Centrum Symulacji Medycznej

Akademia Wychowania Fizycznego realizuje Projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa”

ADRES PROJEKTU

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

KADRA PROJEKTU

Dr n. o zdr. Magdalena Śniegocka – Kierownik Projektu

e-mail: magdalena.sniegocka@awf.edu.pl

Elwira Andrzejkiewicz – Księgowa Projektu

e-mail: elwira.andrzejkiewicz@awf.edu.pl

Monika Lotycz – Sekretarz Projektu

SZKOLENIA

Rekrutacja:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w związku z realizacją projektu „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza nabór spośród pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowach zleconych w AWF Warszawa na Wydziale Rehabilitacji na kierunku Pielęgniarstwo na szkolenie: „Praktyczne zajęcia symulacyjne w ośrodku symulacji medycznej".

Termin szkolenia: 16-18.11.2018 r.

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód; ul. Innowacyjna 1; 16-400 Suwałki

Liczba miejsc: 10

Rekrutacja będzie się odbywać w Biurze projektu w terminie od 08.10.2018r. do 12.09.2018r., do godz. 16:00.

We wskazanym terminie w Biurze projektu (ul. Marymoncka, Wydział Rehabilitacji, pokój 2.29) należy złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie na szkolenie, oświadczenie o przetwarzaniu danych, deklarację uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy MCSM Wykładowca.

O przystąpieniu do projektu decydują względy formalne, tj. złożenie kompletnych dokumentów. Lista osób przyjętych do projektu dostępna będzie w Biurze projektu. O przyjęciu do projekty uczestnicy zostaną poinformowani osobiście oraz drogą mailową.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Centrum Symulacji Medycznej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie realizuje projekt pn.: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa”, nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie „Programu Rozwojowego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie” oraz utworzenie i rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo. Cel realizowany będzie z Partnerem, który ma bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług medycznych oraz wdrażania programów unijnych. Jest potencjalnym pracodawcą odbiorców projektu.  Jego udział pozwoli w lepszy sposób dopracować program rozwoju uczelni i wzbogaci go o elementy praktyczne, które są niezbędne przy wprowadzeniu studentów pielęgniarstwa na rynek pracy.

Wdrożenie programu rozwojowego uczelni, który obejmuje utworzenie i funkcjonowanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, będzie realizowane w okresie 01.01.2018r. do 30.09.2020r.

W celu realizacji założeń projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Utworzenie oraz wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa:

W ramach zadania zostanie dokonany zakup wyposażenia zgodnie z zalecaną listą sprzętu zgodną z rekomendacją zawartą w raporcie audytu oceniającym MCSM. Zakupione zostanie wyposażenie do:

- sali egzaminacyjnej OSCE,

- sali symulacji z zakresu ALS/BLS,

- sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,

- sali ćwiczeń umiejętności technicznych.

Sale zostaną wyposażone w wysokiej klasy fantomy i symulatory medyczne, sprzęt medyczny oraz trenażery. Organizacja sal umożliwi przeprowadzenie symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, naukę podstawowych czynności i procedur wykonywanych w czasie pracy zawodowej. Pozwoli to na podniesienie jakości kształcenia.

2. Uczestnicy projektu.

Uczestnikami projektu będą:

1. Studenci kierunku pielęgniarstwo, którzy zostaną objęci kształceniem metodami symulacji medycznej w ramach programu studiów w MCSM oraz w ramach dodatkowych zajęć z zakresu symulacji medycznej;

2. Kadra naukowo-dydaktyczna i techniczna uczelni (77 osób), m.in. osoby prowadzące i wspierające technicznie zajęcia dydaktyczne praktyczne na kierunku pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej oraz tradycyjną metodą, kadra techniczna i zarządzająca MCSM.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla kadry uczelni w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej oraz dla obsługi technicznej i kadry zarządzającej:

- „Praktyczne zajęcia symulacyjne”,

- „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym”,

- „Instruktor symulacji niskiej wierności”,

- „Instruktor symulacji w przedmiotach specjalistycznych w pielęgniarstwie”,

- „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,

- „Przygotowanie i prowadzenie egzaminu OSCE”,

- „Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej”,

- „Technik symulacji medycznej”,

- „Praktyczne zastosowanie technik informatycznych w centrum symulacji medycznej”,

- „Zarządzanie centrum symulacji w praktyce”.

3. Realizacja zadań wspomagających nauczanie:

W ramach realizacji projektu związanego z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek zostaną utworzone elementy wspomagające nauczanie metodą symulacji, a mianowicie:

- przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych,

- przygotowanie podręcznika do prowadzenia symulacji medycznej,

- przygotowanie aplikacji komputerowej wspomagającej nauczanie.

Realizowany projekt wzmocni i udoskonali bazę kształcenia przyszłych pielęgniarek, pozwoli na dostosowanie programu kształcenia do oczekiwań rynku pracy oraz wzmocni praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów. Nabycie praktycznej umiejętności wykonywania procedur medycznych przed rozpoczęciem pracy zawodowej ma istotne znaczenie dla dobrego wejścia na rynek pracy. Umożliwi to absolwentom kierunku pielęgniarstwo rozpoczęcie pracy z dużą pewnością swoich umiejętności.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§1

Definicje stosowane w regulaminie

1. Projekt – Projekt pn.: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa”

2. Realizator Projektu – AWF Warszawa

3. Kandydat student – student/studentka kierunku pielęgniarstwo AWF Warszawa, który/a ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożyła Formularz rekrutacyjny

4. Kandydat wykładowca – pracownik dydaktyczny AWF Warszawa, który ubiega się  o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożył Formularz rekrutacyjny

5. Uczestnik projektu student – student AWF Warszawa, zakwalifikowany do udziału  w projekcie

6. Uczestnik projektu wykładowca – pracownik dydaktyczny AWF Warszawa, zakwalifikowany do udziału w projekcie

7. Biuro Projektu – AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji, pokój 2.31

8. Dane osobowe Uczestnika Projektu – dane osobowe Uczestników Projektu  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j.)

§2

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatów studentów i Kandydatów wykładowców oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.: „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa”.

2. Projekt pn.: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20120; Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr POWR.05.03.00-00-0081/17.

3. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w AWF Warszawa, przez opracowanie i wdrożenie programu rozwoju uczelni obejmującego utworzenie i funkcjonowanie „Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa”. Projekt zakłada modyfikację programu kształcenia poprzez wprowadzenie nowych metod symulacyjnych do realizowanych na kierunku pielęgniarstwo zajęć (ćwiczeń, zajęć praktycznych). Prace w ramach Projektu obejmują również zakup sprzętu medycznego i symulacyjnego oraz audio-video.  W ramach projektu dedykowane są szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej  i technicznej. W ramach Projektu studenci kierunku pielęgniarstwo będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach/warsztatach.

4. Realizatorem Projektu jest AWF Warszawa z siedzibą przy ul. Marymonckiej 34, Warszawa. Uczelnia działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji  i Szkolnictwa Wyższego.

5. Projekt realizowany przy współudziale Partnera – Medicover sp. z o.o.

6. Projekt realizowany jest od 1.01.2018 do 31.12.2019.

§3

Rekrutacja do Projektu

1. Rekrutacja Kandydatów studentów i Kandydatów wykładowców prowadzone będzie według ogłaszanych naborów i zasad określonych w Regulaminie.

2. Terminy naborów ogłaszane będą na stronie internetowej Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

3. Informacja o naborze studentów i wykładowców do projektu zostanie udostępniona na stronie internetowej Projektu, wysłana drogą elektroniczną do studentów
i wykładowców, upowszechniona na tablicach informacyjnych w budynkach dydaktycznych AWF Warszawa oraz podczas spotkań indywidualnych pracowników projektu, kadry zarządzającej ze studentami oraz wykładowcami kierunku pielęgniarstwo. Rekrutacja będzie odbywała się z zasadami równości szans płci oraz umożliwieniem dostępu do projektu osobom niepełnosprawnym.

4. W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- deklaracji przystąpienia do Projektu,

- kwestionariusza osobowego,

- oświadczenia uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

1. Dokumenty stanowiące załączniki do Regulaminu są dostępne na stronie projektu, w zakładce: Rekrutacja do projektu oraz w formie papierowej w Biurze Projektu.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora Projektu wyłącznie do celów realizacji Projektu.

3. O przyjęciu decyduje poprawność formalna złożonych dokumentów oraz /i kolejność zgłoszeń.

4. Lista rekrutacyjna studentów i kadry dydaktycznej utworzona po zakończonej rekrutacji zostanie wywieszona w biurze projektu, tablicy ogłoszeń i na stronie www uczelni.

5. W sytuacji, gdy w ramach danego naboru nie zostanie wyczerpany limit miejsc, przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór, w terminach ustalonych przez Kierownika Projektu.

§4

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia występujących w Projekcie.

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

- zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie,

- złożenia kompletu dokumentów,

- aktywnego uczestniczenia w zorganizowanych formach wsparcia,

- potwierdzania uczestnictwa na liście obecności,

- wypełniania ankiet ewaluacyjnych,

- informowania o zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego uczestnictwo w projekcie,

- informowania o zmianie danych osobowych, kontaktowych i adresu zamieszkania.

§5

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe.

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody uczestników Projektu.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  i będą podane do wiadomości na stronie Projektu.

PROMOCJA PROJEKTU