Zadania

Wykonywanie zadań w zakresie instytucjonalnej i indywidualnej współpracy międzynarodowej dotyczącej procesu dydaktycznego i naukowego, a w szczególności:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie współpracy międzynarodowej Uczelni w ramach zawartych umów i porozumień (w tym Programu Erasmus+).
 2. Negocjowanie i przygotowywanie umów i porozumień o współpracy międzynarodowej szczebla uczelnianego (w tym w ramach Programu Erasmus+) –  z prawem podpisywania przez koordynatora uczelnianego umów w standardzie Erasmus+.
 3. Doradztwo i pomoc przy sporządzaniu umów i porozumień o współpracy międzynarodowej szczebla wydziałowego.
 4. Współorganizowanie wizyt gości zagranicznych szczebla rektorskiego.
 5. Koordynowanie wizyt gości zagranicznych w ramach umów o  współpracy międzynarodowej szczebla uczelnianego.
 6. Koordynowanie i współorganizowanie mobilności pracowników (w ramach Erasmus+) oraz innych szczebla uczelnianego.
 7. Nadzorowanie i wdrażanie mobilności studentów w ramach Programu + oraz innych, zleconych do realizacji programów międzynarodowych.
 8. Koordynowanie i nadzór nad sprawozdawczością i rozliczeniami bieżącymi i okresowymi w ramach Programu Erasmus+  oraz innych, zleconych do realizacji programów międzynarodowych.
 9. Nadzorowanie i współorganizowanie działań związanych ze współpracą Uczelni z organizacjami międzynarodowymi (w ramach członkostwa instytucjonalnego).
 10. Współudział (w zleconym zakresie) w przygotowaniu i realizacji międzynarodowych      przedsięwzięć organizowanych przez Uczelnię.
 11. Administrowanie podstronami strony internetowej Uczelni, dotyczącymi współpracy międzynarodowej (z wyłączeniem zakresów przydzielonych innym komórkom, np. projektów UE).