Polityka RODO

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulami informacyjnymi skierowanymi do studentów i absolwentów AWF Warszawa oraz do pracodawców i innych podmiotów współpracujących z Biurem Karier AWF Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana do studentów i absolwentów AWF Warszawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem”) jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (zwana dalej również „AWF Warszawa”), reprezentowana przez JM Rektora.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem pocztowym AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IODO) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@awf.edu.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w celu organizacja warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów, prowadzenie rozmów doradczych umożliwiających wybór kariery zawodowej, współpracy z innymi biurami karier, urzędami pracy oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rynku i dla rynku pracy,  w celu monitorowania kariery zawodowej absolwentów;

- art. 6 ust.1 lit f tj. prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 352 ust. 14, ust. 15  .

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA - skierowana do pracodawców i innych podmiotów współpracujących z Biurem Karier AWF Warszawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem”) jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (zwana dalej również „AWF Warszawa”), reprezentowana przez JM Rektora.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem pocztowym AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IODO) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@awf.edu.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie :

- art. 6 ust.1 lit f tj. prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 352 ust. 14, ust. 15 oraz zadań Biura Karier wynikających ze Statutu Uczelni.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji usług i działań Biura Karier AWF w Warszawie.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.