Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus

dr Grzegorz Bednarczuk

pokój 1.11 (1 piętro)

tel. 22 834 04 31 wew. 620

e-mail: bednarczuk.awf@gmail.com

konsultacje/ contact hours:

  • czwartek/Thursday              13.15-14.45
  • piątek/Friday                          11.30-13.00

Szczegółowe informacje dotyczące programu ERASMUS+


Procedury aplikacji do programu ERASMUS+ dla studentów Wydziału Rehabilitacji


- Student aplikujący do Programu Erasmus+ musi mieć ukończony pierwszy rok studiów, a wszystkie oceny z obu semestrów muszą być pozytywne.  
- Minimalna średnia ocen Studenta musi wynosić 3,5 (wysokość średniej ustalono na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2014/2015).  
- Warunkiem wyjazdu studenta w ramach programu Erasmus+ jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z semestru go poprzedzającego.  
- Student z warunkowym zaliczeniem semestru i koniecznością powtarzania jakiegokolwiek przedmiotu otrzymuje warunkową zgodę Koordynatora Wydziałowego na udział w programie. Informacja o warunkowym zaliczeniu semestru umieszczana jest przez Dziekanat wraz ze średnią studenta.
- W przypadku braku uzyskania pozytywnych ocen z przedmiotu(ów) powtarzanych wyjazd studenta jest wstrzymywany pomimo zakwalifikowania go do udziału w programie.
- Informację o studentach zakwalifikowanych do udziału w programie Dziekanat oraz Koordynator Wydziałowy otrzymują od Biura Współpracy z Zagranicą.
- Student przed wyjazdem powinien wybrać uczelnię (zaleca się wybrać 1 – 2 uczelnie rezerwowe), z którą AWF Warszawa ma podpisaną umowę w ramach Programu Erasmus+. Wykaz uczelni umieszczony jest na internetowej stronie programu.  
- Student powinien nawiązać kontakt z koordynatorem wybranej Uczelni partnerskiej w celu potwierdzenia/ aktualizacji oferty dydaktycznej, m.in. upewnienia się czy wybrane przedmioty prowadzone są w deklarowanym języku.  
- Student powinien skonsultować swój wybór z Koordynatorem Wydziałowym w celu sprawdzenia kompatybilności oferty uczelni partnerskiej z programem realizowanym w danym semestrze w uczelni macierzystej.
- Student w trakcie realizacji programu powinien zrealizować 30 punktów ECTS  (+/- 10%).
- Student przed udziałem w Programie Erasmus+ może wystąpić do Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktycznych Wydziału Rehabilitacji o Indywidualny Plan Studiów (IPS) w ramach, którego otrzyma możliwość wydłużenia terminów zaliczenia przedmiotów w semestrze zimowym lub letnim
- Zaliczenie przedmiotów z Uczelni partnerskiej w AWF Warszawa odbywa się na podstawie dokumentu (TRANSCRIPT OF RECORDS), w którym opisane są efekty uczenia się Studenta.