Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


1.  Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do środy w godz. 8.30 - 16.45,
w czwartek w godz. 8.30 - 17.45, w piątek w godz. 8.30 - 15.45, w sobotę i niedzielę - nieczynna.
2.  Wypożyczalnia:
a.  udostępnia poza bibliotekę tylko książki (studentom – wyłącznie pozycje posiadające sygnaturę z literą A),
b.  nie wypożycza dzieł wydanych przed 1945 rokiem, albumów, wydawnictw z księgozbiorów podręcznych czytelni, zbiorów specjalnych oraz czasopism.
3. Z  Wypożyczalni mają prawo korzystać:
a.studenci i pracownicy AWF Warszawa,
b.słuchacze studiów podyplomowych  AWF Warszawa,
c.uczestnicy studiów doktoranckich  AWF Warszawa,
d.emeryci , renciści  AWF Warszawa,
e.słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF Warszawa,
f.inni użytkownicy, na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Biblioteki,
g.inne biblioteki, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
h.studenci I i II stopnia studiów, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę każdego z Partnerów Porozumienia Systemu Wypożyczeń Warszawskich – BiblioWawa ( dalej SWW ):
-Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
-Politechniki Warszawskiej,
-Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
-Uniwersytetu Warszawskiego,
-Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
-Wojskowej Akademii Technicznej.
4. Przy zapisie do Wypożyczalni należy przedstawić:
a.dowód osobisty (pracownicy, emeryci, renciści  oraz inni użytkownicy),
b.legitymację studencką i dowód osobisty (studenci),
c.indeks i dowód osobisty (słuchacze studiów podyplomowych),
d.legitymację doktorancką i dowód osobisty (doktoranci),
e.legitymację słuchacza i dowód osobisty (słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku),
f.elektroniczną legitymację studencką, elektroniczną legitymację doktoranta, elektroniczną legitymację pracowniczą,
w przypadku ich braku, Warszawską Kartę Miejską i dowód osobisty ( użytkownicy SWW ).
5. Prawo do wypożyczeń nabywa się po zarejestrowaniu w Wypożyczalni.
Wypożyczalnia wystawia kartę biblioteczną wieloletnią słuchaczom studiów podyplomowych AWF Warszawa, słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF Warszawa, pracownikom AWF Warszawa i osobom, które rozwiązały stosunek pracy
z naszą Uczelnią w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, płatną 5.00 zł.
Warunkiem niezbędnym przy zapisie użytkownika SWW jest aktualny rekord czytelnika w aplikacji SWW utworzony przez jego
macierzystą bibliotekę.
Gdy kończy się okres ważności legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej następuje automatyczna blokada konta czytelnika.
6. Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię o utracie karty bibliotecznej.
7.  Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje się na podstawie rewersu podpisanego przez kierownika biblioteki zwracającej się o wypożyczenie oraz  zamówień przysłanych pocztą, również elektroniczną.
8.  Limity wypożyczeń :
a.profesorowie - 10 woluminów lub więcej w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 6 miesięcy,
b.inni pracownicy naukowi, doktoranci i stażyści – 5 woluminów na 3 miesiące,
c.pozostali pracownicy – 5 woluminów na 3 miesiące,
d.studenci – 5 woluminów (10 woluminów- studia na 2 kierunkach) na miesiąc,
e.inni użytkownicy – 3 woluminy na miesiąc,
f.biblioteki – 3 woluminy na miesiąc.
9.  Zamawianie i rezerwowanie książek odbywa się elektronicznie. Po odbiór książek należy zgłosić się osobiście z elektroniczną
legitymacją studencką lub kartą biblioteczną, po godzinie od rezerwacji.
10. Wypożyczalnia może, z ważnych powodów, zażądać zwrotu książek przed upływem terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
11. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za zagubione lub zniszczone dzieła, w związku z tym ma prawo żądać, aby ewentualne usterki wypożyczanych dzieł były odnotowane.
12. W przypadku:
a)zagubienia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany, po uzgodnieniu
z Wypożyczalnią, dostarczyć inny egzemplarz tej samej książki lub przekazać inną książkę, wskazaną przez bibliotekarza,
b)zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany, po uzgodnieniu
z Wypożyczalnią, dostarczyć inny egzemplarz tej samej książki i ponieść koszty jej oprawy (jeżeli druk ten był oprawiony ) albo przekazać inną książkę, wskazaną przez bibliotekarza.
13.  Za każdą książkę oddaną po wyznaczonym terminie, Wypożyczalnia naliczy opłatę pieniężną za każdy dzień zwłoki,
w wysokości 20 groszy.  
14.  Czytelnik traci prawo do korzystania z Wypożyczalni w przypadku:
a)rażącego naruszenia regulaminu Wypożyczalni,
b)rezygnacji z korzystania z niej (po uprzednim uregulowaniu zobowiązań  wobec Biblioteki).  
15. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Wypożyczalnię o zmianie danych osobowych podanych przy rejestracji.
16. Przed odejściem z Uczelni czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z Wypożyczalnią i uzyskać jej pieczątkę na karcie obiegowej.
17. Użytkownik SWW zobowiązany jest do rozliczenia konta czytelnika, z chwilą rezygnacji z korzystania z SWW lub dokonywania rozliczenia z własną uczelnią/ instytucją.