studiów magisterskich),

         f) dwie fotografie o wymiarach 45x65 mm (jak do dyplomu),

         g) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

    1) rozmowę kwalifikacyjną;

    2) ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata.

     3) egzamin z języka angielskiego.

§ 8

Organy prowadzące rekrutację

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane oddzielnie na każdy kierunek studiów. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie powołuje odrębną wydziałową komisję rekrutacyjną ds. naboru na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

2. Przewodniczących i członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych powołują dziekani w terminie wskazanym w zarządzeniu Rektora.

3. Przewodniczących i składy przedmiotowych komisji egzaminacyjnych powołują dziekani, w terminie wskazanym w zarządzeniu Rektora, spośród specjalistów – pracowników Uczelni.

4. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

5. Uczelniana komisja rekrutacyjna jest powoływana przez Rektora na podstawie uchwały Senatu, spośród kandydatów wskazanych przez rady wydziałów, samorząd studentów, samorząd doktorantów oraz kanclerza.

6. Prorektor właściwy ds. studenckich sprawuje nadzór nad procesem rekrutacji, w tym nad przestrzeganiem zasad i trybem przyjmowania na studia, uchwalonych przez Senat Uczelni, rozstrzyga spory dotyczące procedury rekrutacji, wyznacza na wniosek pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji terminy realizacji zadań na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

7. Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji odpowiada za organizację i koordynację procesu rekrutacji, sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem internetowej rejestracji kandydatów na studia, nadzoruje sprawy związane z rekrutacją cudzoziemców, opracowaniem, na podstawie uchwały Senatu, informatora dla kandydatów na pierwszy rok studiów, przygotowaniem harmonogramu procesu rekrutacji, opracowaniem regulaminu rekrutacji w AWF, przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji „Dni otwartych w AWF".

8. Zespół ds. rekrutacji opowiada za obsługę administracyjną procesu rekrutacji, organizuje pomoc kandydatom przy rejestracji internetowej, zapewnia obsługę kadrową i warunki do przeprowadzenia procesu rekrutacji, przyjmuje i rejestruje podania oraz pisma dotyczące rekrutacji (w tym skargi i wnioski), a także zajmuje się obsługą spraw związanych z rekrutacją cudzoziemców i osób niepełnosprawnych, sporządza uczelniane sprawozdania z procesu rekrutacji oraz archiwizuje dokumentację z rekrutacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną AWF.

9. Kierownik Centrum Informatycznego odpowiada za obsługę informatyczną postępowania kwalifikacyjnego oraz za zapewnienie w tym zakresie prawidłowej i terminowej współpracy z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi i pełnomocnikiem Rektora ds. rekrutacji.


Decyzja w sprawie przyjęcia

Przez decyzję w sprawie przyjęcia na studia należy rozumieć decyzję administracyjną, czyli akt administracyjny wydany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, doręczony kandydatowi – w formie papierowej przy składaniu dokumentów w wyznaczonym terminie, oraz nieprzyjęciu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzja kończy postępowanie w danej sprawie rozstrzygając o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia. 

Uwaga: Komunikat o wyniku postępowania rekrutacyjnego widoczny w indywidualnym koncie SER jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest decyzją administracyjną. Od komunikatu opublikowanego w koncie SER nie przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od decyzji administracyjnej.


Odwołanie od decyzji w sprawie przyjęcia na studia

Prawo wniesienia odwołania przysługuje kandydatowi, który otrzymał decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia. Zgodnie  z art. 169 ust. 14 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym podstawą uwzględnienia odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. W odwołaniu należy wskazać, w jaki sposób wydająca decyzję Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna naruszyła obowiązujące zasady rekrutacji.


Odwołanie – kiedy?

Wnosząc odwołanie należy pamiętać o dwóch koniecznych warunkach:

a) odwołanie powinno zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentu decyzji,  

b) w uzasadnieniu odwołania należy wskazać naruszenie obowiązujących w uczelni warunków i trybu rekrutacji na studia.

Oznacza to, że odwołania nie należy wnosić zbyt wcześnie (czyli przed otrzymaniem decyzji) ani zbyt późno (czyli po upływie 14 dni od jej otrzymania) i że mogą się w nim znaleźć wyłącznie konkretne zarzuty co do prawidłowości przebiegu rekrutacji.

Uwaga: Tryb odwoławczy służy jedynie do wskazania faktycznych uchybień w postępowaniu rekrutacyjnym. Nie można zostać przyjętym na studia na podstawie odwołania, które takich uchybień nie wskazuje.


Trybu odwoławczego nie należy używać 

do kierowania pod adresem Uczelni podań i próśb o  przyjęcie na studia. Przyjęcie na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie przebiega według jasno określonych zasad, wyczerpująco opisanych na naszych stronach internetowych — wyłącznie w oparciu o procedurę rekrutacyjną (m. in. założenie konta w systemie SER, dokonanie rejestracji i potwierdzenie jej przez wniesienie opłaty rekrutacyjnej, a po zakwalifikowaniu do przyjęcia — dokonanie wpisu na studia w wyznaczonym terminie).  Od opisanych powyżej zasad nie ma wyjątku.