O studiach


Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

W Akademii Wychowania Fizycznego prowadzone są studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Na studia może zostać przyjęta osoba posiadająca tytuł magistra lub tytuł równorzędny. Są one kierowane przede wszystkim do absolwentów studiów magisterskich kierunku wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii. Zakłada się więc, że student dysponować będzie wiedzą z zakresu nauk szczegółowych o kulturze fizycznej na poziomie studiów drugiego stopnia. Absolwenci innych kierunków mogą uzupełnić swoją wiedzę uczestnicząc, jako wolni słuchacze, w wybranych zajęciach na studiach licencjackich lub magisterskich prowadzonych w Uczelni (w przypadku ćwiczeń należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia).

Celem studiów doktoranckich jest promowanie wysoko kwalifikowanych kadr naukowych kultury fizycznej przez wyposażenie doktoranta w zaawansowaną wiedzę w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i umiejętności umożliwiające samodzielne prowadzenie badań naukowych i prezentację ich wyników, jak i realizację procesu kształcenia na poziomie akademickim oraz przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. Cel ten osiąga się przez:

 • Przygotowanie metodologiczne do samodzielnego prowadzenia prac naukowo-badawczych
 • Pogłębianie wiedzy w dziedzinie stanowiącej przedmiot zainteresowań naukowych doktoranta
 • Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • Umożliwienie zdobywania umiejętności praktycznych w trakcie praktyk dydaktycznych oraz organizacji konferencji naukowych

Formy realizacji programu studiów:

 • zajęcia audytoryjne (wykłady, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia) prowadzone w Uczelni
 • praktyki dydaktyczne
 • konsultacje z opiekunem naukowym

Przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 1. Logika
 2. Etyka badań naukowych
 3. Metodologia badań naukowych
 4. Metodologia badań naukowych (biom./społ.)
 5. Technologia informacyjna i bibliometria
 6. Statystyka
 7. Dydaktyka szkoły wyższej
 8. Warsztaty umiejętności akademickich (biom./społ.)
 9. Seminarium z piśmiennictwa (biom./społ.)
 10. Seminarium kierunkowe (teoria sportu, teoria WF)
 11. Seminarium dodatkowe (biomechanika, filozofia, fizjologia, pedagogika, psychologia, socjologia)
 12. Wykłady na innej uczelni
 13. Język angielski (komunikacja, język fachowy, korespondencja)

oraz:

 1. Praktyki dydaktyczne i badawcze
 2. Seminarium katedralne
 3. Konsultacje indywidualne z opiekunem naukowym.

Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia badań naukowych.

Uwagi szczegółowe:

 1. Zaliczenie praktyk dydaktycznych, prowadzenia badań i konsultacji z promotorem odbywa się w systemie rocznym. Zajęcia audytoryjne w uczelni zaliczane są w systemie semestralnym. Obowiązuje rozliczenie roczne, po uzyskaniu wszystkich przewidzianych planem studiów zaliczeń w danym roku następuje wpis na kolejny rok akademicki.
 2. Praktyki odbywają się w zakładzie, którego pracownikiem jest opiekun naukowy bądź w zakładzie realizującym zajęcia dydaktyczne w dziedzinie zgodnej z wykształceniem doktoranta. Wybór miejsca praktyk jest dokonywany w porozumieniu z opiekunem naukowym i kierownikiem studiów. Potwierdzenia ich odbycia dokonuje kierownik właściwego zakładu. Doktorant zobowiązany jest do opracowania konspektów i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Są one zatwierdzane przez kierownika właściwego zakładu bądź opiekuna naukowego. W semestrze I i II praktyka polega na obserwacji wykładów i ćwiczeń na studiach licencjackich i/lub magisterskich; w semestrze III, IV, V, VI, VII i VIII – na prowadzeniu ćwiczeń na studiach licencjackich i/lub magisterskich. Rozliczenie praktyk następuje w systemie rocznym, w przypadku realizacji przedmiotu w jednym semestrze możliwe jest dostosowanie harmonogramu praktyk do organizacji zajęć w zakładzie.
 3. W drugim semestrze doktorant powinien rozpocząć prace związane z prowadzeniem badań naukowych. Sprawozdania z badań naukowych są składane corocznie, potwierdzane przez opiekuna naukowego.