Studia I stopnia

Kierunek turystyka i rekreacja

Absolwent studiów pierwszego stopnia  otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Studia I stopnia mają profil praktyczny.
Podczas zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych, zajęć terenowych, specjalizacjach i obozach (stacjonarnych i wędrownych) absolwent zdobywa kwalifikacje i umiejętności użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.
Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, bezpośrednio związanych z pracą zawodową specjalisty w zakresie turystyki i rekreacji.
Powinien wykazywać zdolność rozumienia wiedzy z różnych źródeł w zakresie studiowanej dyscypliny oraz jej krytycznej analizy w celu opiniowania zachodzących zjawisk i problemów.
Powinien posiadać umiejętności: przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, organizowania pracy własnej i innych, porozumiewania się ze specjalistami turystyki i rekreacji w języku macierzystym i obcym nowożytnym na poziomie biegłości B2, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w pracy zawodowej, pracy w zespole jako jego członek, a także do pracy samodzielnej. Absolwent powinien potrafić promować zdrowie poprzez racjonalne spożytkowanie czasu wolnego. Powinien posiadać umiejętności planowania, organizowania a także przeprowadzania zajęć turystycznych i rekreacyjnych dostosowanych do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników. Powinien posiadać specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności rekreacyjnej, pozwalające na prowadzenie zajęć z osobami w różnym wieku oraz umiejętności przygotowania i realizacji różnych form turystyki.
Powinien wykazywać odpowiedzialną postawę za pracę własną i w zespole oraz świadomość prozdrowotnego znaczenia uprawienia turystyki i rekreacji, inicjatywy i aktywności w działalności zawodowej, kontynuacji uczenia się przez całe życie, rozumienia i konieczności stosowania zasad kodeksu etycznego.
Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania działalności w obszarze turystyki i rekreacji, w tym do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych różnego typu oraz strukturach samorządowych i rządowych działających na rzecz turystyki i rekreacji. Absolwent powinien być także przygotowany merytorycznie do podjęcia studiów drugiego stopnia.