Podsumowanie XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej


XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: 

Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu:

,,Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży – polskie tradycje i nowoczesne tendencje"

Relacja wydarzenia

Organizatorem Konferencji była Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Akademii Olimpijskiej, Fundacji ,,Centrum Edukacji Olimpijskiej", Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Zarządu Dzielnicy Warszawa-Bielany. Patronat nad Konferencją sprawowali: Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Prezes PAOl prof. dr hab. Józef Lipiec, Rektor AWF dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa.

Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 17-18 listopada 2016 r. Uroczyste  rozpoczęcie nastąpiło w siedzibie Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. Wprowadzenia do Konferencji dokonał przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr hab. Jerzy Nowocień. Przewodniczący podkreślił, iż jest to XII Konferencja z cyklu Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Myślą przewodnią XII konferencji jest ,,Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży – polskie tradycje i nowoczesne tendencje".

Przed rozpoczęciem obrad plenarnych przewodniczący Komitetu Naukowego przypomniał, iż 4 lutego 2016 r. odszedł na zawsze członek Komitetu Naukowego – wybitny Pedagog, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Twórczych, Doktor Honoris Causa Multi emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Kazimierz Denek. Zebrani uczcili pamięć minutą ciszy.

Profesor Jerzy Nowocień zaznaczył, iż ta konferencja będzie dedykowana profesorowi Kazimierzowi Denkowi, dlatego monografię otwiera biografia naukowa śp. Profesora. 

Dwudniowe obrady odbyły się w sali PKOl oraz w AWF przy ul. Marymonckiej 34. W obradach uczestniczyło ogółem 180 osób. Wygłoszono łącznie 34 referaty opracowane przez 51. autorów.

Efektem najważniejszym Konferencji jest wydanie drukiem monografii pt. ,,Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży – polskie tradycje i nowoczesne tendencje". Redakcję naukową książki wykonali: Jerzy Nowocień (przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji) i Krzysztof Zuchora (sekretarz Komitetu). Recenzentami monografii byli: prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk i prof. dr hab. Ryszard Żukowski. 

Monografię sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Treść monografii pomieszczona jest na 451. stronach. Monografia jest zbiorowym dziełem autorów reprezentujących różne środowiska naukowe oraz różne dziedziny i dyscypliny. Wszystkie wystąpienia, w różnym stopniu łączą polskie tradycje i nowoczesne tendencje występujące w sporcie, olimpizmie, ruchu olimpijskim i edukacji.

W badaniach stosowano różne metody, techniki i narzędzia. Wskazują na zacieranie się granic tradycyjnego podziału w naukach o kulturze fizycznej na przyrodników i humanistów. Ważne jest działanie wspólne, choć może być realizowane z różnych stron. Monografia poświadcza, że rozwiązywanie problemów w naukach o kulturze fizycznej wymaga gruntownej wiedzy o naturze oraz o świecie kultury. Sport został ukazany nie tylko jako korzystne zjawisko społeczne i kulturowe w procesie włączenia społecznego, budowania wspólnot i internalizacji wartości typu: uspołecznienie, solidarność, koleżeńskość, zespołowość, ale także jako ważny czynnik troski o zdrowie i zapobiegania chorobom.

Wydanie monografii zbiegło się z igrzyskami XXXI Olimpiady w Rio de Janerio. Kierunki rozwoju sportu olimpijskiego ukazane na tle doświadczeń praktycznych w przygotowaniach do najbliższych igrzysk olimpijskich stanowią istotny impuls do dalszych poszukiwań w budowaniu i doskonaleniu istniejących planów, programów i systemów sportowych.

Wyrażamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek zwieńczony tą monografią, spotka się z życzliwym odbiorem czytelników. Liczymy szczególnie na zainteresowanie nauczycieli akademickich, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów sportowych, instruktorów rekreacji, fizjoterapeutów i specjalistów dyscyplin sportowych.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Jerzy Nowocień

Zapraszamy do fotogalerii


data publikacji: 2016.12.06