Pomoc materialna dla studentów

Pomoc materialna dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2018/2019 należny składać do 15 października 2018 roku. Jeżeli wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zostanie złożony po wyznaczonej dacie w trakcie trwania semestru prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z kompletnymi dokumentami.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2017/2018 Rektora AWF w Warszawie z dnia 18 września 2018 r. w  sprawie warunków uprawniających  do  ubiegania  się  o stypendium  socjalne z funduszu pomocy  materialnej  dla  studentów  i doktorantów  w  roku akademickim 2018/2019 wysokość  miesięcznego  dochodu  na  osobę w  rodzinie, uprawniająca  studenta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 950 zł netto.


Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej.

1. Wszelkie  świadczenia pomocy  materialnej  mogą być  pobierane  przez studentów  tylko przez okres trwania studiów, określony w regulaminie studiów.

2.  Studentowi, któremu  przyznano  stypendium i  który  ukończył studia  przed  terminem określonym w regulaminie  studiów  wypłaca się  stypendium  socjalne, stypendium specjalne  dla  osób niepełnosprawnych  za  miesiąc, w  którym  odbył się  egzamin dyplomowy, a stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.

3.  Świadczenia pomocy materialnej studenci mogą otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, z wyjątkiem zapomogi będącej świadczeniem jednorazowym, wypłacanym maksymalnie dwa razy w roku.

4.  Przyznane studentowi  świadczenia,  o których  mowa  w §1  ust.  1, student  otrzymuje przelewem na indywidualne konto bankowe studenta, którego numer podaje we wniosku. Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób fizycznych lub prawnych, wskazanych przez studenta.

5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne,  stypendium specjalne  dla  osób niepełnosprawnych,  zapomogę,  stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym,  wskazanym przez  studenta  kierunku studiów.  Student  jest zobowiązany  do złożenia  pisemnego oświadczenia  o  niepobieraniu świadczeń  pomocy  materialnej na więcej niż jednym kierunku.

8.  Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku  studiów, nie  przysługuje  stypendium socjalne,  stypendium  specjalne dla  osób niepełnosprawnych,  zapomogę, stypendium  rektora  dla najlepszych  studentów  i stypendium  ministra za  wybitne  osiągnięcia chyba,  że  kontynuuje on  studia  po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

9.   Tracą prawo do świadczeń pomocy materialnej:

1)  studenci, którzy zostali prawomocnie skreśleni z listy studentów,

2)  studenci wydaleni  z  Uczelni na  podstawie  prawomocnej decyzji  komisji dyscyplinarnej ds. studentów,

3)  studenci zawieszeni w prawach studenta,

4)  studenci, którzy  uzyskali  świadczenie pomocy  materialnej  na podstawie nieprawdziwych  oświadczeń lub  nieprawdziwych  dokumentów, na  zasadach określonych w odrębnych przepisach,

5)  w przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w  domu studenckim  lub  w obiekcie  innym  niż dom  studencki  - studenci,  którzy utracili  tytuł do  zamieszkiwania  w  domu  studenckim lub  innym  obiekcie poza uczelnią  lub w  przypadku  podjęcia pracy  przez  małżonka, jeśli  student  pobierał z tego tytułu świadczenie.

10.  W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub podania nieprawdziwych danych o  dochodach uzyskanych  w  rodzinie studenta  oraz  o liczbie  osób  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a także w przypadku nie poinformowania o zmianie stanu faktycznego student  ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i  karną. Świadczenie pobrane  przez studenta  na  podstawie nieprawdziwych  danych  podlega zwrotowi  i  jest przekazywane na fundusz pomocy materialnej dla studentów.

11.  Student przebywający  na urlopie nie  może ubiegać się o stypendium  socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

12.  Student, który  po  przyznaniu mu  stypendium  socjalnego, stypendium  specjalnego  dla osób  niepełnosprawnych  lub  zapomogi otrzymał  zgodę  na urlop,  traci  prawo do pobierania tych świadczeń od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop.

13. Student  otrzymujący świadczenia  pomocy  materialnej, o  których  mowa §1  ust.  1 niezwłocznie powiadamia Uczelnię o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Stypendium socjalne

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

3. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

4. Student ma obowiązek powiadomić wydziałową komisję stypendialną o:

- utracie tytułu do zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, przez niego, współmałżonka lub dziecko,

- podjęciu pracy przez małżonka, jeżeli student pobiera stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,

- przeniesienia się na studia niestacjonarne.

5. Termin zgłoszenia zmian do Wydziałowej Komisji Stypendialnej wynosi 7 dni od dnia, powstania w/w okoliczności.

6. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

- studenta,

- małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

- rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

7. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa wyżej:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

- ukończył 26. rok życia,

- pozostaje w związku małżeńskim,

- ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

- osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

- jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

8. Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny rozumianych jako przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane będzie świadczenie stypendialne, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie uzyskanym i utraconym.

9. Utrata dochodu — oznacza utratę dochodu spowodowaną:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

- utratą świadczenia rodzicielskiego,

- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

10. Uzyskanie dochodu — oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

- zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki, może otrzymać student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i został wpisany na kolejny rok  studiów  oraz uzyskał  za  rok akademicki  poprzedzający  przyznanie stypendium, wysoką średnią ocen lub miał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2.  O  stypendium rektora  dla  najlepszych studentów  może  ubiegać się  student  przyjęty na pierwszy  rok  studiów w  roku  złożenia egzaminu  maturalnego,  który jest  laureatem olimpiady  międzynarodowej  albo laureatem  lub  finalistą olimpiady  przedmiotowej  o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

3.  Stypendium  rektora przyznawane  jest  na podstawie  listy  rankingowej utworzonej oddzielnie  dla  każdego kierunku,  roku  i poziomu  studiów  na podstawie  uzyskanych punktów  za wysoką  średnią  ocen lub  osiągnięcia  naukowe, artystyczne.  Na  podstawie odrębnej listy rankingowej utworzonej oddzielnie dla każdego kierunku, roku i poziomu studiów  przyznawane są  stypendia  rektora za  wysokie  wyniki sportowe  we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

4.  Stypendium  rektora przyznawane  jest  10% liczby  studentów  każdego kierunku,  roku  i poziomu studiów  prowadzonego  w AWF  w  Warszawie. Liczbę  stypendiów  rektora przyznanych  za wysoką  średnią  ocen lub  osiągnięcia  naukowe, artystyczne  oraz stypendiów  rektora przyznanych  za  wysokie wyniki  sportowe  we współzawodnictwie międzynarodowym lub  krajowym  określają dziekani  w  porozumieniu z  odwoławczą komisją stypendialną.

5.  O  przyznanie stypendium  rektora  dla najlepszych  studentów  może ubiegać  się  student pierwszego  roku studiów  drugiego  stopnia rozpoczętych  w  ciągu roku  od  ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria do ubiegania się o stypendium rektora na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

6.  Podstawowym warunkiem przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest zaliczenie roku w terminie określonym organizacją roku akademickiego.

7.  Student,  który odbywa  studia  według indywidualnego  planu  studiów i programu nauczania może otrzymać  stypendium  rektora dla  najlepszych  studentów, jeżeli zaliczy rok  akademicki  w ustalonym  regulaminowo  terminie wpisanym  w  kartę rejestrującą indywidualny plan studiów i program nauczania zatwierdzoną przez dziekana wydziału. W przypadku studenta ubiegającego się o stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej warunkiem jest  uzyskanie  zaliczenia ze  wszystkich  przedmiotów przewidzianych organizacją studiów w danym roku.

8.  Stypendium  rektora dla  najlepszych  studentów nie  może  być przyznane  w  przypadku powtarzania  przez studenta  zajęć  z  jakiegokolwiek  przedmiotu, praktyki  lub  obozu z powodu niezadowalających wyników w nauce lub także w sytuacjach nieprzewidzianych np. z powodów zdrowotnych, w także w ramach wpisu warunkowego.

9.  Stypendium  rektora za  wysokie  wyniki sportowe  we  współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może być przyznane w przypadku, gdy student uzyskał zaliczenie  roku z  wpisem  warunkowym, gdyż  w  terminie obozu  przygotowywał  się  do udziału  lub  uczestniczył w  zawodach  sportowych i  nie  uczestniczył w  obozie  objętym programem studiów i uzyskał zgodę dziekana na przełożenie terminu obozu.

10. W  przypadku  studenta, który  w  ramach indywidualnego  planu  studiów i  programu nauczania uzyskał  zgodę  na rozłożenie  jednego  roku studiów  na  dwa lata,  stypendium przysługuje jedynie w ciągu jednego roku.

11. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student winien dołączyć dokumenty  potwierdzające  osiągnięcia z  roku  akademickiego bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku.

12. Kryteria i warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów określa Załącznik do Regulaminu.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

1.  Student może  się  ubiegać o  stypendium  specjalne dla  osób  niepełnosprawnych. Warunkiem  przyznania stypendium  specjalnego  dla osób  niepełnosprawnych  jest niepełnosprawność studenta, potwierdzona orzeczeniem właściwego organu.

2.  Do wniosku  należy  dołączyć aktualne  orzeczenie  właściwego zespołu  ds.  orzekania o niepełnosprawności.

3.  Jeżeli orzeczenie  o  niepełnosprawności  zostało wydane  na  czas określony,  prawo  do stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

4.  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania semestru,  po stwierdzeniu  niepełnosprawności.  Stypendium jest  wówczas  przyznawane od  miesiąca, w  którym  został złożony  wniosek,  bez możliwości  wyrównania  za poprzednie miesiące.

Zapomogi

1.  Zapomoga jest  formą  doraźnej, bezzwrotnej  pomocy  dla studentów,  przyznawaną  w formie pieniężnej.

2.  Zapomoga może  być  przyznana na  wniosek  studenta, który  przejściowo  znalazł się  w  trudnej sytuacji materialnej.

3.  Do zdarzeń uzasadniających przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

-   ciężką chorobę studenta lub jego najbliższej rodziny (dziecko, niepracujący małżonek, ojciec, matka, rodzeństwo), pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,

-  śmierć najbliższego  członka  rodziny pozostającego  we  wspólnym gospodarstwie domowym,

-  czasowo szczególnie  trudna  sytuacja materialna  spowodowana  innym, niż wymienione, nagłym zdarzeniem.

4.  Student ma  obowiązek  złożenia dokumentów,  potwierdzających  zdarzenia w zakresie przejściowego pogorszenia się jego sytuacji materialnej.

5.  Wysokość zapomogi  jest  uzależniona od  sytuacji,  w jakiej  znalazł  się student.  Student może otrzymać zapomogę tylko dwa razy w przeciągu roku akademickiego.

6.   Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia określonego w ust.  3, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

7.  Student studiujący  równocześnie  na kilku  kierunkach  lub stopniach  studiów  może otrzymać  zapomogę z  tytułu  tego samego  zdarzenia  tylko na  jednym  z kierunków  lub stopni studiów.

8. Wnioski w sprawie zapomóg należy składać w terminie do 2 miesięcy od daty powstania okoliczności stanowiącej podstawę wnoszenia o zapomogę.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

1. Student  szczególnie wyróżniający  się  w nauce,  posiadający  osiągnięcia naukowe  lub student, który uzyskał wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może otrzymać stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

2.  Student może otrzymywać stypendium ministra począwszy od drugiego roku studiów, za wyjątkiem  przypadku studiowania  na  pierwszym roku  studiów  drugiego stopnia  pod warunkiem,  że studia  drugiego  stopnia podjął  w  terminie roku  od  ukończenia studiów pierwszego stopnia.

3.  Szczegółowe warunki i  tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, liczbę stypendiów i  maksymalną  wysokość  tego stypendium  oraz  wzór wniosku  określają odrębne przepisy.


Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 należy składać do dnia 29.09.2018r. Więcej informacji.

Kontakt i miejsce składania wniosków

mgr Ilona Zgorzelska

Sekretariat Dziekana WTiR pok. 27 (I piętro WTiR)

tel. bez. 22 834 40 01 lub 22 /34 04 31 wew. 361

ilona.zgorzelska@awf.edu.pl