Studia II stopnia

Wychowanie fizyczne


Opis kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które  pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność kierowania edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, tworzenia autorskich programów nauczania, wykorzystywania w pracy zawodowej innowacyjnych rozwiązań oraz wyników własnych badań naukowych i osiągnięć naukowych innych badaczy. Uczą się projektowania i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, organizowania pracy w zespole, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych, w tym również osób niepełnosprawnych.

Tematyka studiów

W trakcie studiów realizowane są zagadnienia między innymi z zakresu ekologii, pedagogiki i psychologii kultury fizycznej, filozofii, zaawansowanej metodyki wychowania fizycznego, teorii treningu, teorii i metodyki dyscyplin i konkurencji sportu, wykorzystania metod pomiarowych, wychowania fizycznego osób niepełnosprawnych, promocji zdrowia oraz metodologii badań naukowych.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami planowania, realizacji i ewaluacji treningu sportowego i zdrowotnego, aktywności rekreacyjnej i turystycznej oraz poznają zjawiska i procesy społeczne warunkujące udział w kulturze fizycznej, zdobywają umiejętność promowania aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Specjalizacje instruktorskie i trenerskie

Do wyboru

Instruktor rekreacji ruchowej:

> Aquafitness

> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Instruktor sportu:

> Boks

> Judo

> Kajakarstwo klasyczne

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo alpejskie

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Trójbój siłowy

> Snowboard

> Szermierka

> Zapasy

> Żeglarstwo

> Żeglarstwo deskowe

Specjalizacje trenerskie:

> Boks

> Gimnastyka sportowa

> Judo

> Kajakarstwo klasyczne

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Snowboard

> Szermierka

> Tenis

> Trójbój siłowy

> Zapasy

> Żeglarstwo

Inne:

> Gimnastyka korekcyjna

> Menedżer sportu

> Promocja zdrowia

Możliwość zatrudnienia

Do wyboru

Instruktor rekreacji ruchowej:

> Aquafitness

> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Instruktor sportu:

> Boks

> Judo

> Kajakarstwo klasyczne

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo alpejskie

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Trójbój siłowy

> Snowboard

> Szermierka

> Zapasy

> Żeglarstwo

> Żeglarstwo deskowe

Specjalizacje trenerskie:

> Boks

> Gimnastyka sportowa

> Judo

> Kajakarstwo klasyczne

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Snowboard

> Szermierka

> Tenis

> Trójbój siłowy

> Zapasy

> Żeglarstwo

Inne:

> Gimnastyka korekcyjna

> Menedżer sportu

> Promocja zdrowia

Plan studiów

pobierz

Sport


Opis kierunku 

Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów organizacji sportowych. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, w ramach specjalności trenerskiej i menedżerskiej.

Specjalizacje do wyboru:

- Trener sportu w wybranej dyscyplinie

- Trener przygotowania motorycznego

- Menedżer organizacji sportowych

- Zarządca obiektów sportowych

Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykazania się oryginalnością i innowacyjnością myślenia oraz działania praktycznego z wykorzystaniem osiągnięć naukowych w pracy zawodowej. Uczestnicy studiów zdobywają kompetencje strategicznego zarządzania działalnością sportową różnych szczebli, organizowania kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr administracji sportowej, prowadzenia działań marketingowych organizacji sportowych, a także pozyskiwania dofinansowania na działalność sportową.

Absolwenci specjalizacji „Menedżer organizacji sportowej" nabywają kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania organizacjami sportowymi oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Absolwenci specjalizacji „Zarządca obiektów sportowych" zdobywają wiedzę prawną i proceduralną z zakresu zarządzania nieruchomościami sportowymi oraz nabywają kompetencje administrowania obiektem sportowym zgodnie ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa i procedur organizacyjno-technicznych.

Absolwenci specjalizacji trenerskiej w wybranej dyscyplinie sportu nabywają kwalifikacje do realizowania procesu treningowego w sporcie oraz jest przygotowany do przekazywania aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego oraz współzawodnictwa sportowego.

Absolwenci specjalizacji „Trenera przygotowania motorycznego" nabywają kwalifikacje do planowania i prowadzenia zajęć z przygotowania sprawnościowego zawodników i osób aktywnych fizycznie oraz wiedzę i umiejętność planowania indywidualnych programów żywieniowych.

Tematyka studiów

W trakcie studiów podejmowana jest problematyka między innymi z zakresu fizjologii sportu,  psychologii i pedagogiki sportu oraz socjologii sportu, diagnostyki wydolności fizycznej, biochemii, kinezjologii, teorii treningu i walki sportowej, żywienia, marketingu relacji w sporcie oraz zarządzania w organizacjach sportowych i obiektami sportowymi, prawa i przepisów w szkoleniu sportowym oraz metodologii pracy naukowej. Studenci odbywają praktyki zawodowe w ramach specjalizacji.

Treści realizowane w ramach bogatej oferty przedmiotów zapoznają studenta z zasadami, prawami i przepisami obowiązującymi w szkoleniu sportowym, z diagnozowaniem i samodzielnym rozwiązywaniem problemów związanych z planowaniem i realizacją procesu treningowego w danej dyscyplinie, z realizacją procesu przygotowania motorycznego sportowców oraz z zasadami zarządzania w organizacjach sportowych i obiektami sportowymi.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, zarządzania i marketingu w sporcie.

Specjalizacje instruktorskie i trenerskie

Specjalizacje instruktorskie, do wyboru:

- Akrobatyka sportowa

- Boks

- Gimnastyka artystyczna

- Gimnastyka sportowa

- Kajakarstwo klasyczne

- Koszykówka

- Kulturystyka

- Lekkoatletyka

- Narciarstwo alpejskie

- Narciarstwo klasyczne

- Piłka nożna

- Piłka ręczna

- Piłka siatkowa

- Pływanie

- Podnoszenie ciężarów

- Snowboard

- Szermierka

- Tenis

- Trójbój siłowy

- Zapasy

- Żeglarstwo

- Żeglarstwo deskowe

Specjalizacje trenerskie, do wyboru:

- Boks

- Gimnastyka sportowa

- Judo

- Kajakarstwo klasyczne

- Koszykówka

- Kulturystyka

- Lekkoatletyka

- Narciarstwo klasyczne

- Piłka nożna

- Piłka ręczna

- Piłka siatkowa

- Pływanie

- Podnoszenie ciężarów

- Snowboard

- Szermierka

- Tenis

- Trójbój siłowy

- Zapasy

- Żeglarstwo

Możliwość zatrudnienia

- kluby sportowe i rekreacyjne

- związki i zrzeszenia sportowe

- instytucje samorządowe i państwowe działające w obszarze kultury fizycznej

Plan studiów

pobierz