Rada Wydziału


Rada wydziału, będąc najwyższym organem kolegialnym podstawowej jednostki organizacyjnej, jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego wydziału.

Rada wydziału:

  1. ustala ogólne kierunki działalności wydziału,
  2. podejmuje uchwały dotyczące wydziału we wszystkich sprawach wniesionych przez dziekana lub 1/5 członków rady wydziału,
  3. wyraża opinie społeczności akademickiej wydziału we wszystkich sprawach,
    przewidzianych przez ustawę lub statut.