studia II stopnia

Kierownik studenckich praktyk zawodowych

dr Przemysław Płoskonka

kontakt e-mail: przemyslaw.ploskonka@awf.edu.pl

Biuro praktyk

mgr Estera Piech-Szozda

Dziekanat WTiR - Biuro Obsługi Studenta  pok. 69 (gmach Główny AWF)

pokój nr 16 (pozycja na planie nr 2)

Dyżur:
poniedziałek  9.00-14.00
wtorek  9.00-14.00
środa  9.00-14.00
czwartek  9.00-14.00
tel. 22 834 04 31 wew. 544

Praktyki zawodowe realizowane na drugim stopniu studiów

I etap – 4 tygodnie po I-szym semestrze (120 godzin)

- praktyki realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach turystyczno-rekreacyjnych z sektora prywatnego, publicznego lub społecznego.

II etap – 4 tygodnie po II-gim semestrze (120 godzin)

- praktyki realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach turystyczno-rekreacyjnych z sektora prywatnego, publicznego lub społecznego (inny sektor niż w I-szym etapie)

III etap - 4 tygodnie po III-cim semestrze (120 godzin)

- praktyki realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach turystyczno-rekreacyjnych zgodnie z charakterem wybranej specjalizacji.


Etap I

 1. Wybór miejsca praktyk, wypełnienie i podpisanie dokumentów oraz złożenie ich do weryfikacji w Biurze Praktyk do dnia 07.12.2018
 2. Porozumienie o realizacji praktyk - 2 egzemplarze drukowane dwustronnie.
 3. Skierowanie do odbycia praktyk - 2 egzemplarze - podpisane przez studenta.
 4. Odbiór zweryfikowanych i podpisanych przez Dziekana dokumentów w terminie: 17-20.12.2018.
 5. Realizacja praktyk 01-28.02.2019.
 6. Złożenie dokumentacji praktyk - Dzienników praktyk - wydrukowanych i oprawionych zgodnie z  wytycznymi do dnia 07.03.2019.

WAŻNE!

 1. Praktyki są realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach turystyczno-rekreacyjnych z sektora prywatnego, publicznego lub społecznego (sektor w II etapie powinien być inny niż w I etapie).
 2. Dokumenty są składane wyłącznie w Biurze Praktyk ( w godzinach urzędowania).
 3. Osoby ubiegające się o zaliczenie praktyk na podstawie pracy, wolontariatu lub dyplomu szkoły o profilu turystycznym składają tak jak dotychczas kserokopie dokumentu (umowa o pracę, dyplom lub zaświadczenie o wolontariacie).
 4. Wszelkie zmiany terminu odbywania praktyk, sposobu zaliczenia lub inne dotyczące praktyk wymagają formy pisemnej. Podania powinny być skierowane do Kierownika Praktyk i składane w Biurze Praktyk.

ETAP II

 1. Wybór miejsca praktyk, wypełnienie i podpisanie dokumentów oraz złożenie ich do weryfikacji w Biurze Obsługi Studenta do dnia 10.05.2019
 2. Porozumienie o realizacji praktyk - 2 egzemplarze drukowane dwustronnie
 3. Skierowanie do odbycia praktyk - 2 egzemplarze - podpisane przez studenta
 4. Odbiór zweryfikowanych i podpisanych przez Dziekana dokumentów w terminie: 10-24.05.2019
 5. Realizacja praktyk 01.07-31.08.2019
 6. Złożenie dokumentacji praktyk - Dzienników praktyk - wydrukowanych i oprawionych zgodnie z  wytycznymi do dnia 06.09.2019

WAŻNE!

 1. Praktyki są realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach turystyczno-rekreacyjnych z sektora prywatnego, publicznego lub społecznego (sektor w II etapie powinien być inny niż w I etapie).
 2. Dokumenty są składane wyłącznie w Biurze Obsługi Studenta( w godzinach urzędowania).
 3. Wszelkie zmiany związane z odbywaniem praktyk wymagają formy pisemnej. W zależności od sytuacji podania powinny być skierowane do Prodziekan ds. dydaktycznych (zmiana terminu odbywania praktyk) lub Kierownika Praktyk (sposób zaliczenia, inne dotyczące praktyk), składane w Biurze Obsługi Studenta lub innym wskazanym miejscu.
 4. Osoby realizujące program Erasmus+ przed wyjazdem muszą dopełnić wszystkie formalności związane z Praktykami.
 5. Osoby które nie odbiorą Porozumienia o współpracy albo/i Skierowania doodbycia praktyk do dnia 27.05.2019r. otrzymają ocenę niedostateczną.