Kierunki objęte rekrutacją

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek wychowanie fizyczne

Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia niestacjonarne

Studia II stopnia na  kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć tylko ci kandydaci, którzy na studiach I stopnia zrealizowali nie mniej niż 60% treści dla kierunku wychowanie fizyczne zgodnych z obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253 poz. 1520) i uzyskały nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści dla kierunku wychowanie fizyczne z obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonych w ww. rozporządzeniu oraz na studiach I stopnia uzyskali efekty kształcenia, o których mowa  rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z zastrzeżeniem zapisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się.


Kierunek sport

Studia II stopnia stacjonarne

Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.

Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia. 

Specjalność menadżerska

Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia. 


Wydział Turystyki i Rekreacji

Kierunek turystyka i rekreacja

Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia niestacjonarne


Wydział Rehabilitacji

Kierunek fizjoterapia

Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia na  kierunku fizjoterapia podjąć mogą jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizjoterapia z zastrzeżeniem zapisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się.