2018-2019

Pismo okólne nr 25 z dnia 04.07.2019 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji specjalizacji na kierunkach wychowanie fizyczne oraz sport, studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Pismo okólne nr 24 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia obozów letnich dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: WF oraz Sport

Pismo okólne nr 23 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia obozu letniego dla studentów 1 roku kierunku WF, studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Pismo okólne nr 22 z dnia 21.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia obozów wędrownych dla studentów 1 roku II° studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych kierunku wychowanie fizyczne

Pismo okólne nr 21 z dnia 19.04.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych, komisji weryfikacji osiągnięć sportowych oraz komisji egzaminacyjnych na okres rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 dla kierunku wychowanie fizyczne i dla kierunku sport

Pismo okólne nr 20 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie powołania II edycji Podyplomowych Studiów Trener Przygotowania Motorycznego nr SP 108 WF/2018/2019

Pismo okólne nr 19 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie powołania kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu nr SP 106 WF/2018/2019

Pismo okólne nr 18 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu ze snowboardu dla studentów 3 roku studiów stacjonarnych I° kierunków: WF i Sport

Pismo okólne nr 17 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu  z narciarstwa alpejskiego studentów 3 roku studiów stacjonarnych I° kierunków: WF i Sport oraz 1 i 2 roku studiów stacjonarnych II° kierunku WF

Pismo okólne nr 16 z dnia 03.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku WF oraz dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Sport

Pismo okólne nr 15 z dnia 03.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów 2 roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku WF oraz studentów z grupy Erasmus

Aneks nr 1 z dnia 03.01.2019 r. do Pisma okólnego nr 11 z dnia 30.10.2018 r.

Pismo okólne nr 14 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie powołania kolejnej edycji Podyplomowych Studiów TRENER PERSONALNY nr SP 104 WF/2018/2019

Pismo okólne nr 13 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie Podyplomowych Studiów ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE nr SP 105 WF/2018/2019

Pismo okólne nr 12 z dnia 09.11.2018 r. w sprawie zasad i terminów egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Pismo okólne nr 11 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu studenckich praktyk pedagogicznych oraz sprawowania opieki dydaktycznej i odpłatności za tę opiekę dla osób (nauczycieli wf w szkołach) współpracujących z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz nauczycieli akademickich

Pismo okólne nr 10 z dnia 22.10.2018 r. w sprawie określenia kosztów postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, obowiązujących w roku akademickim 2018/2019

Pismo okólne nr 9 z dnia 22.10.2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków kierownikom studenckich praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, kierunek WF i SPORT

Pismo okólne nr 8 z dnia 04.10.2018 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów i organizacji dodatkowych godzin dla studentów powtarzających zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce

Pismo okólne nr 7 z dnia 03.10.2018 r. w sprawie zasad organizacji specjalizacji realizowanych na kierunkach wychowanie fizyczne oraz sport, studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Pismo okólne nr 6 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów Wydziału Wychowania Fizycznego oraz przekazania uprawnień na rok akademicki 2018/2019

Pismo okólne nr 5 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień na rok akademicki 2018/2019

Pismo okólne nr 4 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie powołania opiekunów studentów, którym przyznano ITS lub IPS w roku akademickim 2018/2019

Pismo okólne nr 3 z dnia 15.09.2018 r. w sprawie opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia

Pismo okólne nr 2 z dnia 15.09.2018 r. w sprawie zasad archiwizacji prac etapowych i egzaminacyjnych

Pismo okólne nr 1 z dnia 15.09.2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019