Studia II stopnia kierunek Sport


Moduł kształcenia I: Przedmioty podstawowe

Język obcy

Statystyka

Aplikacje naukowe i metodyczne w sporcie

Prawo, przepisy i BHP w szkoleniu sportowym

Pedagogika w sporcie

Psychologia rozwoju człowieka z elementami psychologii rodziny

Psychologia uzależnień a profilaktyka zachowań ryzykownych

Filozofia człowieka

Socjologia

Higiena sportu

Problemy i tendencje w sporcie

Doskonalenie kompetencji w pracy zawodowej

Biomedyczne uwarunkowania aktywności fizycznej

Sport osób niepełnosprawnych

Podejmowanie decyzji w sporcie

Metodologia pracy naukowej

Wykłady monograficzne B H S

Seminarium monograficzne A B C D E

Seminarium magisterskie B H S

Moduł kształcenia II: Przedmioty dla specjalności menedżerskiej

Warsztaty umiejętności społecznych menedżera

Metody i techniki menedżerskie

Marketing relacji w sporcie

Finansowanie sportu

Public relations w sporcie

Zarządzanie obiektami sportowymi

Zarządzanie strategiczne w organizacjach sportowych

Psychologia sprzedaży

Zarządzanie klubami sportowymi

Zarządzanie kapitałem ludzkim w sporcie

Aktywność sportowa studentów

Moduł kształcenia III: Specjalizacje menedżerskie

Menedżer organizacji sportowych

Zarządca obiektów sportowych

Praktyki w ramach specjalizacji  M Z

Moduł kształcenia IV: Przedmioty dla specjalności trenerskiej

Fizjologia sportu

Warsztaty umiejętności społecznych trenera

Żywienie w różnych dyscyplinach sportu

Kinantropometria

Biochemia sportu

Diagnostyka wydolności fizycznej

Kinezjologia

Kinezjologia edukacyjna w sporcie

Teoria treningu i walki sportowej

Gry i zabawy ruchowe w treningu sportowym

Elementy dyscyplin sportu w treningu

Moduł kształcenia V: Specjalizacje trenerskie

Trener sportu

Trener przygotowania motorycznego

Praktyki w ramach specjalizacji

Pełna wersja karty przedmiotu dostępna w Zakładach odpowiedzialnych za prowadzenie danego przedmiotu.