FAQ

Czy za studia za granicą trzeba płacić?

Nie. Zgodnie z zasadami programu ERASMUS, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa uczelnia przyjmująca nie pobiera opłaty za studia (czesnego). Od studenta Erasmusa uczelnia może pobierać tylko pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji, za obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp.

Czy studenci studiów wieczorowych i zaocznych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmusa?

Tak, studenci wieczorowi i zaoczni są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy Erasmusa.

Czy można wyjechać w ramach Erasmusa na studiach podyplomowych?

Nie. Program Erasmus nie umożliwia wyjazdów słuchaczom studiów podyplomowych (nie-doktoranckich).

Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię?

Tak być powinno. Jest to podstawowy wymóg programu Erasmus. Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement). Wszystkie przedmioty uzgodnione w „Porozumieniu o programie zajęć" powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz, jakie będą zasady przepisania ocen, skontaktuj się koordynatorem wydziałowym lub uczelnianym. O zaliczeniu decyduje ostatecznie wydział macierzysty po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię zagraniczną.

Zdecydowanie zaleca się poczynienie wszelkich, generalnych i szczegółowych uzgodnień w tym względzie przed wyjazdem na stypendium.

Co to jest "Porozumienie o programie zajęć? ("Learning Agreement")?

„Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą (partnerską), określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie jest podstawą uznania okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Do "Porozumienia" można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).

Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.

Co to jest „Wykaz zaliczeń" („Transcript of Records")?

Świadectwo z uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS.

Wykaz zaliczeń jest dokumentem, na podstawie którego uczelnia macierzysta decyduje po powrocie studenta o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył i przepisaniu ocen uzyskanych z egzaminów, a w konsekwencji - o zaliczeniu okresu studiów.

Podobny wykaz - zawierający dotychczas zaliczone przedmioty w uczelni macierzystej - może być również wymagany przez uczelnię partnerską przed przyjęciem studenta w celu uzgodnienia programu zajęć, na które będzie on uczęszczał.

Czy trzeba zdawać egzaminy w uczelni przyjmującej (partnerskiej)?

Tak. Zdanie egzaminu lub zaliczenie przedmiotu w formie obowiązującej w uczelni zagranicznej jest niezbędne do zaliczenia przedmiotów i uzyskania punktów ECTS.

Co to jest ECTS?

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer System) jest systemem, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta. System ten pozwala na "mierzenie" w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on włożyć w zaliczenie określonego przedmiotu/ zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów).

Więcej informacji można znaleźć w informatorze "Europejski System Transferu Punktów" zamieszczonym na naszej stronie oraz na stronie Komisji Europejskiej.

Czy muszę zdobyć 30 punktów ECTS za semestr?

30 punktów (kredytów) za semestr należy traktować jako wartość rekomendowaną, nie zaś bezwzględnie obowiązującą. Wiążące decyzje w tym względzie podejmują w każdym, indywidualnym przypadku Koordynatorzy Wydziałowi.

Ile wynosi minimalny czas pobytu za granicą w przypadku praktyk studenckich?

Minimalny okres – to 2 miesiące. Na taki też okres Uczelnia wypłaca stypendium (grant).

Czy można wyjechać na praktyki w ramach Programu ERASMUS, jeżeli wcześniej było się już na studiach ERASMUS'owych? Czy można połączyć studia z praktykami?

Tak, można wyjechać na studia, a np. w kolejnym roku akademickim – na praktykę. Możliwe jest też zrealizowanie studiów i praktyki podczas jednego wyjazdu, pod warunkiem jednak, że praktyka odbywa się pod merytorycznym nadzorem uczelni przyjmującej. Praktyka musi zostać również formalnie wpisana do „Learning Agrement".

Czy w przypadku wyjazdu łączącego studia i praktyki, student może liczyć na dwa odrębne granty?

Nie. Studentowi przysługuje w takiej sytuacji tylko jeden grant (stypendium) przeznaczony na studia.

Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?

Znajomość danego języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze kandydatów na wyjazdy Erasmusa. Język, w którym zamierzasz studiować powinieneś znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach. Pamiętaj, że będziesz zdawać egzaminy także w języku obcym.

Czy można wcześniej wrócić ze stypendium?

Jeżeli zaliczyliście zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możecie skrócić pobyt za granicą. Musicie jednak być pewni, że macie wymagane zaliczenia i egzaminy, a tym samym spełniliście warunki umowy z uczelnią dotyczącą programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów przez uczelnię macierzystą). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej.

Co zrobić, aby przedłużyć pobyt na stypendium?

Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania grantu. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni partnerskiej i macierzystej, uzgodnić „Porozumienie o programie zajęć" na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy.

Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą?

Znalezienie niedrogiego mieszkania jest jedną z najważniejszych spraw dla studenta wyjeżdżającego za granicę. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Za pośrednictwem koordynatora uczelnianego lub biura współpracy z zagranicą powinniście jak najszybciej skontaktować się z podobną jednostką uczelni przyjmującej, która udzieli informacji nt. możliwości i warunków zakwaterowania. Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Pomocy w nawiązaniu kontaktu powinien udzielić Wam uczelniany koordynator Erasmusa lub/ i dział współpracy z zagranicą Waszej uczelni.

Podkreślamy, że Uczelnia awizując zgłoszenia studentów na studia w danym roku akademickim, prosi każdorazowo szkołę partnerską o zapewnienie dogodnego zakwaterowania dla studentów.

Udział w programie a SUPLEMENT do dyplomu

Przypominamy stypendystom, by zadbali o wpisanie do rubryki nr 4, w SUPLEMENCIE do dyplomu, nazwy uczelni zagranicznej, w której odbywali studia w ramach Programu, a do rubryki nr 5 - języka obcego, w którym słuchali wykładów i zdawali za granicą egzaminy.

Informujemy ponadto, iż student może wystąpić - w terminie do 30 od złożenia egzaminu dyplomowego - o wydanie anglojęzycznej wersji SUPLEMENTU.

SUPLEMENTY wydawane są przez właściwe Dziekanaty i tam też należy szukać innych, niezbędnych informacji.

Dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ

Dla zainteresowanych oferujemy możliwość uzyskania dokumentu EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki w uczelniach zagranicznych potwierdzając okres studiów lub praktyk zrealizowanych za granicą.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://europass.org.pl

Ubezpieczenie podczas wyjazdu

Program ERASMUS zaleca obowiązkowe ubezpieczenia: a) uzyskanie dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (tzw. EKUZ); b) uzyskanie dokumentu ubezpieczenia – od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej (to w szczególności dla studentów fizjoterapii) – na czas podróży i pobytu na studiach i/lub praktykach.

Jak zaliczać okres studiów zrealizowany poza uczelnią macierzystą?

Wytyczne Agencji Narodowej Programu ERASMUS:

1. Podstawą współpracy między uczelniami w zakresie wymiany studentów jest obopólne zaufanie do jakości procesu kształcenia prowadzonego w tych uczelniach. Dlatego wyboru uczelni partnerskich, do współpracy w zakresie wymiany studentów, należy dokonywać na bazie doświadczeń dotychczasowej współpracy, albo, w przypadku poszukiwania nowych partnerów, w oparciu o dostępne informacje o programach realizowanych w danej uczelni i wynikach akredytacji.

2. Przed podjęciem współpracy uczelnia macierzysta sprawdza, czy program oraz cele kształcenia określone dla tego programu realizowane w uczelni partnerskiej umożliwią studentom mobilnym zaliczenie okresu studiów.

3. Przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej trzy zainteresowane strony tj. uczelnia macierzysta (wysyłająca), uczelnia partnerska (przyjmująca) oraz student podpisują „Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement). „Porozumienie o programie zajęć" powinno być przygotowane w taki sposób, aby zminimalizować różnice pomiędzy efektami kształcenia możliwymi do uzyskania podczas studiów w uczelni partnerskiej a efektami kształcenia, które powinny być uzyskane w tym samym czasie w uczelni macierzystej.

4. Wraz z „Porozumieniem o programie zajęć" powinna zostać opracowana „Karta zaliczeń" (Recognition Sheet) studenta, która zawiera listę przedmiotów/zajęć z programu kształcenia w uczelni macierzystej i przypisane im odpowiedniki/równoważniki przedmiotów/zajęć z programu kształcenia w uczelni partnerskiej.

5. Uczelnia macierzysta powinna wykazać elastyczność zarówno w odniesieniu do wyboru przedmiotów/zajęć, odbywanych w uczelni partnerskiej mogących stanowić odpowiedniki /równoważniki zajęć objętych programem własnym uczelni, jak i w odniesieniu do kolejności/terminu zaliczania przez studenta obowiązujących zajęć.

6. Jeśli po przybyciu do uczelni partnerskiej student nie może, z przyczyn obiektywnych, zrealizować przedmiotów/zajęć zapisanych w „Porozumieniu o programie zajęć" i/lub chciałby zrealizować dodatkowe przedmioty/zajęcia, zobowiązany jest powiadomić o tym uczelnię macierzystą i w porozumieniu z nią wprowadzić zmiany do „Porozumienia o programie zajęć". Termin, w którym student może dokonać zmian w „Porozumieniu o programie zajęć" określa uczelnia macierzysta (np. może to być okres 1 miesiąca od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej).

7. „Porozumienie o programie zajęć", „Karta zaliczeń" oraz zmiany dokonane w tych dokumentach powinny być zatwierdzone pisemnie przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni macierzystej (np. dziekana) lub upoważnioną przez niego osobę.

8. Student jest zobowiązany dostarczyć „Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records), wystawiony przez uczelnię partnerską, do dziekanatu i/lub koordynatora wydziałowego ECTS uczelni macierzystej w terminie określonym przez uczelnię macierzystą (np. w okresie 2 tygodni od daty powrotu z uczelni partnerskiej).

9. Kierownik jednostki organizacyjnej (np. dziekan) uczelni macierzystej podejmuje decyzję o zaliczeniu studentowi okresu studiów, przedmiotów i punktów zaliczeniowych zrealizowanych w uczelni partnerskiej w terminie np. 2 tygodni od daty dostarczenia przez studenta „Wykazu zaliczeń" z uczelni partnerskiej. Podejmuje także decyzję o przeliczeniu ocen uzyskanych w uczelni partnerskiej na skalę ocen stosowaną w uczelni macierzystej.

10. Student przed wyjazdem powinien być poinformowany przez uczelnię, jakie będą go obowiązywały zasady ubiegania się o kontynuację wypłat stypendiów krajowych (w szczególności stypendium za wyniki w nauce).