Wychowanie fizyczne i sport


WFiS_okladka

Czasopismo Wychowanie Fizyczne i Sport jest kwartalnikiem naukowym wydawanym przez badaczy z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, poświęconym szeroko rozumianym zagadnieniom związanym z uprawianiem sportu, propagowaniem i nauczaniem aktywnego trybu życia, różnym  formom szkolnej edukacji fizycznej oraz związkom między zdrowiem i systematyczną aktywnością fizyczną. Badaczy zapraszamy do publikowania w kwartalniku  wyników prac nad wydolnością fizyczną, sprawnością fizyczną, rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży.

Poszczególne numery czasopisma trafiają do dużych krajowych bibliotek. Na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie już wkrótce dostępne będą artykuły z czterech numerów wydanych w roku 2013, a następnie w miarę ukazywania się także z numerów z roku 2014.


Kontakt: pes@awf.edu.pl


Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. Krzysztof Mazurek

Redaktor naukowy: dr hab. Michał Lenartowicz

Redaktor techniczny: Monika Lefler

Redaktorzy-korespondenci: 

prof. Herman van Coppenolle, Catholic University, Leuven, Belgium

prof. Estélio Dantas, Castelo Branco University, Brazil

prof. Adrian Lees, John Moores University, Liverpool, UK

prof. Raziyegül T. Sönmez, City University of New York, USA

Komitet redakcyjny: 

prof. Michał Bronikowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

prof. Jadwiga Charzewska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. Jan Chmura, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. Wojtek Chodzko-Zajko, University of Illinois atUrbana-Champaign, USA

prof. Ronald S. Feingold, Adelphi University, Garden City NY, USA

prof. Uri Goldbourt, Tel Aviv University, Israel

prof. Monika Guszkowska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. Anthony C. Hackney, University of North Carolina, USA

prof. Elżbieta Hübner-Woźniak, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. Toivo Jürimäe, Tartu University, Tartu, Estonia

prof. Roman M. Kalina, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

prof. Barbara Kłapcińska, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

Jadwiga Kłodecka-Różalska, Instytut Sportu, Warszawa

prof. Joanna Komorowski, Concordia University, Montreal, Canada

prof. Krzysztof Mazurek, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. Krystyna Nazar, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa

prof. Wiesław Osiński, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

prof. Alicja Przyłuska-Fiszer, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. Elżbieta Rutkowska, AWF Warszawa, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

prof. József Tihanyi, Semmelweis University, Budapest, Hungary

prof. Walter Tokarski, Deutsche Sporthochschule, Cologne, Germany

prof. František Vaverka, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

Rodzaje prac naukowych publikowanych w kwartalniku

  1. Oryginalne prace badawcze o objętości nie więcej niż 12 stron standardowych.
  2. Prace przeglądowe, jednak tylko zamówione, lub uzgodnione z redakcją, maksymalna objętość do  20 stron standardowych.
  3. Meta analizy, przedstawiające aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie, opracowany na podstawie krytycznej analizy najważniejszych publikacji naukowych na dany temat, maksymalna objętość do  20 stron standardowych.
  4. Krótkie doniesienia, o objętości nie więcej niż 3 strony standardowe, w tym jedna rycina lub tabela oraz do 10 pozycji piśmiennictwa.
  5. Krótkie artykuły dyskusyjne w formie „Listów do redakcji" zawierające opinie, komentarze lub polemiki z treścią artykułów z poprzednich numerów Kwartalnika, maksymalna objętość do 2 stron standardowych.
  6. Artykuły przedstawiające w syntetyczny sposób sylwetki zasłużonych postaci sportu i nauk o sporcie, historię instytucji, stowarzyszeń i ruchów na rzecz sportu i rekreacji, o objętości nie więcej niż 6 stron standardowych, w tym dwie ryciny oraz do 10 pozycji piśmiennictwa.

Redakcja kwartalnika zamieszcza na prośbę organizatorów informacje o planowanych konferencjach naukowych.

Wskazówki dla autorów

W kwartalniku „Wychowanie Fizyczne i Sport" publikowane są następujące rodzaje prac z wielu dziedzin związanych z aktywnością fizyczną i sportem:

– Oryginalne prace badawcze (nie więcej niż 12 stron standardowych),

– Prace przeglądowe (tylko zamówione, lub uzgodnione z Redakcją; maksymalna objętość – 20 stron standardowych),

– „Otwarte forum" zawierające artykuły poglądowe (tylko uzgodnione z Redakcją),

– Krótkie doniesienia (nie więcej niż 3 strony standardowe, w tym jedna rycina lub tabela i kilka pozycji piśmiennictwa),

– Krótkie artykuły dyskusyjne w formie „Listów do Redaktora" zawierające opinie lub komentarze (maksymalna objętość – 2 strony standardowe).

Dział „Wiadomości bieżących" może zawierać:

– Informacje o odbytych lub mających się odbyć konferencjach naukowych,

– Streszczenia prac doktorskich i habilitacyjnych,

– Recenzje książek, biogramy itp.

Prace badawcze i krótkie doniesienia są anonimowo oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Prace badawcze powinny mieć następujący układ:

– Strona tytułowa z afiliacją autora (autorów), słowa kluczowe (nie więcej niż 5), ew. informacja o finansowaniu badań, podpisana deklaracja, że nadesłana praca ani w całości, ani żadna jej część nie była publikowana lub złożona do publikacji gdzie indziej, numer telefonu, adres do korespondencji i adres e-mail autora.

– Streszczenie strukturalizowane (ok. 200 słów), o następującym układzie:

1. cel pracy, 

2. materiał i metody, 

3. wyniki, 

4. wnioski.

– Tekst pracy (wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja) i piśmiennictwo, uwzględniające światową literaturę; podręczniki itp. można cytować tylko wyjątkowo.

– Tabele, ryciny i objaśnienia do nich. Nie wolno przedstawiać tych samych danych w tabelach i na wykresach; nie wolno odsyłać do objaśnień w tekście pracy. Na wykresach nie umieszczać opisów, tylko symbole (objaśnienia poza ryciną). Do rycin dołączyć dane źródłowe (np. plik EXCEL).

Pozycje piśmiennictwa powinny być numerowane ręcznie, ułożone w porządku alfabetycznym. Cytowanie piśmiennictwa w tekście za pomocą numerów w nawiasach kwadratowych. Jeżeli cytowana pozycja ma numer DOI, należy go dołączyć do tej pozycji. Tytuły prac należy podawać w oryginalnym brzmieniu, tytuły rosyjskojęzyczne – w angielskiej transkrypcji.

Przykłady pozycji piśmiennictwa:

1. Armstrong N., J. Welsman (1997) Young People and Physical Activity. University Press, Oxford.

2. Bunc V., J. Heller (1994) Ventilatory Threshold and work efficiency during exercise on cycle and paddling ergometers in young female kayakists. Eur. J. Appl. Physiol., 68: 25-29.

3. Flash T. (1990) The organization of human arm trajectory control. In: J.M.Winters and S.L-Y. Woo (eds.) Multiple Muscle Systems: Biomechanics and Motion Organization. Springer Verl., New York, pp. 282-301.

4. Kots Ya.M., V.A. Khvilon (1971) Trenirovka myshechnoy sily metodom elektrostimulatsiy. Trenir.Prakt.Fizkul't., 4: 66-72.

5. www.euro.who.int/cindi/2002319_1

Teksty należy przygotować komputerowo, czcionka Times New Roman 12 p., 1½ interlinii, bez justowania. Pliki w formacie .pdf. nie będą przyjmowane. Prace należy nadsyłać e-mailem jako załącznik, w miarę możności jako jeden plik, na adres:

pes@awf.edu.pl

Proszę się upewnić, że Państwa serwer nie blokuje poczty wysyłanej z powyższych adresów, bowiem zdarza się, że wysyłana przez nas poczta zawierająca np. recenzje jest zwracana jako niedoręczalna na skutek zaklasyfikowania jako SPAM. Teksty poprawione przez autorów, nadesłane później niż 3 miesiące po ich zakwalifikowaniu do publikacji (liczy się data wysłania do autorów recenzji z pozytywną opinią) będą traktowane jako nowe prace i zostaną poddane całemu procesowi redakcyjnemu (recenzje itp.). Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting" i „guest authorship". Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. „Ghostwriting"oraz „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. 

Recenzenci

w przygotowaniu

TOM 55/2011

TOM 54/2010

TOM 53/2009

Arkusz recenzji

Pliki do pobrania

w przygotowaniu