Wsparacie w starcie

DLA KOGO?

 • absolwentów szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,
 • studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

NA CO?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej
 • na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach pożyczki uzupełniającej

NA JAKICH WARUNKACH?

 • wartość pożyczki podstawowej - do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (II kw.2014 - do 74.799,40 zł)
 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,56% w skali roku, na dzień 09.10.2014)
 • wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia z możliwością częściowego umorzenia
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej
 • wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis

Ulotka Wsparcie w starcie

Szczegóły programu dostępne na stronie: http://www.wsparciewstarcie.info

Pliki do pobrania