Praktyki, wolontariat, staże w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Praktyki, staże, wolontariat mają na celu ułatwienie studentom i absolwentom uzyskać doświadczenie i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

Praktyki studenckie i absolwenckie w Ministerstwie Sportu i Turystyki organizowane są przez cały rok.

Student zainteresowany ofertą praktyki studenckiej w Ministerstwie Sportu i Turystyki zobowiązany jest zgłosić ten fakt uczelni. Uczelnia skieruje studenta na praktykę w Ministerstwie oraz opracuje program praktyki studenckiej zawierający precyzyjnie określone oczekiwania względem Ministerstwa.

Praktyka absolwencka w Ministerstwie jest bezpłatna i mogą się o nią ubiegać osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia.

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy lub kolejnych umów pomiędzy Ministerstwem a praktykantem możliwe jest tylko na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Praktyki odbywają się od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Ministerstwa, tj. od godz. 815 do godz. 1615.

Po zakończeniu praktyki, na wniosek praktykanta, Dyrektor Generalny lub osoba upoważniona do reprezentowania Ministerstwa wystawia zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki absolwenckiej.

Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest uzależniony od bieżących potrzeb i możliwości organizacyjnych departamentów i biur w Ministerstwie. Spełnienie przez osobę ubiegającą się o praktykę absolwencką formalnych wymagań nie może być traktowane jako zobowiązanie Ministerstwa do przyjęcia na praktykę.

Szczegółowe informację można uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Biuro Dyrektora Generalnego,

tel.: (22) 24 47 336;

e-mail: praktyki@msit.gov.pl

data publikacji: 2017.08.18