studia I stopnia

Praktyki zawodowe realizowane w roku akademickim 2017/2018

Zadania do realizacji w trakcie praktyk zawodowych


 1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i działalnością przedsiębiorstwa turystycznego lub innej placówki, będącej miejscem praktyk
 2. Czynny udział w pracach poszczególnych działów przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego
 3. Prace interwencyjne na rzecz placówki w przypadku powstania takich potrzeb
 4. Zapoznanie się z oferowanymi produktami turystycznymi lub rekreacyjnymi
 5. Zapoznanie się z dokumentami stosowanymi w obsłudze klienta oraz rozpoznanie procedur z tym związanych
 6. Asystowanie i pomoc w tworzeniu i sprzedaży oferty – w tym przygotowanieplacówki na przyjęcie klientów
 7. Samodzielna praca biurowa - obsługa korespondencji, prowadzenie dokumentacji, uczestniczenie w pracach organizacyjnych jednostki
 8. Asystowanie w bezpośredniej obsłudze klienta
 9. Samodzielna praca z klientami w różnych działach organizacyjnych placówki
 10. Bieżące prowadzenie dokumentacji praktyk – Dziennika Praktyk

Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest złożenie dziennika praktyk, zawierającego:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie turystycznym/rekreacyjnym wraz z dokładnym ich terminem, proponowaną oceną i opinią podpisaną przez dyrektora /właściciela/ firmy
 • opis struktury organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa wraz z opisem zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne /działy/
 • wzory dokumentów /wraz z opisem zastosowania/ używanych w obsłudze ruchu turystycznego
 • charakterystykę oferowanych produktów
 • opinię studenta o praktykach – zdobyte doświadczenia, wyniesione korzyści, opis realizowanych zadań, uwagi krytyczne itp.
 • opis realizowanych codziennie zadań (każdy w oddzielnej karcie)
 • dwie wypełnione ankiety na temat praktyk zawodowych (dla studenta i
  praktykodawcy)

Wypełniony i podpisany według  dziennik praktyk należy składać u Kierownika praktyk zawodowych do dnia wyznaczonego dla rocznika

Kierownik studenckich praktyk zawodowych

dr Jacek Klawender

Dyżur:

wtorek:   9.00-10.30

czwartek: 11.30-13.00

pokój nr 2 lub nr 6

Biuro praktyk

mgr Estera Piech-Szozda

Dziekanat WTiR - Biuro Obsługi Studenta  pok. 69 (gmach Główny AWF)
tel. 22 834 04 31 wew. 544
Dyżur:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek 9.00-14.00

I ROK studia licencjacki stacjonarne- 1 etap

PRAKTYKI ZAWODOWE  I ROK- ETAP 1

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE REKREACYJNYM (4 TYGODNIE-120 godzin)

TERMINARZ:

 1. Wybór miejsca praktyk, podpisanie dokumentów, złożenie w Biurze Obsługi Studenta (pok. 69 – Gmach Główny AWF) - do dnia 10.05.2019
 2. (składamy:
  -  2 egzemplarze porozumienia o realizacji praktyk - drukowane dwustronnie, wypełnione, podpisane przez praktykodawcę,
  - 1 egzemplarz skierowania na praktyki - wypełniony i podpisany przez studenta).
 3. Odbiór dokumentów po weryfikacji i podpisaniu przez kierownika praktyk – w dniach 13-17.05.2019
 4. Realizacja praktyk zawodowych: 01.07– 31.08.2019
 5. Złożenie dokumentów praktyk:  dziennik praktyk + dwie wypełnione ankiety (ankieta wypełniona przez pracodawcę i ankieta wypełniona przez studenta) – do dnia 06.09.2019 

II ROK studia licencjackie stacjonarne- 2 etap

PRAKTYKI ZAWODOWE   II ROK- ETAP I2

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM  (4 TYGODNIE-120 godizn)

Terminarz:

 1. Wybór miejsca praktyk, podpisanie dokumentów, złożenie w Biurze Obsługi Studenta (pok. 69 – Gmach Główny AWF) - do dnia 10.05.2019
 2. (składamy:
  -  2 egzemplarze porozumienia o realizacji praktyk - drukowane dwustronnie, wypełnione, podpisane przez praktykodawcę,
  - 1 egzemplarz skierowania na praktyki - wypełniony i podpisany przez studenta).
 3. Odbiór dokumentów po weryfikacji i podpisaniu przez kierownika praktyk – w dniach 20- 24.05.2019
 4. Realizacja praktyk zawodowych: 01.07– 31.08.2019
 5. Złożenie dokumentów praktyk:  dziennik praktyk + dwie wypełnione ankiety (ankieta wypełniona przez pracodawcę i ankieta wypełniona przez studenta) – do dnia 06.09.2019

III ROK studia licencjackie stacjonarne- 3 etap

III etap praktyk - 4 tygodnie

(Praktyki realizowane w przedsiębiorstwie turystycznym lub rekreacyjnym zgodnie z wybranymi specjalizacjami)


1. Wybór miejsca praktyk, wypełnienie i podpisanie dokumentów, oraz złożenie ich do weryfikacji w sekretariacie Katedry Turystyki (pokój nr 10) do dnia 30.11.2018

 • Porozumienie o realizacji praktyk – 2 egzemplarze drukowane dwustronnie
 • Skierowanie na praktyki – 1 egzemplarz – podpisany przez studenta

2. Osoby ubiegające się o zaliczenie praktyk na podstawie pracy, wolontariatu lub dyplomu szkoły o profilu turystycznym składają tak jak dotychczas kserokopie dokumentu (umowa o pracę, dyplom lub zaświadczenie o wolontariacie)

3. Odbiór zweryfikowanych i podpisanych dokumentów w terminie: 10.12-14.12.2018

4. Realizacja praktyk: 01.02-28.02.2019

5. Złożenie dokumentacji praktyk zawodowych 08.03.2019