Uchwały Rady Wydziału

2018

Uchwała nr 40/2018 w sprawie zmiany w planie studiów drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) – wprowadzenie przedmiotu język obcy

Aneks nr 1 do Uchwały Nr 47/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 47/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 39/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Głębockiej

Uchwała nr 38/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Barbary Głasek

Uchwała nr 37/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karczewskiej-Lindinger

Uchwała nr 36/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Joannie Dworaczyk

Uchwała nr 35/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Pawłowi Zemburze

Uchwała nr 34/2018 w sprawie umorzenia w całości postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitacyjnego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Andrzejowi Tomczakowi

Uchwała nr 33/2018 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uczelni o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi habilitowanemu Jurisowi Grantsowi

Uchwała nr 32/2018 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Edyty Predel

Uchwała nr 31/2018 w sprawie odwołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Karczewskiej-Lindinger

Uchwała nr 30/2018 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej do poprawy i ponownej recenzji mgr Iwony Maliszewskiej

Uchwała nr 29/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Anny Ciok

Uchwała nr 28/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Joanny Dworaczyk

Uchwała nr 27/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Bartoszowi Słowińskiemu

Uchwała nr 26/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Beacie Wolnik

Uchwała nr 25/2018 w sprawie powołania laudatora i recenzentów w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Profesorowi Jurisowi Grantsowi

Uchwała nr 24/2018 w sprawie uznania wniosku za odpowiednio uzasadniony w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Profesorowi Jurisowi Grantsowi

Uchwała nr 23/2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Michała Słoniewskiego

Załącznik do Uchwały nr 22/2018: Wykaz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Wydziału z dnia 10 kwietnia 2018 r. w załączniku do Uchwały Nr 18/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 22/2018 w sprawie przyjęcia zmian w załączniku do Uchwały Nr 18/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

Załącznik do Uchwały nr 21/2018: Wykaz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Wydziału z dnia 10 kwietnia 2018 r. w załączniku do Uchwały Nr 14/2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 21/2018 w sprawie przyjęcia zmian w załączniku do Uchwały Nr 14/2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 20/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Pawła Zembury

Uchwała nr 19/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Beaty Wolnik

Uchwała nr 18/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Marcie Remiszewskiej

Uchwała nr 17/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Ewie Kalce

Załącznik do Uchwały nr 16/2018: Tryb realizacji i zasady kwalifikacji studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz sport studiów pierwszego i drugiego stopnia do udziału w programie Erasmus+

Uchwała nr 16/2018 w sprawie przyjęcia trybu realizacji i zasad kwalifikacji studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz sport studiów pierwszego i drugiego stopnia do udziału w programie Erasmus+

Uchwała nr 15/2018 w sprawie zmian w regulaminie praktyk zawodowych dla studentów kierunku wychowanie fizyczne i sport

Załącznik do Uchwały nr 14/2018: Warunki i tryb rekrutacji dla kierunków wychowanie fizyczne i sport w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 14/2018 w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 13/2018 w sprawie uznania dyplomu Pani Oksany Bej za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego stopnia i potwierdzenia uzyskania tym samym tytułu zawodowego magistra

Uchwała nr 12/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Nowackiej

Uchwała nr 11/2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Tomczaka

Uchwała nr 10/2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Tomaszewskiego

Uchwała nr 9/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Krzysztofowi Pezdkowi

Uchwała nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia Struktury Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Załącznik do Uchwały nr 7/2018: Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Uchwała nr 7/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Uchwała nr 6/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Marty Remiszewskiej

Uchwała nr 5/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Iwony Maliszewskiej

Uchwała nr 4/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Joanny Dworaczyk

Uchwała nr 3/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Ewy Kalki

Uchwała nr 2/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Pawłowi Lewandowskiemu

Uchwała nr 1/2018 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

2017

Uchwała nr 78/2017 w sprawie przyjęcia warunków i zasad uznawania efektów kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego

Uchwała nr 77/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Michrowskiej

Uchwała nr 76/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Bartosza Słowińskiego

Uchwała nr 75/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Iwonie Piątkowskiej

Uchwała nr 74/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Darii Brodzie-Falkowskiej

Uchwała nr 73/2017 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z oceny własnej Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w odniesieniu do realizacji wytycznych i doskonalenia jakości w obszarach za rok akademicki 2016/2017” PDF

Uchwała nr 72/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Górskiego

Uchwała nr 71/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Koperskiej

Uchwała nr 70/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Marty Remiszewskiej

Uchwała nr 69/2017 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej do poprawy i ponownej recenzji mgr. Pawła Zembury

Uchwała nr 68/2017 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej do poprawy i ponownej recenzji mgr Beaty Wolnik

Uchwała nr 67/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Pawła Lewandowskiego

Uchwała nr 66/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Darii Brody-Falkowskiej

Uchwała nr 65/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Iwony Piątkowskiej

Uchwała nr 64/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Iwonie Bernardelli

Uchwała nr 63/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adama Cichosza

Uchwała nr 62/2017 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej doktorowi Aleksemu Chmielowi

Uchwała nr 61/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Remiszewskiej

Uchwała nr 60/2017 w sprawie odwołania promotora w przewodzie doktorskim mgr Edyty Predel

Uchwała nr 59/2017 w sprawie umorzenia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Mirosławowi Mikicinowi

Uchwała nr 58/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Zuzannie Mazur

Uchwała nr 55/2017 w sprawie przyjęcia kryteriów uprawniających do pełnienia funkcji promotora prac dyplomowych

Uchwała nr 54/2017 w sprawie zatwierdzenia planu studiów dla kierunku sport studiów stacjonarnych I stopnia oraz wprowadzenia zmian w planach studiów dla kierunku wychowanie fizyczne studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kierunku sport studiów stacjonarnych I i II stopnia

Uchwała nr 53/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Patrycjusza Matwiejczuka

Uchwała nr 52/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adriana Dobrzyckiego

Uchwała nr 51/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anety Popieluch

Uchwała nr 50/2017 w sprawie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Sadowskiego

Uchwała nr 49/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Zembury

Uchwała nr 48/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Darii Brody-Falkowskiej

Uchwała nr 47/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kalki

Uchwała nr 46/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Iwony Bernardelli

Uchwała nr 45/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Marii Lipko-Kowalskiej

Uchwała nr 44/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Monice Pietrzak

Uchwała nr 43/2017 w sprawie wystąpienia do Senatu AWF o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Lipcowi

Uchwała nr 42/2017 w sprawie odwołania dr Hanny Nałęcz z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Liedtke

Uchwała nr 41/2017 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Wieczorka

Uchwała nr 40/2017 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Uchwała nr 39/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Sadowskiego

Uchwała nr 38/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Beaty Wolnik

Uchwała nr 37/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Lewandowskiego

Uchwała nr 36/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Słowińskiego

Uchwała nr 35/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Moniki Pietrzak

Uchwała nr 34/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Zuzanny Mazur

Uchwała nr 33/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Marii Lipko-Kowalskiej

Uchwała nr 32/2017 w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Krzysztofa Pezdka

Uchwała nr 31/2017 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Krzysztofa Pezdka

Uchwała nr 30/2017 w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Mirosława Mikicina

Uchwała nr 29/2017 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Mirosława Mikicina

Uchwała nr 28/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Marcinowi Stachowiczowi

Uchwała nr 27/2017 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Aleksego Chmiela

Uchwała nr 26/2017 w sprawie powołania laudatora i dwóch recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Lipcowi

Uchwała nr 25/2017 w sprawie uznania wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Lipcowi za odpowiednio uzasadniony

Uchwała nr 24/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Iwony Piątkowskiej

Uchwała nr 23/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Iwony Bernardelli

Uchwała nr 22/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Marcina Stachowicza

Uchwała nr 21/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Lucynie Gwarek

Uchwała nr 20/2017 w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Aleksego Chmiela

Załącznik do Uchwała nr 19/2017

Uchwała nr 19/2017 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na Podyplomowych Studiach Trener przygotowania motorycznego

Załącznik do Uchwała nr 18/2017

Uchwała nr 18/2017 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji dla kierunków Wychowanie Fizyczne i Sport w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 17/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Teresy Karpiniak

Uchwała nr 16/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Teresie Karpiniak

Uchwała nr 15/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Ewelinie Gutkowskiej-Wyrzykowskiej

Uchwała nr 14/2017

Uchwała nr 13/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Kuźmickiej

Uchwała nr 12/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Lucyny Gwarek

Uchwała nr 10/2017 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Planów i Programów Studiów IIIº

Uchwała nr 9/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Prokopowicz

Uchwała nr 8/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Moniki Pietrzak

Uchwała nr 7/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Teresy Karpiniak

Uchwała nr 6/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Aleksandrze Samełko

Uchwała nr 5/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Tomaszowi Maziarczykowi

Uchwała nr 4/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Joannie Szczepaniak

Uchwała nr 3/2017 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Wychowania Fizycznego do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Uchwała nr 2/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej magistra Łukasza Wieczorka

Uchwała nr 1/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Eweliny Gutkowskiej-Wyrzykowskiej


2016

Uchwała nr 48/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminów stałych komisji wydziałowych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47: Regulamin dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Uchwała nr 47/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne i kierunku sport

Uchwała nr 46/2016 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Edyty Litwiniuk

Uchwała nr 45/2016 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marty Miller

Uchwała nr 44/2016 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Głogowskiej

Uchwała nr 43/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej magistra Marcina Stachowicza

Uchwała nr 42/2016 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Wychowania Fizycznego do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Uchwała nr 40/2016 w sprawie uznania dyplomu Pani Oksany Zakaliuzhnej za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego stopnia i potwierdzenia uzyskania tym samym tytułu zawodowego magistra

Uchwała nr 39/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Roberta Korczaka

Uchwała nr 38/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Teresy Karpiniak

Uchwała nr 37/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Marii Lipko-Kowalskiej

Uchwała nr 36/2016 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Joanny Szczepaniak

Uchwała nr 35/2016 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony magistra Tomasza Maziarczyka

Uchwała nr 34/2016 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Aleksandry Samełko

Uchwała nr 33/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Katarzynie Piechocie

Uchwała nr 32/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Natalii Łukasik

Uchwała nr 31/2016 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Wychowania Fizycznego do Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 30/2016 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Radosławowi Michalskiemu

Uchwała nr 29/2016 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Zbigniewowi Wochyńskiemu

Uchwała nr 28/2016 w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Wydziału WF AWF w Warszawie

Uchwała nr 27/2016 w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych Rady Wydziału WF AWF w Warszawie

Uchwała nr 26/2016 w sprawie powołania kierowników katedr i kierowników zakładów

Uchwała nr 25/2016 w sprawie zatwierdzenia nowej struktury Wydziału Wychowania Fizycznego

Uchwała nr 24/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Liedtke

Uchwała nr 23/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Lucyny Gwarek

Uchwała nr 22/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej magistrowi Bartłomiejowi Chełmeckiemu

Uchwała nr 21/2016 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej dr hab. Krzysztofowi Mazurkowi

Uchwała nr 20/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej dr hab. Krzysztofowi Mazurkowi

Uchwała nr 19/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Mazur

Uchwała nr 18/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej magistrowi Andrzejowi Rygasowi