Regulamin

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Warszawa dnia……………….

………………………………………….
(Imię i Nazwisko)

…………………………………………
(Tytuł zawodowy)

………………………………………..
( Miejsce zamieszkania)

Dziekan Wydziału Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik


WNIOSEK

o wszczęcie przewodu doktorskiego

Uprzejmie proszę w wszczęcie przewodu doktorskiego.

Proponowany temat rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i  dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski:

…………………………………………………………………………………………………..................…

Proponowany promotor ( tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia):

……………………………………………………………………………………........................……

Oświadczam, że dotychczas nie ubiegałam się o nadanie stopnia doktora*


……………………………….

Podpis doktoranta

*Jeżeli doktorant uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora, to do niniejszego wniosku dołącza się informację o przebiegu przewodu doktorskiego.

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22  Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 8.12.2015 r.

 

Regulamin

postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

I. Postanowienia wstępne

§ 1

1. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 zm. 2008 Nr 70 poz. 416, z późn. zm.). Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz 1198 z dnia 05.09.2014 r.).

3) Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 zm. 2006 Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w  sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w  przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

2. Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej

Rada Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w  Warszawie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

3. Warunki przeprowadzania przewodów doktorskich

1) Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

2) Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora lub promotorów (drugiego promotora, kopromotora) albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

3) Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w  czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki.

4) Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy.

5) Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a  rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w  języku polskim.

6) Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu i dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do publicznej obrony, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej, co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

7) Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w  Biuletynie Informacji Publicznej.

8) Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

9) Przewody doktorskie mogą być przeprowadzane wspólnie, na podstawie porozumienia, przez rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym także zagranicznych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

10) W przypadku przewodów doktorskich przeprowadzanych wspólnie, obrona odbywa się przed wspólną komisją powołaną przez rady jednostek organizacyjnych będących stronami porozumienia, której członkowie reprezentują każdą z tych rad.

a) W skład wspólnej komisji powołuje się nie więcej niż dziewięciu nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych jednostek organizacyjnych będących stronami porozumienia posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku osób reprezentujących zagraniczne jednostki organizacyjne – stopień doktora oraz status uprawniający do pełnienia funkcji promotora przewodów doktorskich, w tym recenzentów i promotora lub promotorów (drugiego promotora, kopromotora).

b) Kandydat uzyskuje stopień doktora w zakresie dyscypliny naukowej wiodącej.

11) Promotor oraz promotor pomocniczy mogą w jednym czasie sprawować opiekę naukową nad nie więcej niż pięcioma kandydatami.

4. Promotorzy w przewodach doktorskich

1) Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie rt.  21a Ustawy z dnia 18 marca 2011 r., prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

2) Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

3) Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa.

4) W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, można powołać kopromotora.

5) W przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej Rada Wydziału może dodatkowo powołać drugiego promotora.

II. Procedura wszczęcia przewodu

§ 2

1. Złożenie wniosku i dodatkowych dokumentów

1) Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora składa do dziekana Wydziału Rehabilitacji wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. Wniosek powinien zawierać:

a) proponowany temat rozprawy, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i  dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski,

b) propozycję osoby promotora oraz jeżeli to konieczne drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego,

c) informację, czy kandydat ubiegał się w przeszłości o nadanie stopnia naukowego doktora.

2) Oprócz wniosku kandydat załącza:

a) oryginał lub uwierzytelnioną kopię dyplomu magistra lub, w szczególnym przypadku, dyplom licencjata, o ile kandydat uzyskał „Diamentowy Grant" w  ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki,

b) koncepcję rozprawy doktorskiej,

c) wykaz publikacji, których kandydat jest autorem lub współautorem i ich kserokopie, a także informację o działalności popularyzującej wiedzę (p. uczestnictwo w konferencjach naukowych),

d) życiorys,

e) kwestionariusz osobowy,

f) opinię opiekuna naukowego na temat kandydata oraz przedstawionej koncepcji pracy,

g) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie,

h) deklarację pokrycia kosztów wszczęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego (zgodnie z aktualnymi zarządzeniami organów nadrzędnych),

3) Kandydat może dołączyć do wniosku również inne dokumenty, takie jak:

a) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego,

b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski,

c) potwierdzenie udziału w pracach badawczych oraz opinie lub rekomendacje osób będących samodzielnymi pracownikami naukowymi.

2. Warunkiem wszczęcia przewodu jest wystąpienie podczas Zebrania Naukowego Wydziału Rehabilitacji, w którym kandydat przedstawił założenia rozprawy doktorskiej. Podczas Zebrania Naukowego Wydziału Rehabilitacji konieczna jest obecność opiekuna naukowego kandydata.

 

3.  Minimalny dorobek naukowy wymagany do wszczęcia przewodu

Dotychczasowy dorobek publikacyjny kandydata powinien zawierać co najmniej dwa artykuły w pozycjach umieszczonych w wykazie recenzowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o łącznej wartości co najmniej 8 pkt. MNiSW. Kandydat musi być pierwszym autorem, co najmniej jednej publikacji.

4. Wymagania dotyczące koncepcji rozprawy doktorskiej.

Załączona do wniosku koncepcja powinna zawierać:

1) temat pracy,

2) planowaną strukturę pracy (spis treści),

3) przegląd aktualnego piśmiennictwa, przede wszystkim czasopism naukowych, uzasadniający  
    sformułowanie problemu badawczego,

4) cel pracy, pytania badawcze i/lub hipotezy,

5) charakterystykę materiału badawczego,

6) proponowaną procedurę badań i metody badań,

7) ewentualnie wyniki badań wstępnych,

8) spis piśmiennictwa.

5. Wszczęcie przewodu doktorskiego na posiedzeniu Rady Wydziału Rehabilitacji jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej wymogów formalnych, dokonanej przez prodziekana ds. nauki Wydziału Rehabilitacji, a także po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Nauki, dotyczącej koncepcji rozprawy doktorskiej.

6. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na posiedzeniu Rady Wydziału

1) Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego jest rozpatrywany na posiedzeniu Rady Wydziału.

2) Na posiedzeniu Rady Wydziału konieczna jest obecność opiekuna naukowego kandydata, który przedstawia opinię o kandydacie i koncepcji rozprawy doktorskiej.

3) Kandydat zobligowany jest do przedstawienia głównych założeń rozprawy doktorskiej oraz do ustosunkowania się do pytań członków Rady Wydziału.

4) Uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora lub promotorów Rada Wydziału podejmuje po prezentacji głównych założeń rozprawy doktorskiej oraz dyskusji.

5) Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego podejmowana jest w  głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

6) Dziekan Wydziału zawiadamia kandydata o decyzji podczas posiedzenia Rady Wydziału.

III. Złożenie rozprawy doktorskiej oraz powołanie komisji egzaminacyjnych

§ 3

Rozprawę doktorską (wraz ze streszczeniem) w pięciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej kandydat składa promotorowi, który przedstawia ją wraz ze swoją opinią na temat rozprawy dziekanowi, w  terminie do 2 lat od momentu wszczęcia przewodu. Dziekan, po zapoznaniu się z opinią promotora, przygotowuje dla Rady Wydziału projekt uchwały o powołaniu recenzentów rozprawy. Recenzentem rozprawy może być osoba z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w  jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w  przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

1. Wyznaczenie recenzentów

1) Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wybiera co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i  niebędących członkami Rady Wydziału.

2) Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku, do której zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

3) Recenzję pracy należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej dziekanowi, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc.

4) Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w ustawie. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w jej powstanie.

5) Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Rada Wydziału przekazuje wszystkie recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej.

6) W przypadku, gdy recenzja zawiera wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy, rozprawa uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów. Decyzje w tych sprawach podejmuje Rada Wydziału na wniosek dziekana.

7) Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie tej recenzji.

8) W przypadku jednej negatywnej recenzji Rada Wydziału może powołać dodatkowego recenzenta. Negatywna recenzja dodatkowego recenzenta skutkuje niedopuszczeniem do publicznej obrony.

9) W przypadku obu negatywnych recenzji Rada Wydziału zamyka przewód doktorski.

2. Powołanie komisji egzaminacyjnych oraz przyjęcie egzaminów doktorskich

1) Rada Wydziału powołuje komisje egzaminacyjne i określa zakres egzaminów doktorskich. W komisjach egzaminacyjnych uczestniczą:

a) w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, wyznaczeni przez Radę Wydziału, w tym promotor lub promotorzy,

b) w zakresie dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby, z których jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej,

c) w zakresie języka obcego nowożytnego – co najmniej trzy osoby, z których jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a dwie pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

2) Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego powinien stanowić potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

3) Rada Wydziału może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu z języka obcego, jeżeli kandydat przedstawi odpowiedni certyfikat wymieniony w rozporządzeniu ministra.

4) Egzaminy doktorskie kandydat składa przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

5) Egzamin w zakresie dyscypliny podstawowej kandydat składa po złożeniu rozprawy doktorskiej, powołaniu recenzentów i otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

6) Szczegółowe terminy egzaminów ustala dziekan w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi.

7) Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie danej komisji egzaminacyjnej. W protokole umieszcza się zadane pytania oraz ocenę odpowiedzi. Członek komisji, który nie zgadza się z oceną większości, ma prawo zgłosić do protokołu odrębną opinię.

8) W protokole egzaminacyjnym jako końcowy wynik egzaminu ustala się: pozytywny lub negatywny.

9) W przypadku negatywnych wyników egzaminu, kandydat może złożyć wniosek do Rady Wydziału o jego powtórzenie. Powtórny egzamin może odbyć się tylko raz, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od pierwszego egzaminu.

10) W przypadku nie zdania egzaminów doktorskich Komisja występuje do Rady Wydziału o zamknięcie przewodu doktorskiego.

IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

§ 4

1. Uchwałę o przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu jej do publicznej obrony podejmuje Rada Wydziału.

2. Dziekan stawia wniosek o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony, jeżeli:

1) rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje,

2) kandydat zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy doktorskie,

3) złożył pracę wraz ze streszczeniem.

3. Rozprawa doktorska podlega procedurze antyplagiatowej.

V. Obrona rozprawy doktorskiej

§ 5

1. Datę publicznej obrony ustala dziekan w porozumieniu z promotorem lub promotorami i recenzentami w  takim terminie, który będzie gwarantował ich udział w obronie. O dacie i miejscu publicznej obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, wywiesza się ogłoszenie w  siedzibie Wydziału Rehabilitacji oraz zamieszcza na stronie internetowej Uczelni, co najmniej na dziesięć dni przed datą obrony.

2. W zawiadomieniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej oraz zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami.

3. Kandydat jest zobowiązany do sporządzenia pisemnych odpowiedzi na uwagi recenzentów i dostarczeniu ich do dziekanatu Wydziału Rehabilitacji najpóźniej siedem dni przed obroną. W tym samym terminie ma obowiązek dostarczyć autoreferat rozprawy.

4. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Rehabilitacji z udziałem recenzentów, promotora lub promotorów (promotora pomocniczego, drugiego promotora, kopromotora). Składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna:

1) Dziekan lub prodziekan ds. nauki dokonuje otwarcia posiedzenia, przedstawia przebieg dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego; informuje, że kandydat:

a) spełnia warunki wymagane przepisami o przewodach doktorskich,

b) zdał pomyślnie egzaminy doktorskie,

c) przedłożył rozprawę doktorską, która uzyskała pozytywne oceny recenzentów i  opinię promotora oraz została przyjęta i dopuszczona do obrony uchwałą Rady Wydziału.

2) Promotor przewodu doktorskiego prezentuje sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy.

3) Kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej (autoreferat).

4) Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności recenzenta, dziekan lub prodziekan ds. nauki odczytuje tekst jego recenzji.

5) Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach, do których ustosunkowują się recenzenci.

6) Dziekan lub prodziekan ds. nauki otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabrać głos wszyscy obecni na posiedzeniu.

7) Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania.

8) Dyskusję kończy wypowiedź kandydata.

Część niejawna:

9) W części niejawnej biorą udział Członkowie Rady Wydziału Rehabilitacji, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a  także recenzenci rozprawy doktorskiej i promotor lub promotorzy.

10) Uczestnicy części niejawnej posiedzenia Rady Wydziału Rehabilitacji wyrażają swoją opinię na temat przebiegu obrony.

11) Po zakończeniu dyskusji dziekan lub prodziekan ds. nauki poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

12) Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Wydziału, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, oraz recenzenci rozprawy i promotor lub promotorzy.

13) Promotor pomocniczy może uczestniczyć w części niejawnej posiedzenia Rady Wydziału Rehabilitacji bez prawa głosu.

14) Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia przez Radę Wydziału.

Bezpośrednio po zakończeniu części niejawnej Rady Wydziału dziekan lub prodziekan ds. nauki ogłasza wyniki głosowania dotyczącego przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

5. W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa więcej niż jeden kandydat:

1) Obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich.

2) Uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

6.  Wyróżnienie rozprawy

1) Rozprawa doktorska może być wyróżniona na pisemny wniosek przynajmniej jednego z dwóch (lub dwóch z trzech) recenzentów rozprawy doktorskiej.

2) Wniosek jednego z recenzentów musi być poparty przez pozostałego (pozostałych) recenzentów na posiedzeniu Rady Wydziału.

3) W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej przeprowadza się głosowanie tajne. W głosowaniu nie może być głosów przeciwnych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 6

1. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora, otrzymuje oryginał dyplomu i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek – także jeden odpis dyplomu w  tłumaczeniu na język angielski lub łaciński. Odpis wydawany jest na druku według wzoru określonego dla dyplomu.

2. Dziekan informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadaniu stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.

3. Dokumentację przewodów doktorskich prowadzi dziekanat Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej przechowywany jest w Bibliotece Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, drugi stanowi załącznik do dokumentacji przewodu doktorskiego przekazywanej do archiwum AWF Warszawa.

4. W przypadku negatywnych uchwał Rady Wydziału w przedmiocie czynności przewodu doktorskiego kandydat zostaje o tym powiadomiony niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę. Następnie, dziekan dostarcza kandydatowi na piśmie zastrzeżenia Rady Wydziału, które wpłynęły na odmowę przyznania stopnia doktora. Kandydat może odwołać się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o treści uchwały. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji, wraz ze swoją opinią i dokumentacją przewodu, w terminie do trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia o treści uchwały. Po rozpatrzeniu odwołania Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo, uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

5. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje dziekan Wydziału Rehabilitacji, po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2015 roku. Przewody doktorskie niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.