Warunki i tryb rekrutacji

O przyjęcie na studia trzeciego stopnia mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra (lub równorzędny) lub są beneficjentami programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art.187a ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonały rejestracji internetowej na stronie Uczelni, złożyły wymagane dokumenty, dokonały opłaty egzaminacyjnej na indywidualne konto rekrutacyjne wskazane przez System Elektronicznej Rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  1. rozmowę kwalifikacyjną,
  2. egzamin z języka angielskiego (test) na poziomie B1,
  3. analizę przedstawionych przez kandydata dokumentów i opinii,
  4. ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata.

Uchwała Nr 33/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego z dnia 17.04.2018 r. w sprawie: uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

Załącznik do Uchwały Nr 33/2017/2018

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

od 7 maja 2018 - Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji SER i przyjmowanie dokumentów


29 czerwca 2018 - Ostatni dzień rejestracji w SER


do 27 lipca 2018 - Przyjmowanie dokumentów na studia doktoranckie. Przed złożeniem dokumentów należy dokonać rejestracji przez System Elektronicznej Rekrutacji. Opinia odpowiedniego kierownika Katedry przedstawiana jest w terminie późniejszym.


11 września 2018 - Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin z języka angielskiego. O dokładnym terminie rozmowy i egzaminu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.


17 września 2018 - Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie.


Wskazany wyżej terminarz postępowania rekrutacyjnego, jak i termin zakończenia rekrutacji może zostać, w drodze decyzji przewodniczącego właściwej komisji rekrutacyjnej, zmieniony. Zmiany, o których wyżej mowa, wymagają zgody Rektora lub upoważnionego przez Rektora prorektora właściwego ds. nadzoru nad studiami doktoranckimi.

O ewentualnych zmianach w terminarzu postępowania rekrutacyjnego, jak i o zmianie terminu zakończenia rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia kierowane do Rektora AWF Warszawa.
2. Deklaracja samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia opieki naukowej nad kandydatem (załącznik nr 1)
3. Kwestionariusz osobowy (pobierz plik w formacie PDF lub Word, załącznik nr 2)
4. Koncepcja projektowanej pracy doktorskiej (wersja papierowa i elektroniczna) sporządzona wg wzoru (załącznik nr 3), podpisana przez kandydata
5. Deklaracja kierownika katedry o możliwości realizacji w tej katedrze praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin rocznie (wskazanie możliwych do prowadzenia zajęć dydaktycznych) i badań naukowych (wskazanie projektów badawczych,w realizacji których doktorant będzie mógł potencjalnie uczestniczyć)
6. Dowód osobisty lub paszport (kserokopia, oryginał do wglądu)
7. Oryginał lub odpis dyplomu magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obrony pracy magisterskiej po terminie złożenia dokumentów, dyplom magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra należy dostarczyć najpóźniej do dnia 03.09.2018 r.) albo dowód poświadczający bycie beneficjentem programu "Diamentowy Grant"
8. Zaświadczenie ze średnią ocen do obrony (dotyczy tylko studiów magisterskich)
9. Dwie fotografie o wymiarach 45 x 65 mm (jak do dyplomu)
10. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w odrębnym zarządzeniu Rektora AWF Warszawa

Dodatkowe dokumenty charakteryzujące kandydata:
1. Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego/promotora
2. Życiorys naukowy z wykazem prac opublikowanych lub oddanych do druku wraz z kopiami prac
3. Certyfikaty uczestnictwa w konferencjach naukowych wraz z kopią doniesień
4. Zaświadczenie o udziale w realizacji badań naukowych

Zasady punktacji

Punkty za poszczególne składowe postępowania rekrutacyjnego przyznawane są następująco:

Punktacja

Składowe postępowania rekrutacyjnego

0-10 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna

mnożona x 4

Osiągnięcia akademickie - średnia ocen ze studiów (do obrony)

0-10 pkt.

Osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o kulturze fizycznej z bieżącego roku i dwóch poprzednich lat (2016-2018) - oceniane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentów (kserokopie artykułów naukowych, certyfikaty z udziału w konferencjach, zaświadczenie o udziale w realizacji projektu statutowego lub grantu NCN, NCBiR, MNiSW itp.)

0-10 pkt.

Koncepcja pracy doktorskiej przygotowana wg wzoru (załącznik nr 3) podpisana przez kandydata

0-5 pkt.

Egzamin z języka angielskiego

0-25 pkt.

Opinia kierownika katedry Wydziału Rehabilitacji o kandydacie

Lista kandydatów przyjętych na 1 rok studiów III stopnia

Kandydaci proszeni są o składanie wszystkich dokumentów w białej wiązanej teczce, wraz ze wskazaniem Katedry, w której realizowana będzie praca doktorska. Dokumenty należy składać do dnia 27.07.2018 r. w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Rehabilitacji - pok.0.10b (parter). Dziekanat czynny: poniedziałek 12.30-15.30, wtorek  8.00-13.00, środa - NIECZYNNE, czwartek 8.00-13.00, piątek 9.00-12.00.
Do dokumentów należy dołączyć deklarację o gotowości do codziennej (w dni robocze) obecności w katedrze wydziału AWF Warszawa, w której realizowana będzie praca doktorska i uczestnictwa pracach tej katedry.

Przed złożeniem dokumentów należy dokonać rejestracji przez System Elektronicznej Rekrutacji.

Kontakt e-mail: dziekanat.wr@awf.edu.pl lub katarzyna.choinska@awf.edu.pl

Telefon: (22) 834 04 31, wew. 252 oraz (22) 834 79 37