Finansowanie

Wysokość stawek w programie Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Dokument dostępny na: www.erasmusplus.org.pl/dokumenty

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia (stawki w roku akad. 2018/19 oraz 2019/2020)

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1. –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein ,Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2. – Austria,Belgia,  Cypr,Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Grupa 3. – Bułgaria,Chorwacja,Czechy, Estonia,FYROM ( była republika Jugosławii Macedonii) Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja,Słowenia, Węgry,Turcja

400

Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia – dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Tabela B – Wyjazdy studentów na praktykę (stawki w roku akad. 2018/19 oraz 2019/2020)

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia, Liechtenstein,Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2. -Austria, Belgia, Cypr,Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3. - Bułgaria,Chorwacja,Czechy, Estonia,FYROM ( była republika Jugosławii Macedonii) Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja,Słowenia,Turcja, Węgry

500

Tabela C - wyjazdy pracowników Uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy w celach szkoleniowych (w roku 2019/20; stawki na rok 2018/19 informacje u koordynatorów)

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium
w euro (wyjazdy do 14 dni)

Grupa 1. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180

Grupa 2. - Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Grupa 3. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosławiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140

Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy, od 15. dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

Zasady Finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+ w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

1.  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie finansuje wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+zgodnie z zasadami alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizacje działań w sektorze "Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe", Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

2. AWF Warszawa finansując wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+ stosuje się do stawek wypłat stypendiów dla studentów i pracowników, zgodnych z zasadami alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań w sektorze "Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe", Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

3. Podział stypendiów, dokonywany wstępnie - w zależności od liczby zgłoszonych w danym roku do Programu Erasmus+ studentów i pracowników i wysokości środków przyznanych na podstawie umowy finansowej z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - przez (względnie pod nadzorem) uczelnianego koordynatora Programu, weryfikowany i zatwierdzany jest przez: a) Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (stypendia dla pracowników) b) Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (stypendia dla studentów).

4. Środki niewykorzystane w wyniku niezrealizowania zatwierdzonego wyjazdu studenta lub pracownika lub środki pozyskane dodatkowo z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zostają przeznaczone na dofinansowanie większej liczby mobilności. Propozycje redystrybucji przedstawia uczelniany koordynator Programu, weryfikują i zatwierdzają: a) Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (stypendia dla pracowników) b) Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (stypendia dla studentów).

5. AWF Warszawa może dofinansować wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.

Zatwierdzili:

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju                                           Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Beneficjenci zwolnieni z podatku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkie stypendia osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. Dotyczy to zarówno szkolnictwa wyższego, jak i oświaty – studenci, kadra akademicka, ale również uczniowie, którzy w okresie między 1 stycznia 2017 roku a 31 grudnia 2018 roku będą przebywać na Erasmusie, nie zapłacą podatku od stypendium.

Rozporządzenie wprowadza także zwolnienie z opodatkowania stypendiów osób, które z państw partnerskich programu Erasmus+ przyjeżdżają do Polski. W tym przypadku dotyczy to dochodów, uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.