Postępy Rehabilitacji - Advances in Rehabilitation

KWARTALNIK

Indeksowany Index Copernicus – 80,29 (4,96) pkt. Polska Bibliografia Lekarska

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 8 pkt.

ISSN 0860-6161

e-ISSN:1734-4948

SPISY TREŚCI

1/2017, 2/2017, 3/2017

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016

1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015

1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013

http://www.degruyter.com/view/j/rehab

INFORMACJE OGÓLNE

Kwartalnik "Postępy Rehabilitacji" („Advances in Rehabilitation”) to czasopismo naukowe wydawane nieprzerwanie od 1987 roku. W swoich założeniach wydawniczych ma służyć polskiej rehabilitacji w szeroko pojętych potrzebach naukowych i klinicznych. Postępy Rehabilitacji skierowane są do specjalistów z niemal wszystkich dziedzin medycyny, takich jak kardiologia, neurologia, ortopedia, traumatologia, choroby wewnętrzne, pediatria. Czasopismo w swojej tematyce zawiera także aspekty psychologiczne, socjologiczne oraz etyczne związane z procesem rehabilitacji.

Publikujemy prace z zakresu rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, adaptowanej aktywności fizycznej oraz terapii zajęciowej.

„Postępy Rehabilitacji” wydawane są w wersji papierowej (ISSN 0860-6161) oraz elektronicznej (ISSN 1734-4948). Redakcja przyjmuje do publikacji prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe, przeglądowe oraz listy, polemiki, sprawozdania ze zjazdów, komunikaty i informacje towarzystw naukowych. Publikowane materiały prezentowane są w języku angielskim oraz polskim. Autorzy, których polskojęzyczne artykuły zostaną zakwalifikowane do druku, zobowiązani są w ciągu 2 tygodni do ich przetłumaczenia na język angielski przez tłumaczy wskazanych przez Redakcję PR. Artykuł przetłumaczony przez Autorów we własnym zakresie, również zostaje sprawdzony pod względem językowym przez tłumaczy współpracujących z Redakcją. Zarówno koszty tłumaczenia jak i korekty ponoszą Autorzy artykułu. Zakwalifikowane do druku prace obcojęzyczne są tłumaczone na język polski zgodnie z tą samą procedurą.

Czasopismo jest współfinansowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

General information

"Postępy Rehabilitacji" [Eng. Advances in Rehabilitation] is a scientific journal published continuously since 1987. Its aim is to serve Polish rehabilitation in widely understood scientific and clinical needs. Advances  in Rehabilitation is addressed to professionals from almost all fields of medicine such as cardiology, neurology, orthopedics, traumatology, internal medicine or pediatrics. The journal also includes papers concerning psychological, sociological and ethical aspects related to the process of rehabilitation.We publish articles from the fields of medical rehabilitation, physiotherapy, adapted physical activity and occupational therapy.
The journal is published in paper (ISSN 0860-6161) and electronic (ISSN 1734-4948) versions. The editorial team accepts original papers, case studies, demonstrative papers and reviews as well as letters, polemics, announcements and information provided by scientific societies. Published articles are presented in English and Polish. The authors whose manuscripts are accepted for publication are given two weeks to have their papers translated into English by the translators indicated by the journal editors. An article translated by the authors will be checked in terms of language by the translators cooperating with the editorial board. Both the costs of translation and correction are covered by the authors. A manuscript in a foreign language is translated into Polish according to the same procedure.
Journal is cofinanced by the Polish Rehabilitation Society.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL BOARD

KOMITET REDAKCYJNY

Aleksander Ronikier (przewodniczący), Agnieszka Niemierzycka (sekretarz), Bartosz Molik (redaktor naukowy), Marcin Zajdziński (redaktor statystyczny), Krystyna Grabowska (redaktor językowy), Hanna Hines  (native speaker), Tomasz Adamczewski, Marek Krasucki, Anna Ogonowska-Słodownik, Rafał Sapuła, Agnieszka Zdrodowska, Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska (sekretarz administracyjny)

RADA NAUKOWA

Dylewicz Piotr (Polska), Fialka-Moser Veronika (Austria), Gómez Miguel Ángel (Hiszpania), Hagner Wojciech (Polska), Elena Ilieva (Bułgaria), Inal Serap (Turcja), Jegier Anna (Polska), Kabsch Aleksander (Polska), Kiwerski Jerzy (Polska), Kowalik Stanisław (Polska), Krotkiewski Marcin (Szwecja), Księżopolska-Orłowska Krystyna (Polska), Kullmann Lajos (Węgry), Laskin James (USA), Kwolek Andrzej (Polska), Malone Laurie (USA), Marchewka Anna (Polska), Majcher Piotr (Polska), Marincek Crt (Słowenia), Michail Xantahi Zbigniew (Grecja), Mucha Christian (Niemcy), Nowotny Janusz (Polska) †, Ohry Avi (Izrael), Oral Aydan (Turcja), Ostrowska Antonina (Polska), Ponikowska Irena (Polska), Rąpała Kazimierz (Polska), Sieroń Aleksander (Polska), Skucas Kestutis (Litwa), Suputtitada Areerat (Tajlandia), Suwalska Maria (Polska), Van Coppenolle Herman (Belgia),

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. Andrzej Kosmol

Rehabilitacja w neurologii i pediatrii: prof. Małgorzata Łukowicz

Rehabilitacja w ortopedii i traumatologii: prof. Krzysztof Kwiatkowski

Rehabilitacja w chorobach narządów wewnętrznych i chirurgii: prof. Marek Szczepkowski

Rehabilitacja w geriatrii: prof. Marek Żak

Adaptowana Aktywność Fizyczna i Terapia zajęciowa: dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz

Promocja zdrowia: prof. Andrzej Wiśniewski

Psychospołeczne aspekty rehabilitacji: prof. Alicja Przyłuska-Fiszer

Medycyna fizykalna: prof. Jolanta Kujawa

Biomechanika i bioinżynieria medyczna: prof. Andrzej Wit

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Postępowanie redakcji

Redakcja rozpatruje nadesłane prace pod następującymi warunkami:

a. nie były one nigdzie wcześniej publikowane tak w całości, jak i w istotnej części w formie druku lub mediach elektronicznych (nie dotyczy abstraktów lub doniesień ze spotkań naukowych i konferencji, których kopie należy złożyć razem z pracą);

b. nie zostały złożone do redakcji innych czasopism;

c. wszyscy autorzy wyrażą zgodę na publikację przedstawionego materiału;

d. podania informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji ( procedura zabezpieczająca przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship");

e. ujawnienia źródeł finansowania publikacji.

Powyższe informacje zawiera, składane przez pierwszego autora oświadczenie (http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/postepy-rehabilitacji-advances-in-rehabilitation). Rozpoczęcie procesu redakcyjnego następuje po złożeniu poprawnego manuskryptu wraz z kompletem załączników.

Wszystkie artykuły złożone do czasopisma są weryfikowane pod względem oryginalności przy pomocy systemu CrossCheck.

Manuskrypty przygotowane niezgodnie z regulaminem będą odsyłane autorom do poprawienia bez analizy merytorycznej. Manuskrypt, co do którego nie ma uwag redakcyjnych, zostaje opatrzony numerem, identyfikującym go na dalszych etapach procesu wydawniczego.

Każdą pracę poddaje się recenzjom. Redaktor Tematyczny wyznacza dwóch kompetentnych recenzentów. Recenzje są anonimowe („double-blind review proces”), na życzenie recenzenta jego nazwisko może zostać ujawnione autorowi (om).Recenzenci przygotowują opinie, które zawierają uzasadnione zalecenia i sugestie poprawek, uzupełnień treści i formy artykułu. Recenzja ma formę pisemną elektroniczną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, odrzucającym lub dopuszczającym artykuł do publikacji. W przypadku, gdy recenzent wskazuje na konieczność dokonania zmian, autor jest zobowiązany w ciągu 3 tygodni do ustosunkowania się do uwag i ewentualnego naniesienia sugerowanych poprawek. Dyskwalifikacja nadesłanego manuskryptu wymaga jednej negatywnej recenzji. W przypadku, gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Rada Redakcyjna, po zasięgnięciu opinii superrecenzenta. Raz do roku w czwartym numerze i na stronie internetowej publikowana jest lista  recenzentów. Recenzje jak i odpowiedzi dla recenzentów są opracowywane w języku w jakim praca została nadesłana. Artykuły zamawiane oraz teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji.

Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo odmowy druku pracy zawierającej wyniki badań, w których nie przestrzegano zasad etycznych eksperymentu klinicznego sformułowanych w deklaracji Światowego Zgromadzenia Medycznego w Helsinkach w r. 1964, w Tokio w 1975 i w zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia w 1982 r.

Za datę przyjęcia do druku uważa się datę nadesłania ostatecznej wersji artykułu. Redakcja nie dostarcza odbitek autorskich. Autor odpowiedzialny za korespondencję otrzyma artykuł w pliku pdf poprzez e-mail. Wersję papierową kwartalnika można zakupić składając zamówienie na adres  e-mail: magazyn@awf.edu.pl

Przygotowywanie i nadsyłanie manuskryptów

Prace należy składać wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) w jednym pliku w formacie edytora Microsoft Word na adres: postepy.rehabilitacji@awf.edu.pl. E-mail poza manuskryptem powinien zawierać wypełnioną i podpisaną licencję (CC-BY-NC-ND) oraz oświadczenie. Wszystkie dokumenty, które należy załączyć do manuskryptu znajdują się na stronie internetowej czasopisma http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/postepy-rehabilitacji-advances-in-rehabilitation. Główną odpowiedzialność za zamieszczone informacje ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Całkowita objętość pracy, łącznie ze streszczeniami, tabelami, rycinami, piśmiennictwem, nie powinna przekraczać:   artykuły  oryginalne -nie więcej niż 14 stron, poglądowe, przeglądowe i kazuistyczne - nie więcej niż 10 stron, listy do redakcji - nie dłuższe niż 1 strona.

Manuskrypt należy przygotować w następujący sposób:

– pierwsza strona pracy zawiera tytuł pracy, imiona, nazwiska, afiliacje i wkład wszystkich autorów (zamieszczone pod nazwiskami autorów i wskazane w indeksie górnym zaraz po nazwisku) , dokładne dane – imię, nazwisko (adres, telefon, faks do wiadomości Redakcji) i e-mail osoby odpowiedzialnej za przygotowanie manuskryptu i kontakt z Redakcją. Strona tytułowa powinna również zawierać informację o źródłach finansowania badań.

– na drugiej stronie ponownie należy zamieścić tytuł pracy, tak aby po usunięciu pierwszej strony pracę można było poddać anonimowej recenzji, streszczenie zbudowane strukturalnie tj. zawierające wstęp, materiał i metody, wyniki i wnioski – w oddzielnych akapitach, liczących łącznie od 200 do 250 słów. W streszczeniach prac innych niż oryginalne, wyżej wymieniona struktura nie jest wymagana. Należy zamieścić do 5 słów kluczowych, o ile to możliwe wybranych z katalogu MeSH (Medical Subject Headings Index Medicus http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).Słowa kluczowe nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy.

– tekst podzielony na następujące części: praca oryginalna - wstęp, materiał i metoda, wyniki badań, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo; praca poglądowa i przeglądowa – wstęp, działy tekstu głównego; praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omówienie i ew. wnioski.

– praca napisana czcionką Times New Roman normalny –12 pkt, odstęp między wierszami –1,5 pkt., tekst wyjustowany, bez opcji dzielenia wyrazów. Tytuł artykułu – 14 pkt., bold, podtytuły (np. Wstęp, Wnioski) -12 pkt., bold, oddzielone od tekstu podstawowego podwójnym odstępem. Pierwszy wiersz akapitu wcięty 1,25 cm. Wyliczanie od myślników. W tekście należy unikać dodatkowych elementów formatowania (np. pogrubienie, kursywa, podkreślenie).

– tabele i ryciny ponumerowane cyframi arabskimi zgodnie z kolejnością występowania w tekście (Tab. 1.; Fig. 1.).

– tabele umieszczone w odpowiednich miejscach tekstu, jak najbliżej przywołań. Podpisy nad tabelami od lewego brzegu.

– każda rycina (wykres, zdjęcie, obraz) przygotowana jako oddzielne pliki w formatach TIFF, GIF, JPEG itp. o rozdzielczości co najmniej 300 dpi. W odpowiednich miejscach w tekście należy podać kolejny numery ryciny oraz podpis jaki ma się znaleźć pod ryciną. Wersja papierowa jest czarno-biała.

- liczba tabel ograniczona do 6, liczba rycin ograniczona do 6.

Dopuszczalne formaty cytowania

Piśmiennictwo (jedynie prace wykorzystane, bez źródeł podręcznikowych) prezentowane w kolejności cytowania w tekście. Nie należy cytować prac niepublikowanych i informacji ustnych. Skróty tytułów cytowanych czasopism zgodne z Medline (Index Medicus www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html). Odnośniki w tekście ponumerowane z użyciem cyfr arabskich w nawiasach kwadratowych. Każdy cytat umieszczony w oddzielnym akapicie. Źródła internetowe z racji łatwości zmian czy korekt powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku. Podając listę autorów należy użyć zwrotu „et al.”, jeśli ilość autorów cytowanej pozycji jest wyższa niż 6.

Pozycje piśmiennictwa powinny być sformatowane zgodnie z poniższym wzorem. We wszystkich przypadkach należy zwrócić uwagę na stosowane znaki interpunkcyjne, oddzielające poszczególne pola bibliograficzne cytowanej pozycji.

Artykuł z czasopisma

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980-3.

Dąbrowski D. Wewnętrzne uwarunkowania zdolności motorycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu. Wych Fiz Zdrow 2009;7(3):12-9.

Suplement do rocznika (tomu)

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity i occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.

Wojtkowska E, Łatuchowska B, Rudnicki S, Ślipko K. Rehabilitacja ambulatoryjna chorych po zawale serca. Post Rehab 1993; 7 Suppl 3:63-9.

Suplement do numeru (zeszytu)

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23(1 Suppl 2):89-97.

Marchewka A, Filar – Mierzwa K, Teległów A. Właściwości reologiczne krwi a wysiłek fizyczny w procesie starzenia się. Rehab Med 2009; 13(1 Suppl 2):29–32.

Brak oznaczenia wydania i tomu publikacji

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient i the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.

Darejczyk J, Grodzicki T, Jakrzewska-Sawińska A, Jóźwiak A, Klich A, Wieczorowska-Tobis K. Standardy świadczenia usług medycznych w specjalności geriatria. Gerontol Pol 2005:67-83.

Książka

Ringsven MK, Bond D. Gerontology i leadership skills for nurses. 2 ed. Albany (NY) Publishers; 1996.

Kiwerski J. Schorzenia i urazy kręgosłupa. Warszawa: PZWL; 2001.

Książka pod redakcją

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Sobol E, editor. Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: Wydawnictwo PWN; 2002.

Rozdział w książce

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension i stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, i management. 2 ed. New York: Raven Press; 1995.p.465-78.

Kowalik S. Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych: historia idei i jej praktycznych zastosowań. In: Kowalik S, editor. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2009.p.23-40.

Materiały konferencyjne

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the lOth International Congree of EMG i Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan, Amsterdam: Elsevier; 1996.

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

Artykuł

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

Strona internetowa

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

EDITORIAL RULES

How the editorial team proceeds

The editorial team examines the submitted original papers, case studies, opinions i reviews under the following conditions:

a. they have not been published elsewhere – both fully i in their essential parts – in print or electronic media (except in the form of an abstract or a report from a scientific meeting or a conference, whose copies are to be submitted together with the paper);

b. they have not been submitted to the editorial office of other journals;

c. all authors agree on the publication of the presented material;

d. information about the specific contribution that each author made to the manuscript is provided (in order to prevent the practice of “ghostwriting” i “guest authorship”);

e. all sources of financial support for publication are disclosed.

The above information is included in the statement submitted by the first author (http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/postepy-rehabilitacji-advances-in-rehabilitation). The editing process starts after the correct version of the manuscript together with a set of attachments is submitted.

All new submissions to the journal are screened using CrossCheck.

Manuscripts that do not conform to the editorial rules will be returned for improvement without any content-related analysis. The manuscript with no initial comments is provided with the subsequent number in the editorial file for identification at further stages of the editorial process.

The manuscript of each paper is subject to review. The thematic editor chooses two qualified reviewers. The reviews are anonymous (“double-blind review process”); at the request of the reviewer their name may be disclosed to the author(s). The reviewers prepare opinions which include justified recommendations i suggestions of changes i supplements to the content i form of the article. The review is in a written form i ends with an approval or rejection of the article. Once the reviewer has identified that some changes are necessary, the author is obliged, within 3 weeks, to take a position on the comments and possibly to make the suggested corrections. The submitted manuscript needs one negative review in order to be disqualified. If the reviews are divergent, the decision about acceptance is made by the Editorial Board after consulting Power Reviewer. The list of reviewers is published once a year, i.e. in the fourth issue and on the website of the journal. Reviews and responses to reviews are prepared in the language in which the manuscript was submitted. Ordered articles and non-scientific texts do not require reviewing.

The chief editor has the right to refuse to print the paper including the results of research during which ethical rules for clinical trials, defined in the declaration of the World Medical Association in Helsinki in 1964 i in Tokyo in 1975, i in the recommendations of the World Health Organization from 1982, have not been complied with. The final version of the article is sent to the author to correct the language. The date of acceptance for printing shall be the date of sending the final version of the article or its part. Papers which were not ordered shall not be returned. The editorial team does not provide author’s copies. The author responsible for correspondence shall receive the article in PDF format via e-mail. The paper version of the journal can be ordered by email : magazyn@awf.edu.pl

Manuscript preparation i submission

Manuscript must be submitted via e-mail – postepy.rehabilitacji@awf.edu.pl – in one file in the Microsoft Word format. The submission, apart from the manuscript, shall include a completed i signed license to publish i a statement. All the documents can be found on the journal's website http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/postepy-rehabilitacji-advances-in-rehabilitation. The main responsibility for the included information lies with the author submitting the manuscript.

The total length of the paper including abstracts, tables, figures i references must not exceed: original articles – 14 pages; demonstrative papers, reviews i case studies – 10 pages; letters to the editorial office – 1page.

The manuscript should be prepared in the following way:

– the first page of the paper should include the title of the paper, names, surnames i affiliations of all authors (put under the authors’ surnames i mentioned in the superscript just after the surname), exact data – name i surname (address, telephone, fax for information of the editorial team) i an e-mail of the person responsible for preparing the manuscript and contacting the editorial team. The front page should also include information about sources of financial support available to the research.

– the second page of the paper should include the title of the paper as well in order to enable anonymous reviews of the paper after having removed the first page; an abstract built structurally, i.e. including introduction, material i methods, results i conclusions – in separate paragraphs, including, in total, from 200 to 250 words, i max. 5 key words, if possible, chosen from the MeSH catalogue (Medical Subject Headings Index Medicushttp://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Key words should not duplicate words from the title of the paper.

– the text should be divided into the following parts: original paper – introduction, material i method, results, discussion, conclusions, references; demonstrative paper i review – introduction, sections of the main text, literature; case studies – introduction, description of the case study, discussion i possibly conclusions, references.

– the paper should be written in font Times New Roman normal –12 point, space between the lines – 1.5 point, adjusted text, words’ separation option. The title of the article – 14 point, bold; titles (Introduction, Results etc.) 12 point, bold, separated from the main text with double-space. First line of the paragraph indented 1.25 cm. listing with dashes. Additional formatting elements (e.g. bold, italics, underline) should be avoided in the text.

– tables i figures titled i numbered with Arabic numerals (Tab. 1; Fig. 1.).

- tables should be put in the proper places in the text, as closely to the references as possible. Captions above tables from the left side.

– each figure (charts, photos, pictures) should be supplied in a separate electronic file in bitmap formats (TIFF, GIF, JPEG, etc.). Bitmap images should be of a resolution of at least 300 dpi. In the appropriate places in the text number i title of the figure should be given. The paper version is printed in black.

– a maximum of 6 tables i 6 figures is allowed.

Acceptable quotation formats

References (only the papers used, without academic sources) should be presented in order of quotation in the text. Papers which has not been published i oral information should not be quoted. Abbreviations of titles of the quoted journals should be compatible with Medline (Index Medicus www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html). References used in the text should be numbered with Arabic numerals in square brackets. Each quotation should be put in a separate paragraph. Internet sources – because of easiness to change or correct texts – should include the date of downloading or checking the file. In relation to the list of authors, if the number of authors of the quoted position exceeds 6, the term “et al.” should be used.

Reference positions should be formatted according to the example presented below. In all cases, attention should be paid to the used punctuation separating individual bibliographic fields of the quoted position.

Journal articles

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1:124(11):980-3.

Supplement to the annual bound volume (volume)

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity i occupational lung cancer. Environ Health Perspect1994; 102 Suppl 1:275-82.

Supplement to the number (number)

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. SeminOncol 1996; 23(1 Suppl2):89-97.

No labelling of the edition i volume of publication

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient i the effects of blood transfusion on antitumor responses. CurrOpin Gen Surg 1993:325-33.

Book

Ringsven MK, Bond D. Gerontology i leadership skills for nurses. 2 ed. Albany (NY) Publishers; 1996.

Book edited by (…)

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Chapter in the book

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension i stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, i management. 2 ed. New York: Raven Press; 1995.p.465-78.

Conference materials

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10 International Congress of EMG i Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan, Amsterdam: Elsevier; 1996.

ELECTRONIC MATERIAL

Article

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from:

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

Web page

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

Additional information available at: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

OŚWIADCZENIE AUTORA - AUTHORS STATEMENT

Formularz oświadczenia (PL) - Statement form (ENG)

RECENZJE - REVIEWS

Formularz recenzyjny (PL/ENG)

Lista recenzentów - 2016, 201520142013, 2012, 2011

LICENCJA - LICENSE

Formularz licencji (ENG)

ADRES REDAKCJI - ADDRESS

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

00-968 Warszawa 45, skr. 55

ul. Marymoncka 34

tel. (22) 864-14-18

http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/czasopismo-postepy-rehabilitacji

http://www.degruyter.com/view/j/rehab

e-mail: postepy.rehabilitacji@awf.edu.pl

sekretarz administracyjny: Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska


Wydanie publikacji dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WYDAWNICTWO AWF WARSZAWA

Nakład 200 egz.