Studia Doktoranckie


Na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej może zostać przyjęta osoba posiadająca tytuł magistra lub tytuł równorzędny. Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów studiów magisterskich kierunku wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii. Kandydat powinien dysponować wiedzą z zakresu nauk szczegółowych o kulturze fizycznej na poziomie studiów drugiego stopnia. Absolwenci innych kierunków mogą uzupełnić swoją wiedzę uczestnicząc w wybranych zajęciach na studiach licencjackich lub magisterskich prowadzonych w Uczelni jako wolni słuchacze (w przypadku ćwiczeń - po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia). Celem studiów doktoranckich jest promowanie wysoko kwalifikowanych kadr naukowych kultury fizycznej przez wyposażenie doktoranta w zaawansowaną wiedzę w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i umiejętności umożliwiające samodzielne prowadzenie badań naukowych i prezentację ich wyników, jak i realizację procesu kształcenia na poziomie akademickim oraz przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce Doktoranci