Zasady

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

STUDIA, PRAKTYKI, WYKŁADY I SZKOLENIA ZA GRANICĄ

w ramach Programu ERASMUS+

[podstawowe informacje i zasady realizacji]

            Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie uczestniczy w Programie ERASMUS (dawniej „Socrates") od roku akademickiego 2000/2001. Program, obejmujący przede wszystkim sferę dydaktyki, umożliwia pozyskiwanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej, tworzonego w głównej mierze ze składek państw członkowskich, i przeznaczanie jej na wsparcie finansowe międzyuczelnianej wymiany studentów i nauczycieli akademickich. W roku 2003 AWF Warszawa uzyskała „ERASMUS Extended University Charter",  co zagwarantowało Akademii udział w Programie do roku akademickiego 2006/2007 włącznie. W roku 2007 przyznano Uczelni prawo partycypowania w akcjach i działaniach „Lifelong Learning Programme" (LLP), będącego kontynuacją Programu „Socrates", w komponencie ERASMUS – do roku akademickiego 2013/2014. Od roku akademickiego 2014/15 Akademia może brać udział w Programie ERASMUS+ przewidzianym do roku akademickiego 2020/21 – na podstawie „Erasmus Charter for Higher Education".

            Podstawowe formy kontaktów zagranicznych subwencjonowanych z Programu stanowią wyjazdy studentów do europejskich uczelni partnerskich w celu odbycia uzgodnionego okresu studiów (zazwyczaj jeden semestr), będącego integralną częścią procesu dydaktycznego na macierzystym wydziale uczelni wysyłającej, oraz krótkookresowe wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni europejskich w celu poprowadzenia uzgodnionego cyklu zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniu, tu również w instytucjach nieakademickich. Od roku akademickiego 2007/2008 włączono do Programu zagraniczne praktyki studenckie, które mogą być realizowane również w instytucjach nieakademickich. Od roku akademickiego 2014/15 studenci mają możliwość wielokrotnych wyjazdów na studia i praktyki, w wymiarze do 12 miesięcy na każdym stopniu kształcenia.

           Od początku roku akademickiego 2014/15 studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i pobierający stypendium socjalne, mogą ubiegać się o wyjazd na studia zagraniczne finansowane z projektu Erasmus+/PO WER. W ramach dofinansowania wyjazdu studenci  otrzymują z projektu grant zwiększony o dodatek socjalny w wysokości 200 EUR miesięcznie. Aby otrzymać to świadczenie, należy w etapie aplikowania o przyjęcie do programu i nie później niż w momencie podpisania "Umowy z Uczelnią" złożyć oświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego.

Kryteria kwalifikacji studentów do Programu:

 1. zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich pozytywna opinia prodziekana ds. studenckich (lub jego odpowiednika) właściwego wydziału o zachowaniu i postawie studenta podczas studiów;
 2. średnia ocen z całego, dotychczasowego przebiegu studiów;
 3. znajomość języka obcego w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach w uczelni zagranicznej lub zagranicznej instytucji nieakademickiej (w przypadku praktyk) – na poziomie B2 według klasyfikacji CEFR;
 4. potwierdzenie ze strony uczelni lub zagranicznej instytucji nieakademickiej możliwości przyjęcia studenta (wstępny warunek przydzielenia studentowi indywidualnego grantu);
 5. zaakceptowanie przez wydział uczelni zagranicznej lub zagraniczną instytucję nieakademicką zaplanowanego programu zajęć lub praktyk, zatwierdzonego uprzednio przez macierzysty wydział uczelni wysyłającej oraz podpisanie przez studenta umowy z macierzystą uczelnią (końcowy warunek przydzielenia studentowi indywidualnego grantu).

Do udziału w Programie ERASMUS+ uprawnieni są:

 1. studenci (polscy) studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich;
 2. studenci (polscy) studiujący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (tzw. zaocznym i tzw. wieczorowym);
 3. studenci-cudzoziemcy, studiujący na warunkach obywateli polskich.

Urlop dziekański wyklucza studenta z udziału w Programie ERASMUS+.

Kryteria kwalifikacji pracowników:

 1. znajomość języka obcego w stopniu gwarantującym efektywne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej lub efektywny udział w szkoleniu – na poziomie B2 według klasyfikacji CEFR;
 2. potwierdzenie ze strony uczelni lub instytucji zagranicznej możliwości przyjęcia pracownika;
 3. zaakceptowanie przez wydział uczelni zagranicznej lub zagraniczną instytucję nieakademicką zaplanowanego programu zajęć lub programu szkolenia, zaaprobowanych uprzednio przez macierzystą uczelnię oraz podpisanie przez pracownika umowy z macierzystą uczelnią (końcowy warunek przydzielenia studentowi indywidualnego grantu).  

Wykazy miejsc dostępnych w danym roku akademickim w uczelniach partnerskich dla studentów i pracowników AWF Warszawa zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni w sekcji Programu ERASMUS+.

Zgodnie z przyjętymi zasadami pracownicy kierują podania drogą służbową, w wyznaczonym terminie, do prorektora ds. nauki i rozwoju, który wydaje decyzje o umieszczeniu ubiegających się na liście głównej lub rezerwowej.

Studenci ubiegając się o wyjazd na studia składają w biurze Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą w wyznaczonym terminie wypełnione i opatrzone wymaganymi podpisami wnioski korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Akademii. Merytorycznej oceny i kwalifikacji zgłoszeń, uwzględniając również pulę miejsc, jakimi dysponuje Uczelnia, dokonuje komisja działająca pod kierunkiem prorektora ds. studenckich i kształcenia. W skład komisji wchodzą koordynatorzy wydziałowi Programu, koordynatorzy nominowani przez Samorządy Studenckie obu części Uczelni, koordynator uczelniany i pracownicy Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą.

Komisja sporządza listę wstępnie zakwalifikowanych studentów powiadamiając ich o możliwości składania odwołania w wyznaczonym terminie. Po rozpatrzeniu odwołań komisja sporządza listę końcową powiadamiając zainteresowanych studentów o wyniku kwalifikacji.

Zakwalifikowanie studenta do udziału w Programie ERASMUS+ przez komisję pod kierunkiem prorektora ds. studenckich i kształcenia, o której mowa powyżej, jest warunkiem zawarcia umowy, której przedmiotem jest wyjazd na studia lub praktyki w ramach Programu i przydział grantu.

Student odbywający w ramach Programu ERASMUS+ uzgodniony okres studiów za granicą, będący integralną częścią procesu dydaktycznego na macierzystym wydziale uczelni wysyłającej, lub odbywający za granicą praktyki jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu studiów.

W przypadku ujawnienia zachowania studenta naruszającego obowiązujące przepisy prawa, w tym regulaminu studiów, lub uchybiającego godności studenta, komisja ma prawo zmienić decyzję o zakwalifikowaniu studenta do udziału w Programie ERASMUS+. W przypadku ujawnienia zachowania studenta naruszającego obowiązujące przepisy prawa, w tym regulaminu studiów, lub uchybiającego godności studenta po podpisaniu umowy ze studentem, a w szczególności w czasie pobytu w uczelni partnerskiej, Uczelnia może odstąpić od umowy o grant i odmówić jego wypłaty lub wystąpić o jego zwrot w całości lub w części.

Nabór na praktyki zagraniczne odbywa się w ramach wydziałów. Zgłoszenia wytypowanych studentów składane są w biurze Zespołu ds. Współpracy z zagranicą, po czym kierowane do prorektora ds. studenckich i kształcenia do akceptacji. Wydziały mogą ustanowić dodatkowe kryteria kwalifikacji, które muszą być znane przed rozpoczęciem naboru do udziału w Programie.

Komisja może zarządzić dodatkową rekrutację studentów do udziału Programie ERASMUS+ w trakcie roku akademickiego.

Student zakwalifikowany do udziału w Programie ERASMUS+ i zamierzający wycofać się z Programu jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację opatrzoną opinią właściwego koordynatora wydziałowego, poinformować o rezygnacji dziekanat odpowiedniego Wydziału i Zespół ds. Współpracy z Zagranicą. Pisemną rezygnację należy złożyć niezwłocznie po podjęciu decyzji, jednak nie później niż miesiąc przed terminem wyjazdu. W przypadku, gdy student podpisał z Uczelnią umowę o grant, do pisemnej rezygnacji musi dołączyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Niezłożenie rezygnacji w podanym terminie i formie może wyeliminować studenta z ponownego ubiegania się o uczestnictwo w Programie; decyzję podejmuje prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Decyzję o wypłacie indywidualnych grantów dla studentów podejmuje prorektor ds. studenckich i kształcenia, dla pracowników – prorektor ds. nauki i rozwoju, w porozumieniu z koordynatorem uczelnianym, biorąc pod uwagę sumaryczną kwotę przyznaną Uczelni oraz liczbę osób zakwalifikowanych do udziału w Programie. Granty przeznaczone są, zgodnie z zasadami Programu, na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą i mają charakter dofinansowania. Wysokość stawek ustala Narodowa Agencja Programu.

Udział w Programie zwalnia studentów z opłat za studiowanie w uczelni partnerskiej; zachowują oni jednocześnie prawo do stypendiów przyznawanych przez Uczelnię.

Od roku akademickiego 2014/15 studenci zakwalifikowani do Programu i otrzymujący stypendium socjalne uzyskali prawo uzyskania odrębnej dopłaty z funduszy Programu ERASMUS+.

Przyjęto zasadę, iż środki finansowe pozostające w danym roku akademickim w wyniku rezygnacji studentów i pracowników z wyjazdu lub pozyskane dodatkowo w przypadku studentów mogą być przeznaczone dla dodatkowo zakwalifikowanych (rekrutacja dodatkowa) lub rozdzielone pomiędzy tych, którzy przedłużą pobyt na kolejny semestr (studia) lub okres praktyk.

W przypadku pracowników, dodatkowe środki mogą zostać przyznane osobom z listy rezerwowej.

Szczegółowe zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników Akademii w ramach Programu, w tym stawki na dany rok akademicki, są zamieszczane na stronie internetowej Akademii w sekcji Programu Erasmus+  http://www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/erasmus2/finansowanie                                 

[Zatwierdzone w dniu 29 maja 2014 r. przez Prorektora ds. nauki i rozwoju oraz Prorektora ds. studenckich i kształcenia]

Wydziały mają prawo do wprowadzenia dodatkowych wymagań, wynikających ze specyfiki jednostki i kształcenia tam prowadzonego, oraz przeprowadzenia wstępnej selekcji.

Wymagania te mogą mieć jednak wyłącznie charakter uzupełniający i nie mogą  pozostawać w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu uczelnianego.

Wydziały mogą publikować dodatkowe wymagania na swoich stronach internetowych.

[Zatwierdzone w dniu 07.12.2015 r przez Kolegium Rektorskie]

 Informacje dodatkowe

W związku z realizacją umowy finansowej  nr 2016-1-PL01-KA103-023536 na rok akademicki 2016/17 Uczelnia przyjęła zasadę, że dofinansowanie wyjazdu studenta na studia zagraniczne jest przyznawane na okres do 5 miesięcy. Dofinansowanie wyjazdu na praktykę zagraniczną jest przyznawane na okres od 2 do 3 miesięcy.

Od początku roku akademickiego 2016/17 dodatek socjalny przyznawany w projekcie Erasmus+/PO WER będzie przyznawany także przy wyjazdach na praktykę zagraniczną.