Warunki i tryb rekrutacji


Uchwała Nr 33/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019


Warunki i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia
w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
na rok akademicki 2018/2019

O przyjęcie na studia trzeciego stopnia mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra (lub równorzędny) lub są beneficjentami programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonały rejestracji internetowej na stronie Uczelni, złożyły wymagane dokumenty, dokonały opłaty egzaminacyjnej na indywidualne konto rekrutacyjne wskazane przez System Elektronicznej Rekrutacji ("SER").

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. rozmowę kwalifikacyjną,
 2. egzamin z języka angielskiego (test) na poziomie B1,
 3. analizę przedstawionych przez kandydata dokumentów i opinii,
 4. ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

od 7 maja 2018Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji "SER" i przyjmowanie dokumentów.
29 czerwca 2018Ostatni dzień rejestracji w "SER".
do 27 lipca 2018Przyjmowanie dokumentów na studia doktoranckie. Przed złożeniem dokumentów należy dokonać rejestracji przez "SER". Opinia odpowiedniego kierownika katedry przedstawiona jest w terminie późniejszym.
11 września 2018Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin z języka angielskiego. O dokładnym terminie rozmowy i egzaminu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
17 września 2018Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie.

Zasady punktacji:

Punkty za poszczególne składowe postępowania rekrutacyjnego przyznawane są następująco:

PunktacjaSkładowa postępowania rekrutacyjnego
0-10 pkt.Rozmowa kwalifikacyjna.
mnożona × 4Osiągnięcia akademickie - średnia ocen ze studiów (do obrony)
0-10 pkt.Osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o kulturze fizycznej z bieżącego roku i dwóch poprzednich lat (2016-2018) - oceniane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentów (kserokopie artykułów naukowych, certyfikaty z udziału w konferencjach, zaświadczenie o udziale w realizacji projektu statusowego lub grantu NCN, NCBiR lub MNiSW itp.).
0-10 pkt.Koncepcja pracy doktorskiej przygotowana wg wzoru (załącznik nr 3) podpisana przez kandydata.
0-5 pkt.Egzamin z języka angielskiego.
0-25 pkt.Opinia kierownika katedry Wydziału Wychowania Fizycznego o kandydacie.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rektora AWF w Warszawie.
 2. Deklaracja samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia opieki naukowej nad kandydatem (załącznik nr 1)
 3. Kwestionariusz osobowy (pobierz plik w formacie PDF lub Word, załącznik nr 2).
 4. Koncepcja projektowanej pracy doktorskiej (wersja papierowa i elektroniczna) sporządzona wg wzoru (załącznik nr 3), podpisana przez Kandydata.
 5. Deklaracja kierownika katedry o możliwości realizacji w tej katedrze praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin rocznie (wskazanie możliwych do prowadzenia zajęć dydaktycznych) i badań naukowych (wskazanie projektów badawczych, w realizacji których doktorant będzie mógł potencjalnie uczestniczyć)
 6. Dowód osobisty lub paszport (kserokopia, oryginał do wglądu).
 7. Oryginał lub odpis dyplomu magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obrony pracy magisterskiej po terminie złożenia dokumentów, dyplom magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra należy dostarczyć najpóźniej do dnia 03.09.2018 r.) albo dowód poświadczający bycie beneficjentem programu "Diamentowy Grant".
 8. Zaświadczenie ze średnią ocen do obrony (dotyczy tylko studiów magisterskich).
 9. Dwie fotografie o wymiarach 45 x 65 mm (jak do dyplomu).
 10. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w odrębnym zarządzeniu Rektora AWF Warszawa.

Dodatkowe dokumenty charakteryzujące kandydata:

 1. Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego/promotora.
 2. Życiorys naukowy z wykazem prac opublikowanych lub oddanych do druku wraz z kopiami prac.
 3. Certyfikaty uczestnictwa w konferencjach naukowych wraz z kopią doniesień.
 4. Zaświadczenie o udziale w realizacji badań naukowych.

Wszystkie dokumenty w białej wiązanej teczce wraz ze wskazaniem katedry, w której realizowana będzie praca doktorska, należy składać do dnia 27.07.2018 r. w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego - pok. 77.

Do dokumentów należy dołączyć deklarację o gotowości do codziennej (w dni robocze) obecności w katedrze Wydziału Wychowania Fizycznego, w której realizowana będzie praca doktorska i uczestnictwa w pracach tej katedry.

Przed złożeniem dokumentów należy dokonać rejestracji przez  System Elektronicznej Rekrutacji.

Dziekanat czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00-14.00

Kontakt e-mail: studia.wf@awf.edu.pl

Telefon: (22) 834 04 31 wew. 496