Oferta edukacyjna


Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty. Studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są dla kierunków wychowanie fizyczne oraz sport. Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów wyższych, wraz ze stosownymi suplementami, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego odzwierciedlającego uzyskanie kwalifikacji pierwszego albo drugiego stopnia. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymują, po obronie pracy doktorskiej, dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego doktora, tzn. dokumentujące uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów dokumentujące uzyskanie kwalifikacji podyplomowych. Absolwenci kursów specjalistycznych oraz szkoleń otrzymują dyplomy, świadectwa lub certyfikaty dokumentujące uzyskanie stosownych kwalifikacji.

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020