Studia II stopnia

Kierunku turystyka i rekreacja

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia II stopnia maja charakter ogólnoakademicki; powinny wyposażyć absolwenta w kwalifikacje do dalszego rozwoju naukowego.
Absolwent powinien posiadać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę zawodową w zakresie turystyki i rekreacji umożliwiającą podejmowanie działalności zarządczej w pośrednich szczeblach kierowania, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Powinien charakteryzować się znajomością metod i technik badań z obszaru turystyki i rekreacji pozwalającą na projektowanie zadań badawczych i rozwiązywania nowych problemów.
Powinien posiadać umiejętność wymiany poszczególnych typów informacji na zaawansowanym poziomie z różnymi specjalistami w tym z obszaru turystyki i rekreacji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów i technik komunikacyjnych; także w języku obcym, krytycznej analizy, syntezy i oceny problemów badawczych i zawodowych w wykonywanej profesji, planowania, podejmowania decyzji, realizowania i kontroli przedsięwzięć, kierowania zespołem pracowniczym, a także zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym.
Absolwent powinien potrafić posługiwać się specjalistycznymi programami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, w tym programami wspierającymi e-biznes. Absolwent powinien posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami diagnostyki i monitoringu aktywności, sprawności i wydolności fizycznej, pozwalającymi oceniać wpływ aktywności rekreacyjnej na zdrowie człowieka.
Powinien wykazywać postawę: odpowiedzialności za pracę własną i innych, świadomości prozdrowotnych i kulturowych walorów turystyki i rekreacji, stosowania zasad etyki zawodowej, kreatywności i aktywności w pracy zawodowej, świadomości kształcenia ustawicznego.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych oraz administracji, szczególnie samorządowej, między innymi na stanowiskach kierowniczych.
Powinien być przygotowany do kontynuacji studiów w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).