Opłaty

Opłata rekrutacyjna

opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego. Brak potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym przez AWF terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Liczy się data potwierdzenia wpłynięcia opłaty, a nie data wniesienia opłaty. Po wpłynięciu opłaty na konto AWF, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia (STATUS – OPŁACONY).

Wysokość opłaty 

za postępowanie związane z przyjęciem na studia ustala Rektor na rok akademicki, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia. Kandydat na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi opłatę w wysokości :

 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej,

 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na które postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje sprawdzianu sprawności fizycznej.

 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie)

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku, gdy kandydat będący tegorocznym maturzystą nie uzyskał pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym. Podstawą zwrotu opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest załączenie do wniosku o zwrot opłaty wyników egzaminu maturalnego kandydata.

Opłata za elektroniczną legitymację studencką ELS

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na  studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 17,00 PLN. Opłatę należy wnieść, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Kandydaci,  którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS  nie wnoszą opłaty.

Opłaty za studia niestacjonarne

Wysokość opłat za semestr kształcenie dla studentów studiujących na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017.  Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 roku.

Wydział Wychowania Fizycznego kierunek wychowanie fizyczne 

Studia I stopnia

opłata jednorazowa za semestr - 3 310,00

opłata w ratach za semestr - 2 x 1 655,00

Studia II stopnia

opłata jednorazowa za semestr- 2 450,00

opłata w ratach za semestr - 2 x 1 225,00

Wydział Turystyki i Rekreacji kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia

opłata jednorazowa za semestr - 2 290,00

opłata w ratach za semestr- 2 x 1 145,00