Studia podyplomowe

Do wyboru:

Dziennikarstwo sportowe

Cel studiów

Studia podyplomowe „Dziennikarstwo sportowe" mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie absolwentów studiów magisterskich do profesjonalnego wykonywania zawodu dziennikarza sportowego w redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych. Mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych osób zainteresowanych dziennikarstwem sportowym oraz współpracą z podmiotami zajmującymi się przekazem informacji sportowych. Wskazują konkretne możliwości wykorzystania dobrych praktyk dziennikarskich w obszarze funkcjonowania wspomnianych podmiotów. Łączą ustalenia teorii z praktycznymi zastosowaniami, na co pozwala zarówno metodyka zajęć, jak i struktura zespołu wykładowców.

W ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności związane ze sportem i kulturą fizyczną, co dotyczy między innymi społecznych i ekonomicznych aspektów sportu, zasad organizacji imprez sportowych, wiedzy dotyczącej treningu sportowego, elementów teorii sportu oraz teoretycznych i praktycznych aspektów zespołowych gier sportowych. W ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych słuchacze są natomiast wyposażani w wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące m.in. teorii komunikowania społecznego, społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, etyki dziennikarskiej, form dziennikarskich, prawo prasowego i autorskiego.

Efekty kształcenia

Symbol

„Dziennikarstwo sportowe"

WIEDZA

K_W01

Zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

K_W02

Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i praktyki treningu sportowego.

K_W03

Zna zasady etyki dziennikarskiej oraz podstawowe przepisy prawa prasowego i autorskiego.

K_W04

Zna zasady przygotowywania przekazu medialnego oraz różnorodne formy dziennikarskie.

K_W05

Zna i rozumie znaczenie mediów i dziennikarzy w promocji uczestnictwa w sporcie i rekreacji       ruchowej oraz edukacji zdrowotnej.

K_W06

Zna podstawowe zasady organizacji imprez sportowych, rozgrywania zawodów sportowych w najpopularniejszych dyscyplinach sportu oraz zasady rywalizacji sportowej.

K_W07

Ma wiedzę na temat procesów komunikowania społecznego, organizacji mediów i public relations.

K_W08

Ma podstawową wiedzę na temat najważniejszych współczesnych zjawisk społecznych, takich jak np. kultura masowa i globalizacja i ich wpływu na sport, kulturę fizyczną, uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej.

K_W09

Ma wiedzę na temat problemów i zagrożeń współczesnego sportu: zjawiska niedozwolonego dopingu w sporcie i jego konsekwencji, uwikłania sportu w politykę, dewiacji w sporcie.

K_W10

Ma wiedzę na temat historycznych i społecznych uwarunkowań uprawiania sportu wyczynowego, kariery sportowej i karier zawodowych specjalistów sportu.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi wykorzystywać różne formy dziennikarskie do opisu i analizy zjawisk z zakresu sportu i kultury fizycznej.

K_U02

Potrafi przygotować przekaz medialny z uwzględnieniem specyfiki prasy, radia, telewizji i Internetu.

K_U03

Potrafi zachować obiektywny charakter przekazu medialnego dotyczącego sportu i kultury fizycznej.

K_U04

Potrafi prawidłowo interpretować przyczyny, przebieg i następstwa zjawisk społecznych zachodzących w sporcie i kulturze fizycznej.

K_U05

Potrafi przygotować i przedstawić relacje reporterskiej z wydarzeń sportowych w różnorodnych mediach.

K_U06

Potrafi umiejętnie interpretować wyniki podstawowych badań naukowych dotyczących społecznych wymiarów sportu i treningu sportowego.

K_U07

W oparciu o uzyskaną wiedzę, potrafi prawidłowo interpretować zdarzenia dotyczące przebiegu rywalizacji sportowej i systemów organizacji imprez sportowych.

K_U08

Posiada najważniejsze umiejętności wykorzystania podstawowych środków technicznych w pracy dziennikarza w środowisku cyfrowej techniki telewizyjnej i radiowej.

K_U09

Potrafi dostosować formę i treść relacji sportowej do charakteru medium oraz odbiorców.

K_U10

Potrafi przeprowadzić komentarz z imprezy sportowej na żywo.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_S01

Potrafi samodzielnie rozwiązywać sprecyzowane zadania organizacyjne o charakterze praktycznym w zakresie działalności sportowej.

K_S02

Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sportu i dziennikarstwa.

K_S03

Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu profesjonalnych zadań

K_S04

Posiada zdolność do pracy w zespole - aktywnie uczestniczy w pracy grup i organizacji realizujących cele społeczne w zakresie działalności sportowej i dziennikarskiej.

K_S05

Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i przekazywać wiedzę związaną ze sportem i kulturą fizyczną.

K_S06

Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

K_S07

Jest odpowiedzialny, profesjonalnie i etycznie realizuje powierzone mu zadania.

K_S08

Potrafi przekonująco wyrazić własne zdanie, skutecznie negocjować oraz posługiwać się technikami komunikacyjnymi.

K_S09

Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy posługując się skutecznie dostępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i grupami społecznymi.

K_S10

Promuje pozytywne wartości sportu propagując zachowania prozdrowotne w działalności edukacyjnej.

Plan studiów (siatka godzin)

PODYPLOMOWE  STUDIA DZIENNIKARSTWA  SPORTOWEGO

PROGRAM STUDIÓW

przedmioty

Liczba godzin

zajęcia teoretyczne

zajęcia praktyczne

Społeczne aspekty kultury fizycznej

12

-

Systemy polityczne współczesnego świata

12

-

Etyka dziennikarska

9

-

Teoretyczne i praktyczne aspekty zespołowych gier   sportowych

10

-

Aktualne problemy dziennikarstwa sportowego

9

-

Teoria komunikacji społecznej

8

-

Dziennikarstwo:

telewizyjne, radiowe, agencyjne, on-line, internet

9

-

Projekty unijne w sporcie

6

-

Prawo prasowe i autorskie

10

-

Gatunki dziennikarskie

10

-

Warsztat sportowego dziennikarza telewizyjnego

-

8

Kulturowe i etyczne aspekty sportu i olimpizmu

12

-

Polityka a międzynarodowe imprezy sportowe

8

-

Formy dziennikarskie:

informacja, wywiad, reportaż, komentarz

9

-

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

12

-

Polski system medialny

10

-

Warsztat sportowego dziennikarza radiowego

-

8

Public Relations

10

-

Technologia przygotowania przekazu

-

6

Organizacja masowych imprez sportowych

8

-

Warsztat sportowego dziennikarza prasowego

-

8

Seminarium dyplomowe

6

-

Egzamin dyplomowy

-

-

RAZEM

170

30

200

Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym

Cel studiów


Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego, przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dzieci z wadami postawy ciała w placówkach oświatowych. Absolwent studiów będzie umiał podejmować działania w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy ciała na różnych etapach rozwoju dziecka.

Efekty kształcenia

symbol

Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym

 

WIEDZA

K_W01

Posiada wiedzę z zakresu budowy i czynności narządów i układów człowieka

w kontekście ćwiczeń fizycznych.

K_W02

Zna zasady i prawa opisujące czynności i kontrolę ruchów człowieka. Posiada wiedzę z zakresu biomechanicznych zasad oceny cech fizycznych człowieka i kryteria oceny techniki ruchu.

K_W03

Zna i rozumie podstawowe koncepcje i modele zdrowia oraz rozumie cele, zadania i funkcje edukacji zdrowotnej w profilaktyce społecznej z uwzględnieniem wad postawy ciała.

K_W04

Zna zasady projektowania procesu kształcenia w wychowania fizycznego i gimnastyce korekcyjnej. Rozumie znaczenie doboru strategii, form, środków i metod kształcenia oraz warunków w realizacji zadań i celów gimnastyki korekcyjnej.

K_W05

Zna czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące jego rozwój. Zna zaburzenia zachowań, możliwości działań nauczycielskich w zakresie terapii oraz profilaktyki.

K_W06

Zna podstawy prawne organizacji gimnastyki korekcyjnej w szkole oraz jej miejsce we współczesnym systemie edukacji.

K_W07

Zna podstawowe pojęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz procesu posturogenezy. Zna metody oceny postawy ciała i ich zastosowanie.

K_W08

Zna charakterystykę kliniczną wad postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej (plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy wklęsło – okrągłe, plecy płaskie) oraz wad kończyn dolnych. Zna podstawy patobiomechaniki skolioz.

K_W09

Zna zasady doboru ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z różnymi wadami postawy ciała w zależności od ich rodzaju i stopnia zaawansowania.

K_W10

Zna zasady doboru zabaw i gier ruchowych dla potrzeb procesu korekcyjnego.

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01

Potrafi wskazać i nazwać najważniejsze elementy funkcjonalne organizmu człowieka oraz potrafi wytłumaczyć zależności i związki występujące między nimi.

K_U02

Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki pomiarowe do oceny budowy i postawy ciała a także umie wykorzystać wybrane  testy funkcjonalne do oceny układu mięśniowego.

K_U03

Potrafi ocenić pozytywne mierniki zdrowia oraz posiada umiejętności stosowania podstawowych metod, form i środków edukacji zdrowotnej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

K_U04

Potrafi formułować i operacjonalizować podstawowe cele edukacyjne z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz projektować i oceniać programy dydaktyczno – wychowawcze gimnastyki korekcyjnej.

K_U05

Potrafi dobrać właściwe ćwiczenia korekcyjne w zależności od występującej wady postawy ciała oraz od stopnia jej zaawansowania.

K_U06

Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia reedukacji posturalnej (ćwiczenia czucia postawy ciała) w postępowaniu korekcyjnym z dzieci z wadami postawy ciała.

K_U07

Potrafi indywidualnie, dla potrzeb dziecka, dobrać i zaproponować zestaw korekcyjnych ćwiczeń domowych.

K_U08

Potrafi wykorzystać różne formy aktywności fizycznej w profilaktyce i korekcji wad postawy ciała.

K_U09

Potrafi przygotować i przeprowadzić lekcję gimnastyki korekcyjnej z uwzględnieniem rodzaju wady postawy, wiekiem i możliwościami dzieci.

K_U10

Potrafi wykorzystać działania korekcyjne w profilaktyce wad postawy ciała na różnych etapach rozwoju dziecka.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01

Potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy i samodzielnie wykonywać obowiązki zgodnie z tokiem zajęć.

K_K02

Prowadzi prozdrowotny styl życia, dba o optymalny poziom sprawności fizycznej oraz prawidłową sylwetkę ciała.

K_K03

Stosuje ogólne zasady etyki społecznej, oraz normy postępowania interpersonalnego  właściwe dla działalności rekreacyjnej.

K_K04

Wykazuje inicjatywę w samodzielnym podejmowaniu zadań w zakresie profilaktyki wad postawy ciała, wynikających ze zmieniających się warunków życia dzieci i młodzieży.

K_K05

Posiada zdolność do pracy w zespole -aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów)

i organizacji realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie działalności sportowej.

K_K06

Docenia znaczenie współpracy w zespole w realizacji postawionych zadań.

K_K07

Stale uzupełnia swoją wiedzę. Będąc świadomym ograniczeń we własnych kompetencjach, wie kiedy zwrócić się o pomoc do eksperta.

K_K08

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

K_K09

Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy posługując się skutecznie dostępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i grupami społecznymi.

Plan studiów (siatka godzin)

PODYPLOMOWE  STUDIA

GIMNASTYKA  KOREKCYJNA W  WYCHOWANIU  FIZYCZNYM I  ZDROWOTNYM

REALIZACJA  PROGRAMU

Nazwa przedmiotu

ogółem

W

Ćw

Anatomia

15

10

Biomechanika

8

7

Fizjologia

8

7

Antropomotoryka

5

10

Promocja zdrowia

5

10

Edukacja zdrowotna

5

10-

Gimnastyka

-

15

Gry i zabawy ruchowe

-

15

Metodyka wychowania fizycznego

13

12

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

30

30

Metodyka postępowania korekcyjnego

10

55

Prawo w kulturze fizycznej

10

 

Ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące

-

10

Psychologia rozwojowa

10

5

Pedagogika kultury fizycznej

10

-

Gimnastyka przy muzyce

-

10

Pierwsza pomoc przedmedyczna

5

10

Ogółem liczba godzin

134

216

350

Psychologia sportu

Cel studiów

Cele studiów podyplomowych Psychologia sportu jest przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy z psychologii sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami sportu wyczynowego. Ponadto wskazanie możliwości jej wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu i walce sportowej. Słuchacze studiów zdobędą także wiedzę z wybranych nauk o kulturze fizycznej, zostaną wskazanie możliwości jej wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu oraz walce sportowej.

Efekty kształcenia

symbol

Psychologia Sportu

 

WIEDZA

K_W01

Zna i rozumie podstawy teoretyczne psychologii sportu. Zna i rozumie psychologiczne aspekty działalności sportowej, zachowania celowego i uczenia się motorycznego.

K_W02

Zna i rozumie podstawowe procesy zmęczenia, urazowości i wypoczynku, odnowy psychobiologicznej oraz podstawowe zasady racjonalnego żywienia w ustalaniu diety sportowca.

K_W03

Zna i rozumie podstawy funkcjonowania organizacji w dynamicznym otoczeniu, sposoby działania i zarządzania organizacją oraz podstawy prawne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami,  ze szczególnym uwzględnieniem organizacji sportowych.

K_W04

Zna i rozumie na czym polega diagnoza, prognoza i praktyka psychologiczna w sporcie. Kierunki badań psychologicznych w sporcie.

K_W05

Zna i rozumie podstawowe metody i formy wychowania i kształcenia, a także technikę i metodykę nauczania różnych konkurencji i dyscyplin w edukacji sportowej.

K_W06

Zna i rozumie podstawowe bariery wysiłku fizycznego i wytrenowania oraz na czym polega obciążenie i znużenie psychiczne oraz jego regulacja.

K_W07

Ma podstawową wiedzę i zna fundamentalną terminologię nauk o sporcie (pojęcia, teorie, metody i koncepcje dotyczące treningu sportowego). Zna podstawowe zasady programowania i planowania treningu sportowego i treningu zdrowotnego w różnych fazach ontogenezy.

K_W08

Zna i rozumie podstawowe problemy etyczne oraz rozumie biologiczne i kulturowe koncepcje człowieka. Zna i rozumie ogólną historię myśli, idei i poglądów filozoficznych związanych ze sportem (kulturą fizyczną).

K_W09

Rozumie znaczenie motywacji i aspiracji w podejmowaniu aktywności fizycznej. Zna psychologiczne mechanizmy sukcesu w aktywności fizycznej.

K_W10

Rozumie specyfikę prowadzenia zajęć ruchowych z osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi w grupie młodzieży i dorosłych. Zna podstawową procedurę przygotowania i przeprowadzania imprez sportowo-rekreacyjnych z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych.

K_W11

Zna i rozumie na czym polegają konflikty interpersonalne w treningu sportowym. Rozumie proces powstawania stresu i frustracji treningowej.

K_W12

Zna przesłanki i zasady psychologicznej indywidualizacji treningu sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.

K_W13

Zna i rozumie czynniki psychologicznej efektywności walki sportowej oraz procesy myślenia i podejmowania decyzji w sporcie.

K_W14

Zna najczęściej występujące sportowe uszkodzenia narządu ruchu u dzieci i młodzieży. Rozumie na czym polega rozpoznawanie, leczenie oraz profilaktyka urazów sportowych u dzieci i młodzieży.

K_W15

Zna wymagania psychologiczne i specyfikę zachowań w zależności od dyscypliny sportowej: pływanie, lekka atletyka, sporty walki oraz inne dyscypliny.

K_W16

Zna podstawową technologię neuropsychologiczną ukazującą związki zachodzące pomiędzy procesami mózgowymi a funkcjami poznawczymi. Zna technik i sposoby służące osiągnięciu stanu równowagi umysłu, synchronizacji półkul mózgowych oraz odprężenia i koncentracji uwagi.

 

UMIEJETNOŚCI

K_U01

Posiada umiejętność stosowania podstawowych metod, form i środków edukacji sportowej.

K_U02

Potrafi dokonać diagnozy powiązań interpersonalnych w grupie oraz rozumie jakie są  relacje interpersonalne trener-zawodnik, zawodnik-zawodnik. Zna wskaźniki efektywności grupowej.

K_U03

Posiada umiejętność wykonania wybranych pomiarów psychospołecznych oraz ich ogólnej oceny w sporcie.

K_U04

Posiada umiejętność dostrzegania problemów i wykorzystywania podstawowych metod badawczych oraz potrafi przygotować raport z badania w zakresie działań sportowych.

K_U05

Posiada umiejętność oceny i przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz konsekwencji społecznych w obszarze dotyczącym sportu.

K_U06

Posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce negatywnych zachowań społecznych

K_U07

Umie określić miejsce i rolę przygotowania psychologicznego w systemie przygotowania zawodnika.

K_U08

Umie określić na czym polega opieka psychologiczna poprzedzająca start i w czasie startu.

K_U09

Potrafi kształtować umiejętności interpersonalne – wie na czym polega efektywna komunikacja i asertywność w grupie.

K_U10

Umie określić na czym polegają patologie współczesnego sportu

K_U11

Potrafi stworzyć profil osobowościowy zawodnika korzystając z metod i sposobów diagnozy psychologicznej w sporcie.

K_U12

Umie prognozować osiągnięcia sportowe na podstawie kryteriów osobowościowych i tempera mentalnych zawodników. Zna patologie osobowości sportowców

K_U13

Potrafi w sposób profesjonalny przeprowadzić w grupie sportowców trening psychologiczny: trening wyobraźni, trening ideomotoryczny, twórczą wizualizację, ćwiczenia na koncentrację uwagi, zaprogramować cele.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Potrafi samodzielnie rozwiązywać sprecyzowane zadania organizacyjne o charakterze praktycznym w zakresie działalności psychologa sportu

K_K02

Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia kię i wykonywania zadań zawodowych.

K_K03

Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru  sportu.

K_K04

Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu zadań profesjonalnych.

K_K05

Posiada zdolność do pracy w zespole -aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów) i organizacji realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie działalności sportowej.

K_K06

Potrafi komunikować kię z innymi ludźmi i przekazywać podstawową wiedzę związaną ze sportem. Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności .

K_K07

Jest odpowiedzialny, profesjonalnie i etycznie realizuje powierzone mu zadania.

K_K08

Potrafi przekonująco wyrazić własne zdanie, skutecznie negocjować oraz posługiwać się podstawowymi technikami komunikacyjnymi.

K_K09

Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy posługując się skutecznie dostępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i grupami społecznymi.

K_K10

Promuje wartość życia i zdrowia propagując zachowania ekologiczne w działalności edukacyjnej i w środowisku lokalnym. Posiada pogłębioną umiejętność promowania wiedzy o korzyści uprawiania sportu przez całe życie i jego wpływ na kondycje fizyczną i stan zdrowia

Plan studiów (siatka godzin)

PODYPLOMOWE  STUDIA PSYCHOLOGII  SPORTU

REALIZACJA  PROGRAMU

Nazwa przedmiotu

ogółem

W

Ćw

Psychologia sportu jako nauka

10

-

Psychologia treningu sportowego

10

10

Psychologia walki sportowej

10

10

Psychologia urazu sportowego

5

5

Psychologia wybranych dyscyplin sportowych

-

15

System przygotowania psychologicznego, doradztwo i opieka psychologiczna

-

20

Neuropsychologia

5

5

Psychologia grupy sportowej

-

20

Metody i techniki treningu psychologicznego

-

30

Patologie współczesnego sportu

10

-

Metody i techniki pomiaru psychologicznego w sporcie

-

15

Teoria sportu

20

-

Teoria wychowania fizycznego

4

-

Fizjologia wysiłku

10

-

Psychologiczne elementy odnowy biologicznej

-

10

Żywienie sportowców

5

5

Organizacje i zarządzanie w sporcie

10

-

Pedagogika, etyka i socjologia

6

-

Praktyka w klubie sportowym

20

-

Seminarium dyplomowe

10

-

RAZEM

135

145

ŁĄCZNIE

280

Relaksacja i joga

Cel studiów

Studia podyplomowe Relaksacja i joga mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z relaksacji i jogi. Absolwent studiów będzie umiał podejmować działania w zakresie ćwiczeń hatha jogi.

Efekty kształcenia

symbol

Relaksacja i joga
 

WIEDZA

K_W01

Zna podstawy wiedzy o budowie i czynnościach narządów i układów człowieka w kontekście ćwiczeń fizycznych

K_W02

Zna zasady i prawa opisujące czynności i kontrolę ruchów człowieka. Posiada podstawową wiedzę z zakresu biomechanicznych zasad oceny cech fizycznych człowieka i kryteria oceny techniki ruchu

K_W03

Zna teorie stresu oraz czynniki wywołujące stres. Posiada wiedzę z zakresu techniki obrony przed stresem w kontekście ćwiczeń  hatha joga

K_W04

Zna podstawowe zasady funkcjonowania komórki w spoczynku i w czasie wysiłku. Zna podstawowe zasady funkcjonowania organizmu w czasie wysiłku fizycznego.

K_W05

Zna podstawowe definicje i zagadnienia związane z technikami relaksacyjnymi. Zna korzyści wynikające z systematycznego wprowadzania organizmu w stan relaksu.

K_W06

Zna podstawowe techniki oddychania oraz techniki relaksacyjne stosowane w czasie ćwiczeń fizycznych

K_W07

Zna podstawowe pojęcia definiujące kulturę fizyczną i jej składowe – sprawność fizyczna, zdrowie, rekreacja ruchowa, fitness. Zna specyfikę ćwiczeń  hatha jogi

K_W08

Posiada wiedzę z zakresu podstaw rekreacji ruchowej związanej z organizacją czasu wolnego w kontekście przeobrażeń społeczno – ekonomicznych. Zan rolę rekreacji ruchowej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

K_W09

Zna prawne zagadnienia rekreacji ruchowej i sportu. Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zajęć ruchowych oraz odpowiedzialności prawnej

K_W10

Zna podstawowe pojęcia związane z hatha jogą. Zna filozoficzne założenia hatha jogi jako metody doskonalenia wewnętrznego zmierzającego do urzeczywistnienia ideałów doskonałości będącym celem różnych systemów filozoficznych.

K_W11

Zna podstawowe pojęcia z psychologii jogi. Zna istotę i sposób oddziaływania ćwiczeń hatha jogi na procesy poznawcze człowieka

K_W12

Posiada wiedzę z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania uczestników do prowadzenia zajęć fizycznych z wykorzystaniem umiejętności prawidłowego wykonywania i nauczania ćwiczeń hatha jogi.

K_W13

Zna zasady planowania i prowadzenia zajęć ruchowych z zakresu hatha jogi

K-W14

Zna podstawowe zaburzenia rozwojowe w postawie ciała oraz zasady profilaktyki w wadach postawy ciała i bólów kręgosłupa ćwiczeniami hatha jogi

 

UMIEJETNOŚCI

K_U01

Potrafi opisać budowę ciała człowieka oraz budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów

K_U02

Potrafi przeprowadzić analizę czynnościową prostych i złożonych ruchów człowieka oraz potrafi zrozumieć mechanizm sterowania ruchami

K_U03

Umie ocenić pojawienie się reakcji stresowej oraz jej źródła w kontekście zajęć ruchowych

K_U04

Umie właściwie dobrać i nauczyć pozycji (asan) charakterystycznych dla hatha jogi w jednostce zajęć. Potrafi skonstruować program zajęć dla uczestników ćwiczeń hatha joga z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i umiejętności

K_U05

Umie wykonać różne pozycje (asan) charakterystyczne dla zajęć ruchowych hatha joga

K_U06

Potrafi nauczyć i dokonać korekty różnych pozycji (asan) i ćwiczeń charakterystycznych dla hatha jogi

K_U07

Umie ocenić zjawiska zachodzące w ciele człowieka w czasie relaksu. Potrafi przeprowadzić trening fizjologiczny wg Jacobsona oraz trening autogenny wg Schultza

K_U08

Umie wykonać i nauczyć pozycji (asan) wykorzystywanych w profilaktyce wad postawy ciała i bólów kręgosłupa u osób w różnym wieku

K_U09

Potrafi ocenić zbieżności i różnice pomiędzy klasyczną psychologią jogi, w współczesną psychologią akademicką w kontekście filozoficznych założeń hatha jogi

K_U10

Potrafi podejmować działania z zakresie promocji zdrowia w kontekście ćwiczeń ruchowych hatha joga

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy i samodzielnie wykonywać obowiązki zgodnie z tokiem zajęć

K_K02

Prowadzi prozdrowotny styl życia, dba o optymalny poziom sprawności fizycznej oraz prawidłową sylwetkę ciała

K_K03

Stosuje ogólne zasady etyki społecznej, oraz normy postępowania interpersonalnego  właściwe dla działalności rekreacyjnej

K_K04

Wykazuje inicjatywę w samodzielnym podejmowaniu zadań, wynikających ze zmieniających się warunków realizacji zajęć hatha jogi

K_K05

Jest wrażliwy (empatyczny) zwłaszcza na problemy osób niepełnosprawnych i starszych. Wykazuje szacunek wobec klientów i podwładnych, troszczy się o nich

K_K06

Docenia znaczenie współpracy w zespole w realizacji postawionych zadań

K_K07

Stale uzupełnia swoją wiedzę. Będąc świadomym ograniczeń we własnych kompetencjach, wie kiedy zwrócić się o pomoc do  eksperta

K_K08

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach hatha jogi

Plan studiów (siatka godzin)

   

STUDIA PODYPLOMOWE " RELAKSACJA  I JOGA "

Nazwa przedmiotu

liczba godz. ogółem

W

Ćw

Podstawy teoretyczne metod  relaksacyjnych

5

Fizjologia stresu

10

Techniki relaksacyjne

30

Hata joga jako rekreacja ruchowa i kultura fizyczna

5

Metodyka i programowanie ćwiczeń fizycznych hata jogi

10

Praktyka ćwiczeń fizycznych hata jogi

120

Zastosowanie relaksacji w ćwiczeniach hata jogi

5

Profilaktyka jogą

10

Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii jogą w wadach postawy ciała

10

10

Psychologia jogi

10

Praktyka jogi psychicznej

4

16

Wstęp do  filozofii i historii jogi

8

Sylwetka i kwalifikacje osób prowadzących zajęcia rekreacyjne

3

Społeczne podstawy rekreacji

2

Zagadnienia prawne rekreacji ruchowej

5

Seminarium - przygotowanie do prezentacji tematyki studiów

5

Biologiczne podstawy rekreacji

16

Anatomia

15

5

Kinezjologia

10

10

Biomechanika

4

12

Dietetyka

10

Razem godziny

147

203

350

Szkolne wychowanie fizyczne

Cel studiów

Studia podyplomowe Szkolne wychowanie fizyczne mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności związane z wychowaniem fizycznym i sportem dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Po ukończeniu studiów podyplomowych Szkolne wychowanie fizyczne absolwent będzie posiadał kompetencje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Efekty kształcenia

symbol

Szkolne wychowanie fizyczne
 

WIEDZA 

K_W01

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu oraz podstawowe procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmie w ontogenezie.

K_W02

Zna podstawowe funkcje organizmu podczas wysiłku fizycznego oraz negatywne i pozytywne skutki aktywności fizycznej. Rozumie procesy adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego. Zna podstawowe metody pomiarowe do oceny rozwoju fizycznego, aktywności i sprawności fizycznej.

K_W03

Rozumie przebieg i znaczenie oddziaływania sił na układ ruchu w czasie aktywności fizycznej. Rozumie znaczenie koordynacji nerwowo- mięśniowej w uczeniu się ruchów.

K_W04

Zna genetyczne, środowiskowe i somatyczne uwarunkowania motoryczności oraz jej podstawowe koncepcje i metody pomiaru. Rozumie znaczenie etapów rozwoju motorycznego w ontogenezie w procesie nauczania i uczenia się czynności ruchowych.

K_W05

Zna podstawowe metody oceny postawy ciała oraz zasady korekcji najczęściej występujących  wad postawy ciała. Rozumie znaczenia działań profilaktycznych w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała.

K_W06

Zna i rozumie podstawowe koncepcje i modele zdrowia oraz rozumie cele, zadania i funkcje edukacji zdrowotnej w profilaktyce społecznej. Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach.

K_W07

Zna uwarunkowania historyczne rozwoju wychowania fizycznego i sportu. Rozumie przyczyny rozwoju nowożytnego ruchu olimpijskiego.

K_W08

Zna podstawowe zasady projektowania procesu kształcenia w wychowania fizycznego. Rozumie znaczenie doboru strategii, form, środków i metod kształcenia oraz warunków w realizacji zadań i celów wychowania fizycznego. Zna zasady sporządzania i prowadzenia dokumentacji edukacyjnej w zakresie modyfikowania postaw, umiejętności, wiadomości i sprawności fizycznej na poszczególnych etapach rozwoju ucznia o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej. Zna uwarunkowania szkolnego wychowania fizycznego w oddziałach integracyjnych.

K_W09

Zna podstawowe wiadomości z zakresu muzyki i ćwiczeń rytmicznych oraz metodyki nauczania wybranych tańców. Rozumie znaczenie muzyki, rytmu i tempa w edukacji człowieka. Zna teorie zabaw i gier ruchowych oraz metodykę ich nauczania.

K_W10

Zna technikę wykonania, asekuracji i metodykę nauczania w zakresie wybranych sportów indywidualnych i zespołowych oraz zasady bezpieczeństwa w trakcie zajęć edukacyjnych i imprez sportowych i rekreacyjnych.

K-W11

Zna podstawowe zasady oraz metody planowania, organizowania i przeprowadzania imprez sportowo – rekreacyjnych. Zna unormowania prawne odnoszące się do zawodu nauczyciela wf.

K_W12

Zna społeczne i kulturowe uwarunkowania uczestnictwa w szkolnej turystyce i rekreacji ruchowej.

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01

Potrafi wskazać i nazwać najważniejsze elementy funkcjonalne organizmu człowieka oraz potrafi wytłumaczyć zależności i związki występujące między nimi.

K_U02

Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki pomiarowe do oceny budowy ciała i rozwoju fizycznego oraz testy do oceny sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

K_U03

Potrafi interpretować wysiłkowe reakcje organizmu występujące u człowieka w różnych grupach wieku. Potrafi planować przerwy wypoczynkowe podczas lekcji i innych form aktywności fizycznej o charakterze zdrowotnym i rekreacyjnym.

K_U04

Potrafi formułować i operacjonalizować podstawowe cele edukacyjne oraz projektować i oceniać programy dydaktyczno – wychowawcze.

K_U05

Potrafi dokonać wstępnej oceny postawy ciała oraz zastosować ćwiczenia o charakterze kompensacyjnym i korekcyjnych w lekcji wychowania fizycznego oraz innych zajęciach ruchowych.

K_U06

Potrafi ocenić pozytywne mierniki zdrowia oraz posiada umiejętności stosowania podstawowych metod, form i środków edukacji zdrowotnej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

K_U07

Umie samodzielnie i w zespole analizować, interpretować i oceniać fakty historyczne z zakresu kultury fizycznej.

K_U08

Potrafi prawidłowo dobrać strategię, formy, środki i metody kształcenia oraz wykorzystać warunki i środki do realizacji zadań i celów wychowania fizycznego. Potrafi opracować niezbędna dokumentację nauczyciela wf. Potrafi obserwować, analizować i prowadzić lekcje wychowania fizycznego.

K_U09

Umie zastosować zasady bezpieczeństwa oraz odpowiednio zachować się w miejscu wypadku.

K_U10

Umie wykorzystać muzykę i ćwiczenia rytmiczne w zajęciach ruchowych. Potrafi prawidłowo stosować metodykę nauczania zabaw i gier ruchowych oraz odpowiednio dobrać zabawy i gry ruchowe w zależności od celu, wieku i możliwości dziecka.

K_U11

Umie pokazać i nauczyć techniki wykonania i asekuracji w zakresie wybranych sportów  indywidualnych i zespołowych

K_U12

Potrafi stosować podstawowe normy prawa w edukacji fizycznej

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01

Potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy i samodzielnie wykonywać obowiązki zgodnie z tokiem zajęć.

K_K02

Prowadzi prozdrowotny styl życia, dba o optymalny poziom sprawności fizycznej oraz prawidłową sylwetkę ciała

K_K03

Stosuje ogólne zasady etyki społecznej, oraz normy postępowania interpersonalnego  właściwe dla działalności rekreacyjnej

K_K04

Wykazuje inicjatywę w samodzielnym podejmowaniu zadań w zakresie profilaktyki wad postawy ciała, wynikających ze zmieniających się warunków życia dzieci i młodzieży.

K_K05

Posiada zdolność do pracy w zespole - aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów) i organizacji realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie działalności sportowej.

K_K06

Docenia znaczenie współpracy w zespole w realizacji postawionych zadań.

K_K07

Stale uzupełnia swoją wiedzę, będąc świadomym ograniczeń we własnych kompetencjach, wie kiedy zwrócić się o pomoc do eksperta.

K_K08

Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy posługując się skutecznie dostępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i grupami społecznymi.

K_K09

Promuje pozytywne wartości wychowania fizycznego i sportu propagując zachowania prozdrowotne w działalności edukacyjnej.

Plan studiów (siatka godzin)

Szczegółowy plan uzupełniających studiów podyplomowych

SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

Blok tematyczny

(przedmiot)

ogółem

W

Ćw

Anatomia

10

10

Fizjologia

10

10

Biochemia

15

-

Biomechanika

10

5

Antropologia

4

6

Medycyna w wychowaniu fizycznym

5

5

Historia kultury fizycznej

10

-

Organizacja i prawo w oświacie

10

-

Teoria WF

10

10

Metodyka WF

15

20

Metodyka WF specjal.

5

-

Edukacja zdrowotna

5

10

Korektywa i kompensacja

-

18

Zabawy i gry ruchowe

16

10

Rytmika i taniec

-

18

Gimnastyka

16

14

Zespołowe gry sportowe

18

42

Lekkoatletyka

2

20

Rekreacja i turystyka szkolna

-

10

Pływanie

-

16

Ćwiczenia relaksacyjne

-

10

Seminarium dyplomowe

5

-

Obrona pracy dyplomowej

  
RAZEM

166

234

400

Taniec

Cel studiów

Studia podyplomowe  mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych form tanecznych. Słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu różnych form tanecznych. Po ukończeniu studiów podyplomowych Taniec absolwent będzie posiadał kompetencje do prowadzenia zajęć tanecznych z różnymi grupami wiekowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Efekty kształcenia

Symbol

Taniec

WIEDZA

K_W01

Zna i rozumie podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka (anatomiczne, fizjologiczne i biomechaniczne) w ontogenezie.

K_W02

Zna metodykę nauczania w zakresie wybranych technik tanecznych. Rozumie znaczenie doboru form, środków i metod kształcenia w realizacji zajęć tanecznych i ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Zna podstawowe zasady kompozycji tanecznej

K_W03

Zna podstawowe wiadomości z zakresu muzyki i ćwiczeń rytmiczno-tanecznych. Rozumie znaczenie muzyki, rytmu i tempa w edukacji człowieka

K_W04

Zna uwarunkowania historyczne rozwoju tańca. Zna elementarną terminologię używaną w tańcu i rozumie jej źródła.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Umie określić najważniejsze związki pomiędzy aparatem ruchu, a funkcjonowaniem organizmu w statyce i w ruchu

K_U02

Potrafi prawidłowo dobrać formy, środki i metody kształcenia oraz wykorzystać warunki i środki do realizacji zadań i celów zajęć tanecznych. Umie dostosować tempo i metody pracy w zależności od poziomu sprawności, umiejętności ruchowych oraz wieku uczestników zajęć tanecznych. Potrafi opracować niezbędną dokumentację zajęć tanecznych.

K_U03

Umie rozliczyć ruch zgodnie z muzyką, zademonstrować i nauczyć kroki i figury taneczne w wybranych technikach tanecznych. Umie zachować zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych.

K_U04

Potrafi kreatywnie operować różnymi technikami tanecznymi i twórczo działać w procesie kreacji układu choreograficznego. Potrafi dobrać i wykorzystać muzykę do ćwiczeń rytmiczno-tanecznych i zajęć ruchowych. Umie stosować środki ekspresji werbalnej i mowę ciała w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Samodzielnie i w zespołach angażuje się w realizację stawianych przed nim celów i zadań. Projektuje i wykonuje działania edukacyjne w zakresie tańca.

K_K02

Odrzuca zachowania nieetyczne w działalności zawodowej i osobistej. Prezentuje postawę aprobującą wobec osób z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

K_K03

Swoją postawą inspiruje innych uczestników zajęć. Jest przygotowany do pełnienia roli animatora czasu wolnego, a także do współtworzenia projektów edukacyjnych o charakterze tanecznym.

K_K04

Podejmuje działania związane z autoedukacją i dokształcaniem się.

Plan studiów (siatka godzin)

Szczegółowy plan uzupełniających studiów podyplomowych

EDUKACJA TANECZNA

Przedmiot

Ogółem godziny

W

ĆW

Anatomia funkcjonalna

5

10

Fizjologia wysiłku fizycznego

5

5

Biomechanika

5

5

Metodyka wychowania fizycznego

10

-

Wiadomości o muzyce

6

-

Historia tańca

4

-

Rytmika z umuzykalnieniem

-

10

Reżyseria ruchu (kompozycja tańca i choreografia)

-

30

Polskie tańce narodowe

-

30

Wybrane tańce regionalne

-

10

Tańce towarzyskie:

Latynoamerykańskie

-

30

Standardowe

-

30

Elementy tańca jazzowego

-

15

Wybrane nowoczesne techniki tańca (hip hop, disco dance)

-

30

Gyrokinezis ( joga + pilates)

-

10

Egzamin końcowy

  

Razem

35

215

Łącznie

250

Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

Cel studiów

Studia podyplomowe mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do profesjonalnego poradnictwa w zakresie żywienia i wspomagania dietetycznego osób podejmujących aktywność fizyczną w zwiększonym wymiarze czasu. Studia te również służą pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego  aktywność fizyczną. Wskazują konkretne możliwości rozwiązań praktycznych z zakresu układania jadłospisów, stosowania odżywek i suplementów w diecie osób uprawiających różne dyscypliny sportu. Wskazują również na zagrożenia związane ze stosowaniem dopingu w sporcie.

Efekty kształcenia

Symbol

Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie
 

WIEDZA

K_W01

Zna i rozumie zmiany rozwojowe, tempo wzrastania i dojrzewania dzieci i młodzieży.

K_W02

Zna i rozumie podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka w czasie wysiłku fizycznego.

K_W03

Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z treningiem sportowym (potencjał ruchowy, obciążenia treningowe).

K_W04

Zna i rozumie potrzeby energetyczne organizmu oraz mechanizmy regulujące spożycie pokarmów. Zna reakcje chemiczne zachodzące w organizmie człowieka na skutek wysiłku fizycznego.

K_W05

Zna podstawowe zasady odnowy biologicznej zawodnika.

K_W06

Zna i rozumie rolę podstawowych składników odżywcze (węglowodany, białko, tłuszcze, woda, witaminy, składniki mineralne) w żywieniu człowieka aktywnego fizycznie.

K_W07

Posiada wiedzę z zakresu norm żywieniowych ludzi w różnym wieku. Rozumie potrzebę różnicowania żywienia w zależności od wydatku energetycznego i rodzaju wysiłku fizycznego.

K_W08

Zna zasady układania jadłospisów z uwzględnieniem żywienia osób podejmujących różne rodzaje wysiłków fizycznych.

K_W09

Zna zasady, metody i znaczenie edukacji żywieniowej zawodnika w zależności od dyscypliny.

K_W10

Zna zasady doboru i wykorzystanie wspomagania w żywieniu sportowca.

K_W11

Zna negatywne działanie dopingu w sporcie.

K_W12

Zna wady i zalety najpopularniejszych diet.

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi dokonać właściwego doboru produktów spożywczych w zależności od uprawianej dyscypliny.

K_U02

Potrafi właściwie stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia zawodnika w zależności od dyscypliny.

K_U03

Potrafi opracować jadłospis i ocenić jego wartość energetyczną dla osób podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej.

K_U04

Potrafi dokonać oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia jednostki, a także populacji. Potrafi ocenić wartość odżywczą różnych produktów.

K_U05

Potrafi oszacować zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju wysiłku fizycznego.

K_U06

Potrafi ocenić stan odżywienia, budowę somatyczną i skład tkankowy dzieci, młodzieży i dorosłych.

K_U07

Potrafi opisać różne metody stosowane w odnowie biologicznej człowieka.

K_U08

Potrafi scharakteryzować choroby dieto zależne oraz wybrać właściwe postępowanie dietetyczne.

K_U09

Potrafi interpretować wyniki badań naukowych i weryfikuje dobór metod wspomagania.

K_U10

Planuje żywienie w zależności od rodzaju wysiłku, okresu treningowego i warunków zewnętrznych.

K_U11

Tworzy i ocenia plan opieki żywieniowej nad osobą aktywną fizycznie.

K_U12

Umie dobrać i zaplanować diety alternatywne w wysiłku fizycznym.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Potrafi samodzielnie rozwiązywać sprecyzowane zadania organizacyjne o charakterze praktycznym w zakresie działalności sportowej.

K_K02

Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru  sportu.

K_K03

Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu profesjonalnych zadań.

K_K04

Posiada zdolność do pracy w zespole - aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów) i organizacji realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie działalności sportowej.

K_K05

Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i przekazywać podstawową wiedzę związaną z edukacją żywieniową zawodnika.

K_K06

Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności .

K_K07

Jest odpowiedzialny, profesjonalnie i etycznie realizuje powierzone mu zadania.

K_K08

Potrafi przekonująco wyrazić własne zdanie, skutecznie negocjować oraz posługiwać się podstawowymi technikami komunikacyjnymi.

K_K09

Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy posługując się skutecznie dostępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i grupami społecznymi.

K_K10

Promuje wartości życia i zdrowia propagując zachowania prozdrowotne w działalności edukacyjnej.

Plan studiów (siatka godzin)

Przedmiot

Liczba godz.

Suma godz.

wykłady

ćwiczenia

Fizjologia wysiłku fizycznego

10

5

15

Fizjologia układu pokarmowego

5

-

5

Biochemia wysiłku fizycznego

10

-

10

Endokrynologia wysiłku fizycznego

5

-

5

Podstawy naboru w różnych dyscyplinach sportu

10

10

Elementy procesu treningu sportowego

15

-

15

Społeczne uwarunkowania aktywności fizycznej i żywienia człowieka

10

-

10

Podstawa racjonalnego żywienia i specyfika żywienia w sporcie

30

30

60

Planowanie żywienia w różnych dyscyplinach sportu

4

16

20

Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie

20

10

30

Medycyna i odnowa biologiczna w sporcie

20

-

20

Razem

139

61

200

Trener personalny

Cel studiów

Celem jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Efekty kształcenia

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 6/2014/2015

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 21 października 2014 roku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

TRENER PERSONALNY

Wydział prowadzący

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

 

Poziom kształcenia

STUDIA PODYPLOMOWE

Profil kształcenia

PRAKTYCZNY

Umiejscowienie w obszarach kształcenia (uzasadnienie)

Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Studia podyplomowe Trener personalny mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Absolwent studiów będzie również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych form aktywności fizycznej, także nowatorskich i niekonwencjonalnych.

Symbol

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

Trener personalny

WIEDZA

K_W01

Posiada wiedzę z zakresu budowy i czynności narządów i układów człowieka w kontekście ćwiczeń fizycznych.

K_W02

Zna zasady i prawa opisujące czynności i kontrolę ruchów człowieka. Posiada wiedzę z zakresu biomechanicznych zasad oceny cech fizycznych człowieka oraz kryteriów oceny techniki ruchu.

K_W03

Zna czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące jego rozwój. Zna zaburzenia zachowań, możliwości działań trenera personalnego w zakresie terapii oraz profilaktyki.

K_W04

Zna kryteria oceny sprawności fizycznej oraz zagadnienia oceny postawy ciała.

K_W05

Zna metody doskonalenia umiejętności ruchowych i poprawy zdolnościmotorycznych oraz wpływ treningu (aktywności fizycznej) na funkcjonowanie organizmu człowieka w różnym wieku.

K_W06

Zna podstawowe zasady motywowania do ćwiczeń, a także rodzaje motywacji w aktywności fizycznej.

K_W07

Zna i rozumie przepisy prawne regulujące pracę trenera personalnego oraz zasady bezpieczeństwa związane z prowadzeniem treningu.

K_W08

Zna podstawowe zasady związane z prawidłowym żywieniem i dietetyką.

K_W09

Zna najważniejsze społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności sportowo-rekreacyjnej ludzi, w tym szczególnie kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi wskazać i nazwać najważniejsze elementy budowy ciała. Potrafi opisać procesy życiowe organizmu człowieka oraz wytłumaczyć zależności i związki występujące między nimi.

K_U02

Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki pomiarowe do oceny budowy i postawy ciała a także umie wykorzystać wybrane testy funkcjonalne do oceny układu mięśniowego.

K_U03

Potrafi prawidłowo dobrać formy, środki i metody kształcenia do realizacji zadań i celów treningu personalnego. Umie dostosować obciążenia i metody pracy w zależności od poziomu sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych w zależności od wieku. Potrafi opracowywać programy treningowe i dostosowywać je do potrzeb i możliwości osób z różnymi ograniczeniami i dysfunkcjami.

K_U04

Umie zachować zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych.

K_U05

Potrafi zastosować poznane nowatorskie i niekonwencjonalne techniki ćwiczeń fizycznych, a także uzasadnić ich umiejscowienie w procesie treningowym.

K_U06

Umie wykorzystać różne techniki motywacji do podejmowania aktywności fizycznej i zdrowotnej.

K_U07

Potrafi przygotować i przeprowadzić poprawny wywiad pozwalający uzyskać informacje dotyczące charakterystyki społecznej, stanu zdrowia, oczekiwań i celów formułowanych przez podopiecznych, przeanalizować zebrane informacje i zaplanować na ich podstawie właściwy trening.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Nawiązuje relacje z osobami, z którymi pracuje dając im poczucie bezpieczeństwa. Dba o ich zdrowie i dobre samopoczucie nie przekraczając granic dzielących trenera i podopiecznego. Posiada wysoki poziom asertywności w kontaktach interpersonalnych.

K_K02

Odrzuca zachowania nieetyczne w działalności zawodowej i osobistej. Prezentuje postawę aprobującą wobec osób z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

K_K03

Swoją postawą promuje zdrowie i zachęca do brania udziału w aktywności fizycznej.

K_K04

Podejmuje działania związane z autoedukacją i dokształcaniem się.

K_K05

Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej oraz sprawności fizycznej.

Plan studiów (siatka godzin)

Plan studiów podyplomowych

TRENER PERSONALNY

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Ogólna liczba godzin

Anatomia

14

6

20

Antropologia

4

6

10

Podstawy przemian metabolicznych w organizmie

6

6

12

Biomechanika

10

10

20

Dietetyka w treningu

8

6

14

Fizjologia wysiłku

10

8

18

Pierwsza pomoc przedmedyczna

6

6

12

Psychologia w treningu

12

4

16

Pedagogika kultury fizycznej

8

 

8

Odnowa biologiczna

8

 

8

F.E.S.S. Program- zasady treningu

6

10

16

F.E.S.S. Training- dopasowanie i koncentracja na poszczególnych cechach motorycznych

6

10

16

F.E.S.S. Nowatorskie i niekonwencjonalne techniki treningu.

4

24

28

F.E.S.S. Planowanie treningu indywidualnego

4

18

22

Klub Fitness- zajęcia praktyczne

Ćwiczenia wyrównawcze w treningu

4

16

10

20

10

SUMA

110

140

250

Wczesna profilaktyka zdrowotna

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Wczesna profilaktyka zdrowotna jest przygotowanie kadr kreujących rozwojem zachowań prozdrowotnych jednostek i grup społecznych, posiadających kompetencje do wykonywania różnych funkcji wynikających z powiązań pomiędzy promocją, diagnozowaniem, organizacją, realizacją i monitorowaniem działań prozdrowotnych. Celem studiów jest dostarczenie absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu:
-głównych zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych na świecie i w Polsce, związanych z prozdrowotnością;
-wybranych aspektów bio-psycho-społecznego rozwoju człowieka, uwarunkowań budowania zdrowia, żywienia, profilaktyki stresu, budowania i utrzymania sprawności funkcjonalnej, odnowy biologicznej, ekologii i ochrony środowiska, podstaw ekonomii i finansów, prawa, socjologii, statystyki,  rekreacji, przede wszystkim w zakresie związanym z rozwojem zachowań prozdrowotnych;
-funkcjonowania jako podmiot programujący, realizujący i monitorujący zachowania prozdrowotne dla różnych grup populacyjnych;
-identyfikacji podstawowych problemów rozwojowych związanych z budowaniem i utrzymaniem zdrowia;
-obiektywnej oceny wybranych aspektów rzeczywistości i rozwiązywania problemów związanych z rozwojem wczesnej profilaktyki zdrowotnej.
Absolwenci kierunku studiów Wczesna profilaktyka zdrowotna będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych odpowiedzialnych m.in. za tworzenie warunków do rozwoju zachowań prozdrowotnych. Absolwenci kierunku będą specjalistami poszukiwanymi m.in. w administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, w mass-mediach, zakładach pracy, placówkach edukacyjnych, uniwersytetach trzeciego wieku, domach starości, w placówkach naukowych oraz firmach doradczych, a także w instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych ukierunkowanych na wspieranie rozwoju profilaktyki prozdrowotnej.

Efekty kształcenia

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 25/2014/2015

Senatu AWF w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2015 roku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wczesna profilaktyka zdrowotna

Wydział prowadzący kierunek studiów

Turystyki i Rekreacji

Kierunek studiów

Wczesna profilaktyka zdrowotna

Poziom kształcenia

STUDIA PODYPLOMOWE

Profil kształcenia

PRAKTYCZNY

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia (uzasadnienie)

Kierunek studiów podyplomowych Wczesna profilaktyka zdrowotna został przyporządkowany do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

1. Celem   studiów na kierunku Wczesna profilaktyka zdrowotna jest przygotowanie   kadr kreujących rozwój zachowań prozdrowotnych jednostek i grup społecznych,   posiadających kompetencje do wykonywania różnych funkcji wynikających z   powiązań pomiędzy promocją, diagnozowaniem, organizacją, realizacją i   monitorowaniem działań prozdrowotnych. Celem studiów jest dostarczenie   absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu:

- głównych zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych na świecie i w Polsce, związanych z prozdrowotnością;

- wybranych aspektów bio-psycho-społecznego rozwoju człowieka, uwarunkowań budowania zdrowia, żywienia, profilaktyki stresu, budowania i utrzymania sprawności funkcjonalnej, odnowy biologicznej, ekologii i ochrony środowiska, podstaw ekonomii i finansów, prawa, socjologii, statystyki,  rekreacji, przede wszystkim w zakresie związanym z rozwojem zachowań prozdrowotnych;

- funkcjonowania jako podmiot programujący, realizujący i monitorujący zachowania prozdrowotne dla różnych grup populacyjnych;

- identyfikacji podstawowych problemów rozwojowych związanych z budowaniem i utrzymaniem zdrowia;

- obiektywnej oceny wybranych aspektów rzeczywistości i rozwiązywania problemów związanych z rozwojem wczesnej profilaktyki zdrowotnej.

2. Absolwenci   kierunku studiów Wczesna profilaktyka zdrowotna będą przygotowani do podjęcia   pracy w instytucjach publicznych i prywatnych odpowiedzialnych m.in. za   tworzenie warunków do rozwoju zachowań prozdrowotnych. Absolwenci kierunku   będą specjalistami poszukiwanymi m.in. w administracji rządowej i   samorządowej różnych szczebli, w mass-mediach, zakładach pracy, placówkach   edukacyjnych, uniwersytetach trzeciego wieku, domach starości, w placówkach   naukowych oraz firmach doradczych, a także w instytucjach europejskich i   organizacjach międzynarodowych ukierunkowanych na wspieranie rozwoju profilaktyki   prozdrowotnej.

symbol

Efekty kształcenia dla kierunku – Wczesna profilaktyka zdrowotna (WPZ)

 

WIEDZA

K_W01

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu funkcjonowania promocji zdrowia, prewencji chorób niezakaźnych, edukacji prozdrowotnej, w skali mikro i makro.

K_W02

Zna rodzaje więzi społecznych funkcjonujących w obszarach rekreacji, promocji zdrowia, fizjoterapii, żywienia oraz zna rządzące nimi prawidłowości

K_W03

Posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, jego reakcji w procesie: adaptacji wysiłkowej, żywienia, radzenia sobie ze stresem

K_W04

Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w zakresie niezbędnym dla oceny możliwości podejmowania przez niego aktywności prozdrowotnej

K_W05

Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną w zakresie niezbędnym dla kierunku studiów profilaktyka wczesna- stosowana

K_W06

Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia

K_W07

Zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych, aktywności ruchowych, sposobu żywienia, reakcji na stres,  stosowanych w prozdrowotnym stylu życia

K_W08

Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów

K_W09

Ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla ekofizjologii człowieka

K_W10

Zna i rozumie uwarunkowania rozwoju motorycznego w ontogenezie, biopsychspołeczne problemy realizacji rekreacji ruchowej, właściwego żywienia i higieny psychicznej, w aspekcie promocji zdrowia i wychowania zdrowotnego.

K_W11

Posiada wiedzę z zakresu metod form i zasad realizacji różnorodnych  programów prozdrowotnych.

K_W12

Zna znaczenie składników żywnościowych, jak również zasad określania zapotrzebowania żywieniowego w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.

K_W13

Zna uwarunkowania rozwoju motorycznego, obciążenia stresem, znaczenia żywienia w ontogenezie człowieka

K_W14

Prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia  treningu rekreacyjnego. Potrafi odpowiednio dobierać  zasady i metody nauczania w treningu rekreacyjnym. Potrafi objaśnić etapy treningu zdrowotnego

K_W15

Rozumie zasady powstawania chorób cywilizacyjnych i prawidłowo opisuje rolę aktywności ruchowej, żywienia i radzenia sobie ze stresem, w ich prewencji

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społ.- gospod., w zakresie profilaktyki wczesnej

K_U02

Potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną w zakresie związanym z edukacją, promocją, programowaniem i realizacją procesu dbałości o zdrowie

K_U03

Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu profilaktyki zdrowia z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz warunków

K_U04

Umie dostosować określone metody pracy w realizacji celów i indywidualnych potrzeb osób w różnym wieku

K_U05

Umie krytycznie ocenić wpływ wysiłku fizycznego, żywienia i oddziaływań psychologicznych, na organizm człowieka oraz określić funkcjonowanie poszczególnych układów, w aspekcie w/w zachowań człowieka

K_U06

Umie ocenić granice zdolności fizjologicznych organizmu oraz tempo i wielkość wysiłku  w treningu zdrowotnym i rekreacyjnym

K_U07

Umie przedstawić opinie i sądy dotyczące zdrowego stylu życia

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02

Potrafi formułować opinie dotyczące klientów, grup społecznych w kontekście profilaktyki wczesnej- stosowanej

K_K03

Wykazuje wysoką odpowiedzialność wobec środowiska przyrodniczego, kulturowego i społecznego, postępuje zgodnie z obowiązującym prawem, etyka zawodową i normami społecznymi.

K_K04

Jest zorientowany na promocję zdrowego trybu życia, umacnianie postaw prozdrowotnych: właściwego żywienia, zarządzania stresem i aktywnego wypoczynku.

Trener przygotowania motorycznego

Cel studiów

Celem kształcenia  jest wyposażenie uczestników studiów w specjalistyczną wiedzę z zakresu przygotowania motorycznego zawodników różnych dyscyplin sportu.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

Trener przygotowania motorycznego

Wydział prowadzący kierunek studiów

Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kierunek studiów podyplomowych

Trener przygotowania motorycznego

Poziom kształcenia

Studia podyplomowe

Profil kształcenia

praktyczny

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia (uzasadnienie)

Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Studia podyplomowe Trener przygotowania motorycznego mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych i w grupach – z osobami w różnym wieku i w różnych dyscyplinach sportowych. Ze względu na swoją interdyscyplinarność i własną tożsamość studia zostały umiejscowione w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Takie miejsce studiów wynika ze wspólnego zainteresowania różnymi aspektami wymienionych zakresów w kontekście kształcenia motorycznego.

symbol

Efekty kształcenia dla kierunku – Trener przygotowania motorycznego.

 

WIEDZA

K_W01

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka oraz podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego. Rozumie procesy adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego.

K_W02

Rozumie przebieg i znaczenie oddziaływania sił na układ ruchu w czasie aktywności fizycznej. Zna przebieg i procesy prawidłowego postępowania w czasie aktywności fizycznej przeciwdziałającego powstawaniu urazów.

K_W03

Zna genetyczne, środowiskowe i somatyczne uwarunkowania motoryczności oraz jej podstawowe koncepcje i metody pomiaru. Rozumie znaczenie etapów rozwoju motorycznego w ontogenezie w procesie nauczania i uczenia się czynności ruchowych.

K_W04

Zna podstawowe metody oceny procesów rozwojowych, a także metody oceny postawy ciała. Zna zasady korekcji najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych w kształtowaniu zachowań zdrowotnych. .

K_W05

Zna i rozumie podstawowe koncepcje i modele zdrowia oraz rozumie cele, zadania i funkcje treningu regeneracyjnego, nastawionego na odbudowę zdolności motorycznych po urazach. Posiada wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

K_W06

Rozumie znaczenie metodycznego postępowania w procesie nauczania ruchu, zna i wie jak dobrać  odpowiednie metody pozwalające na nauczanie zadań ruchowych w zróżnicowanych grupach.

K_W07

Zna podstawowe zasady projektowania procesu kształtowania cech motorycznych w różnych etapach planu przygotowania ćwiczącego. Zna charakterystykę, wady i zalety metod kontrolowania poziomu poszczególnych cech motorycznych zarówno w warunkach treningowych jak i startowych.  Zna zasady projektowania  struktury obciążeń treningowych w pracy indywidualnej i grupowej. Wie jak stworzyć dokumentację procesu kształtowania cech motorycznych ćwiczącego.

K_W08

Posiada podstawową widzę z zakresu żywienia osób  o zwiększonej aktywności fizycznej i higieny organizmu. Zna najistotniejsze aspekty żywienia i suplementacji diety we współczesnym sporcie i rekreacji.

K_W09

Zna różnice między rodzajami treningu, rozumie specyfikę treningu personalnego. Zna zasady i metody analizy ruchu pozwalające określić pożądane cechy motoryczne w zależności od ćwiczącego i obranej dyscypliny. Wie jak określić najistotniejsze cechy motoryczne w grach zespołowych oraz sportach indywidualnych.

K_W10

Zna zastosowanie metod treningu relaksacyjnego. Zna procesy zachodzące w organizmie pod wpływem wybranych zabiegów odnowy biologicznej. Zna metody motywacji w sporcie. Wie czym charakteryzują się metody kształtowania nastawienia psychicznego zawodnika. Zna zastosowanie i specyfikę treningu mentalnego.

K_W11

Wie jak prowadzić dokumentację wyników w programach komputerowych. Zna podstawowe metody analizy statystycznej.

K_W12

Zna uwarunkowania historyczne rozwoju sportu i ruchu olimpijskiego. Rozumie przyczyny rozwoju współczesnego sportu i rekreacji.

 

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi wskazać i nazwać najważniejsze elementy funkcjonalne organizmu człowieka oraz potrafi wytłumaczyć zależności i związki występujące między nimi.

K_U02

Potrafi zaplanować i dobrać obciążenia treningowe pozwalające uniknąć nadmiernego obciążenia aparatu biernego i czynnego układu ruchu. Umie dostosować i zaplanować strukturę i rodzaj obciążeń treningowych po urazach układu ruchu. Potrafi zaplanować wysiłek fizyczny pozwalający na osiągnięcie jak najwyższych efektów zdrowotnych i psychosomatycznych płynących z treningu.

K_U03

Potrafi interpretować wysiłkowe reakcje organizmu występujące u człowieka w różnych grupach wieku. Umie przeprowadzić szybką i praktyczną analizę bieżącego poziomu cech motorycznych. Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki pomiarowe do oceny

sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

K_U04

Potrafi zaprogramować trening pozwalający zniwelować zmęczenie fizyczne i psychiczne wynikające z trybu życia. Umie zastosować ćwiczenia umożliwiające regenerację doznanych urazów. Potrafi udzielić pierwszej pomocy. Umie zastosować zasady bezpieczeństwa oraz odpowiednio zachować się w miejscu wypadku.

K_U05

Potrafi prawidłowo dobrać strategię, formy, środki i metody kształcenia oraz wykorzystać warunki i środki do realizacji zadań i celów procesu nauczania ruchu. Potrafi obserwować, analizować i korygować błędy podczas zadań ruchowych.

K_U06

Potrafi dobrać środki i formy do kształtowania pożądanych cech motorycznych. Umie zaplanować w czasie etapy i obciążenia treningowe służące do osiągnięcia wyznaczonych celów w pracy indywidualnej i grupowej. Potrafi zaplanować i  przeprowadzić pomiar cech motorycznych w trakcie planu treningowego

K_U07

Potrafi ocenić pozytywne mierniki zdrowia oraz posiada umiejętności stosowania podstawowych metod, form i środków edukacji zdrowotnej w pracy. Potrafi wytłumaczyć zastosowanie suplementów diety oraz pomóc w ich doborze adekwatnie do poziomu możliwości fizycznych ćwiczącego.

K_U08

Potrafi dostosować rodzaj, strukturę i obciążenia treningowe do indywidualnych możliwości ćwiczącego. Umie wskazać cechy motoryczne wymagające większego stopnia wytrenowania w zależności od trenowanej dyscypliny i oczekiwań ćwiczącego.

K_U09

Potrafi wytłumaczyć znaczenie i rolę odnowy biologicznej po treningu. Umie wskazać najbardziej konieczne zabiegi w kontekście realizowanych obciążeń i planu treningowego. Wie jak prowadzić trening relaksacyjny i odprężający. Umie zmotywować ćwiczącego do realizacji planu treningowego tak aby odczuwał on radość i zadowolenie z wykonywanej pracy.

K_U10

Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe służące do dokumentacji wyników sportowych. W oparciu o poznane analizy statystyczne potrafi prognozować osiągnięcia i wykazywać postępy w procesie treningowym.

K_U11

Potrafi wdrożyć wybrane idee ruchu olimpijskiego w codzienny trening. Umie wskazać i podkreślić społeczne oraz kulturowe wartości wynikające z podejmowania aktywności fizycznej.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy i samodzielnie wykonywać obowiązki zgodnie z tokiem zajęć.

K_K02

Prowadzi prozdrowotny styl życia, dba o optymalny poziom sprawności fizycznej oraz prawidłową sylwetkę ciała

K_K03

Stosuje ogólne zasady etyki społecznej, oraz normy postępowania interpersonalnego  właściwe dla działalności rekreacyjnej

K_K04

Posiada zdolność do pracy w zespole - aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów)

i organizacji realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie działalności sportowej.

K_K05

Docenia znaczenie współpracy w zespole w realizacji postawionych zadań.

K_K06

Stale uzupełnia swoją wiedzę, będąc świadomym ograniczeń we własnych kompetencjach, wie kiedy zwrócić się o pomoc do eksperta.

K_K07

Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy posługując się skutecznie dostępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i grupami społecznymi.

K_K08

Promuje pozytywne wartości wychowania fizycznego i sportu propagując zachowania prozdrowotne w działalności edukacyjnej.

Plan studiów (siatka godzin)

TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

Przedmiot 

Liczba      godzin

Wykłady

ćwiczenia

Punkty ECTS

Anatomia układu ruchu

10

4

6

2

Kinezjologia

15

5

10

3

Fizjologia wysiłku sportowego - diagnostyka

15

5

10

3

Edukacja olimpijska

5

5

-

0,5

Diagnostyka poziomu cech motorycznych

20

5

15

2

Rozgrzewka jako integralny element pracy trenera przygotowania motorycznego

10

4

6

2

Specyfika przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportu

60

10

50

4

Odnowa biologiczna

15

5

10

2

Biomechanika sportu

10

4

6

1

Psychologia sportu

15

9

6

2

Praktyczne aspekty medycyny sportowej

15

6

9

2

Żywienie i suplementacja w sporcie

10

4

6

1

Trening relaksacyjny

10

 

10

1

Trening funkcjonalny i ocena funkcjonalna w sporcie

20

-

20

2

Odbudowa zdolności motorycznych po urazach i kontuzjach

10

5

10

1

Statystyka i analiza obciążeń treningowych

10

-

10

1

Prawo i zarządzanie w sporcie

5

5

-

0,5

Łącznie

255

30