O nas

      Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie powstał jako pierwszy w Polsce już w 1984 r. Ostatnie 30 lat to okres dynamicznego rozwoju działalności zarówno dydaktycznej jak i naukowej. Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z Europejską Siecią Szkół Fizjoterapii (ENPHE) oraz Światową Konfederacją Fizjoterapii (WCTP), jak również z czołowymi placówkami ochrony zdrowia oraz wybitnymi specjalistami w dziedzinie fizjoterapii i medycyny.

Powstanie WR było konsekwencją procesu rozwoju specjalizacji w zakresie rehabilitacji w Akademii,  i wiąże się z inicjatywą i aktywnością prof. Mariana Weissa, w owym czasie dyrektora szpitala w Konstancinie. To dzięki jego decyzji studenci AWF mogli nabywać praktyczne umiejętności rehabilitacyjne. W utworzonym w Akademii Zakładzie Gimnastyki Leczniczej prof. M. Weiss skompletował zespół, w skład, którego wchodzili także pracownicy AWF. Pierwsi absolwenci specjaliści z zakresu gimnastyki leczniczej opuścili Uczelnię w 1954 r.  W ten sposób historia fizjoterapii w AWF liczy już 60 lat.

Pierwszym dziekanem został wybitny ortopeda i specjalista rehabilitacji, ekspert WHO prof. Andrzej Seyfried (1984-1987). W kolejnych latach dziekanami byli profesorowie: Aleksander Ronikier (1987-1993), Elżbieta Promińska (1993-1998), Jerzy Grossman (1998-1999), Zbigniew Lew-Starowicz (1999-2005) oraz Janusz Domaniecki (2005-2012).

W roku akademickim 1993/94 Wydział Rehabilitacji, jako pierwszy w Polsce, uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycz­nej w zakresie rehabilitacji ruchowej. Był to znaczący moment w historii rozwoju polskiej fizjoterapii.

W 1987 r. na Wydziale Rehabilitacji powołano do życia pierwsze w Polsce czasopismo naukowe „Postępy Rehabilitacji". Z kolei w 1989 r. z inicjatywy prof. Jana Haftka powołano Polskie Towarzystwo Rehabilitacji z siedzibą w WR AWF w Warszawie.

Dzisiaj Wydział należy do najlepszych ośrodków akademickich kształcących fizjoterapeutów na I i II stopniu studiów. Współzawodnictwo o indeks należy do najwyższych w Polsce (ok. 6 osób/1 miejsce). Wyjątkowość kształcenia rehabilitantów oparta jest przede wszystkim na wykorzystaniu ruchu w procesie terapii, usprawniana jak i rekreacji terapeutycznej, adaptowanej aktywności fizycznej i sporcie niepełnosprawnych. Dodając do tego szeroko podejmowane psychospołeczne aspekty rehabilitacji, bioetyki i jakże ważną dla osób niepełnosprawnych rehabilitację seksualną, kreujemy nowoczesny wizerunek absolwenta, na miarę współczesnych wyzwań. Specyfika takiego przygotowania przyszłych fizjoterapeutów jest wyjątkowa wśród wszystkich szkół fizjoterapii w Polsce. W ten sposób Wydział Rehabilitacji jest kontynuatorem twórców polskiej szkoły rehabilitacji, Wiktora Degi i Mariana Weissa.

 Wysoki poziom kształcenia zapewnia kadra wybitnych specjalistów oraz współpraca z czołowymi placówkami szpitalnymi i oddziałami rehabilitacji, m.in. Centrum Zdrowia Dziecka, szpitalami Bródnowskim i Bielańskim, Instytutem Onkologii, Kliniką Kardiologii w Aninie i przy ul. Spartańskiej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Neurologii i Psychiatrii i wieloma innymi. Współpracujemy także z klubami sportowymi w zakresie praktyk z fizjoterapii w sporcie. Dobrym przykładem są praktyki odbywane przez naszych studentów w Akademii Piłkarskiej Legia Warszawa.
W programach studiów na kierunku Fizjoterapia realizowane są specjalności:

I stopień:

-    Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii,

-    Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii,

-    Fizjoterapia w pediatrii,

-    Fizjoterapia w kardiologii.

II stopień:

-    Metody specjalne fizjoterapii w neurologii dzieci i dorosłych,

-    Fizjoterapia i metody terapii manualnej w medycynie sportowej,

-    Adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych.

Dzięki temu absolwenci kierunku fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji prowadzonej przez wyspecjalizowane placówki służby zdrowia, a także rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz starszych. Mogą wykonywać ba­dania z zakresu diagnostyki funkcjonalnej w celu kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji. Są przygotowani do prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. W ten sposób są konkurencyjni na rynku pracy poprzez swoją wszechstronność i uniwersalność.

Należy podkreślić, że Wydział Rehabilitacji jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce prowadzących specjalizację z fizjoterapii.

Również w budynku Wydziału ma swoją siedzibę Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

W Zarządzie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji jest nasz pracownik prof. Bartosz Molik.

W roku akademickim 2011/2012 r. na Wydziale rozpoczęto kształcenie pierwszych studentów na kierunku pielęgniarstwo pod hasłem „Pielęgniarstwo AWF-Medicover. Europejski Standard Zawodu" we współpracy z sektorem niepublicznym - Medicover sp. z.o.o. Współpraca w tym zakresie obejmuje także działalność naukowo-badawczą.

W 2014 r pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów. Jest to wyjątkowy w skali kraju, wśród szkół fizjoterapii, przykład współpracy z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Kształcenie w Wydziale Rehabilitacji odbywa się zgodnie z wytycznymi i zaleceniami komisji Europejskiej. Realizowane w Wydziale kierunki studiów są ściśle związane z praktyką, która wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych. Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im zdrowia. Kwalifikacje uzyskane przez naszego absolwenta oznaczają formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany wówczas, gdy właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi normami. Dbałość, o jakość tych działań zapewnia funkcjonujący na Wydziale System Jakości Kształcenia.

Dużą popularnością cieszy się program wymiany międzynarodowej studentów i pracowników ERASMUS+. Nasi studenci wyjeżdżając do Uczelni w krajach Unii Europejskiej poznają najnowsze rozwiązania stosowane w rehabilitacji.

Wydział organizuje cykliczne, specjalistyczne konferencje naukowe i metodyczne, m.in. międzynarodowe konferencje naukowe „Myśl rehabilitacyjna profesora Andrzeja Seyfrieda", „Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej", czy też ciesząca się dużym zainteresowaniem praktyków ogólnopolską konferencję „Forum Praktyków – Skoliozy".

Pracownicy Wydziału pełnią wiele prestiżowych i odpowiedzialnych funkcji w organizacjach naukowych i dydaktycznych. Między innymi konsultantem krajowym w zakresie seksuologii jest prof. Zbigniew Lew- Starowicz, zaś konsultantem wojewódzkim w zakresie fizjoterapii dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka. Doktor Piotr Czyżewski reprezentuje Wydział w Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE), co ma istotny wpływ na doskonalenie programów kształcenia na miarę europejskich potrzeb. Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego jest prof. Andrzej Wit, a ekspertami Narodowego Centrum Nauki są prof. Marek Kowalczyk, Andrzej Wit oraz Małgorzata Łukowicz. Naszym reprezentantem z wyboru w Radzie Fundacji Rektorów Polskich jest prof. Alicja Przyłuska-Fiszer. Wyróżniony w 2013 r. nagrodą „Young Professional Award" przyznaną przez International Federation of Adapted Physical Activity prof. Bartosz Molik jest członkiem Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach

Wydział Rehabilitacji należy do silnych ośrodków naukowych, w którym realizowane są m.in. projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki (NCN). Tematyka grantów jest ściśle związana z procesem fizjoterapii i usprawniania, jak np. „Ocena zmian dynamiki stabilizacji posturalnej w procesie starzenia" (PB-71), „Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ruchu" (PB-73), „Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych człowieka po operacyjnym leczeniu stawu biodrowego" (PB-74), „Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w aspekcie parametrów somatycznych, funkcji płuc i tolerancji wysiłku" (PB-79).

Współpraca międzynarodowa to aktualnie wspólny projekt z Uniwersytetem w Islandii „Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka" w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Projekt jest finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wydział współpracuje także ze School of Physical Therapy & Rehabilitation Sciences Uniwersytetu w Montanie. W ostatnich kilku latach pracownicy Wydziału realizowali projekty badawcze Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego na  Igrzyskach Paraolimpijskich w Vancouver (2010) oraz Londynie (2012).