O programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku akademickiego 2020/21.

W programie Erasmus+ (KA1- KA 103) mogą uczestniczyć następujące państwa:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Grecja, Chorwacja, Niemcy, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Francja, Cypr, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania);
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie od blisko 20 lat uczestniczy w akcji KA1- KA 103, która wspiera rozwój współpracy, wymiany doświadczeń oraz badań i analiz dotyczących praktyk oraz innowacji w zakresie kształcenia i szkolenia na poziomie europejskim. Działania te mają na celu wspieranie rozwoju polityki edukacyjnej, monitorowanie postępów na drodze do osiągania celów uczenia się przez całe życie, a także określanie obszarów wymagających szczególnej uwagi poprzez dostarczanie porównywalnych danych, statystyk i analiz.

Działanie to ma charakter przekrojowy - obejmuje szeroki zakres tematów i działań na różnych poziomach edukacji i szkoleń.

Od roku 2018 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie uczestniczy również w akcji KA1-KA 107, obejmującej kraje poza europejskie oraz Białoruś, Ukrainę i Rosję