Wskazówki dla autorów

  

Regulamin publikowania prac w Turystyce i Rekreacji

  

Turystyka i Rekreacja jest półrocznikiem naukowym publikującym prace z obszaru turystyki i rekreacji oraz dziedzin bezpośrednio z nimi związanych. Czasopismo zamieszcza następujące rodzaje prac:

 • oryginalne prace badawcze – prezentujące wyniki badań naukowych; o całkowitej maksymalnej  objętości 20 standardowych stron ze streszczeniem,  tabelami  i rycinami (około 1800 znaków na stronie), zawierające maksymalnie 6 tabel/rycin i do 30 pozycji piśmiennictwa;
 • krótkie doniesienia naukowe – o całkowitej maksymalnej objętości 5 stron, zawierające 1 tabelę/ rycinę i do  10 pozycji piśmiennictwa;
 • prace przeglądowe - zamówione lub uzgodnione z redakcją, o całkowitej maksymalnej objętości 30 stron, zawierające maksymalnie 50 pozycji piśmiennictwa;
 • listy do Redakcji - stanowiące krótkie artykuły dyskusyjne, o objętości do 3 stron.  

Przyjmowane są również sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych oraz recenzje książek.

Począwszy od roku 2015 czasopismo będzie wydawane w języku polskim i angielskim (wersje równoległe). W przypadku złożenia pracy napisanej w języku polskim koszty tłumaczenia ponosi Autor. W przypadku konieczności korekty językowej pracy przygotowanej w języku angielskim jej koszty ponosi Autor.

Za opublikowanie pracy w Turystyce i Rekreacji autorzy nie otrzymują honorarium. Pierwszy autor każdego artykułu otrzymuje jeden egzemplarz autorski czasopisma.

Warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych jest przesłanie drogą elektroniczną na adres redakcji manuskryptu przygotowanego zgodnie z przedstawionymi poniżej wymaganiami formalnymi.

 

List przewodni i oświadczenie

  

Do manuskryptu powinien być dołączony a) list przewodni, w którym pierwszy autor kieruje pracę do publikacji w czasopiśmie Turystyka i Rekreacja, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy w tym kwartalniku oraz b) oświadczenie, że treść artykułu nie była publikowana ani nie została złożona do druku w innym wydawnictwie i po uzyskaniu akceptacji nie zostanie opublikowana w żadnej formie bez pisemnej zgody wydawcy. W przypadku prac zespołowych należy wypełnić także drugą część oświadczenia określającą wkład każdego z Autorów pracy.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z czyjejś pomocy (osoby fizycznej lub prawnej). Przejawem nierzetelności naukowej są zjawiska ghostwriting (brak ujawnienia wkładu osoby w powstanie publikacji) i guest authorship (wskazywanie jako autora/współautora osoby, której wkład w powstanie publikacji był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca). Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Konieczne jest także przedstawienie w pracy informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

 

 Recenzja pracy

  

Redakcja dokonuje wstępnej oceny zgodności treści pracy z profilem czasopisma oraz godności manuskryptu z wymaganiami formalnymi przedstawionymi poniżej. Prace niespełniające tych wymagań będą odsyłane do Autorów do poprawy przed rozpoczęciem procedury recenzowania.

Praca jest oceniana anonimowo przez dwóch recenzentów. Autor może podać nazwiska potencjalnych recenzentów w liście do Redakcji, lecz ostateczną decyzję o ich doborze podejmuje Redakcja. W zależności od sugestii osób oceniających Redakcja podejmuje decyzję o dalszym losie pracy; decyzja ta jest ostateczna.

   

Przygotowanie manuskryptu

  

Czcionka: Times New Roman, 12 punktów;  marginesy: 2,5 cm; interlinia: 1,5 wiersza;  bez odstępów między akapitami; wcięcia akapitowe: 1,25 cm; tekst wyrównany do obu marginesów (wyjustowany); bez pogrubień i podkreśleń w tekście.

Numeracja stron na dole, na środku strony.

 Struktura manuskryptu
 1. 1.      Strona tytułowa

Na stronie tytułowej należy podać:

 1. tytuł pracy;
 2. imiona i nazwiska Autorów wraz z afiliacją
 3. imię i nazwisko Autora upoważnionego do prowadzenia korespondencji z Redakcją, wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu i adresem e-mail (kontakt z Autorem będzie utrzymywany wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej).

Dodatkowo należy przygotować tzw. ślepą stronę tytułową z samym tytułem pracy, bez informacji o autorach.

 1. 2.    Streszczenie i słowa kluczowe

Streszczenie powinno zawierać 150-200 słów i w przypadku prac badawczych posiadać następującą strukturę: cel, materiał i metoda, wyniki, wnioski. Dodatkowo należy podać 3-6 słów kluczowych.

 1. 3.    Tekst główny

Tekst główny pracy empirycznej powinien zawierać następujące części: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, podziękowania i informacje o finansowaniu badań; piśmiennictwo. Prace powinny być napisane zwięźle i treściwie, z uwzględnieniem nazewnictwa właściwego dla danej dyscypliny naukowej. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych poprawek stylistycznych. W przypadku prac budzących poważne zastrzeżenia językowe manuskrypt będzie odsyłany Autorom do poprawy. Możliwe jest też dokonanie korekty językowej pracy na koszt Autorów.

Wstęp

Wprowadza w problematykę pracy, prezentuje krótko aktualny stan wiedzy, zwłaszcza kwestie nierozstrzygnięte (bez szczegółowego przeglądu literatury), określa problem i cel badań, ewentualnie przedstawia pytania badawcze i hipotezy.

Materiał i metoda

Opisuje metodologię badań na tyle dokładnie, by możliwe było ich powtórzenie. Należy podać informacje dotyczące osób badanych (liczebność, wiek, płeć, inne dane istotne z punktu widzenia poruszanego problemu), omówić zastosowane metody, w przypadku metod stosowanych po raz pierwszy podać informacje na temat ich trafności i rzetelności, w przypadku modyfikacji metod istniejących szczegółowo je określić, przedstawić zastosowane metody analiz statystycznych. W przypadku badań eksperymentalnych z udziałem ludzi konieczne jest podanie informacji na temat zgody właściwej komisji etycznej.

Wyniki

Wyniki powinny być przedstawione w sposób uporządkowany, spójny i logiczny, odpowiednio szczegółowo, z podaniem wartości testów statystycznych i poziomu istotności oraz wielkości efektu. Należy unikać prezentowania tych samych danych liczbowych w tabelach i na rycinach oraz szczegółowego ich opisywania w tekście pracy powtarzającego informacje zawarte w tabelach i rycinach. Tabele i ryciny powinny posiadać jak najprostszą i ujednoliconą formę.

Dyskusja

Stanowi omówienie najważniejszych wyników bez szczegółowego ich przedstawiania z odniesieniem do rezultatów wcześniejszych badań, podkreśleniem nowych i znaczących aspektów, wskazaniem kierunków dalszych badań, podkreśleniem ograniczeń przedstawianego badania.  Może być podsumowana w osobnej części prezentującej wnioski poznawcze i praktyczne. Należy unikać stwierdzeń ogólnikowych i niepopartych wynikami badań własnych.

Podziękowania

Prezentowane są tu osoby, które przyczyniły się do powstania pracy, ale ich wkład jest niewystarczający, by spełnić kryteria autorstwa.

 Informacje o finansowaniu badań

Należy wskazać źródła finansowania badań podając numery grantów, tytuły projektów badawczych, instytucje finansujące itp.

Piśmiennictwo

Wykaz piśmiennictwa należy sporządzić według  przedstawionych niżej wzorów, uporządkować alfabetycznie numerując kolejne pozycje wykazu. Prace tego samego autora należy uporządkować według roku wydania w porządku rosnącym; w przypadku tego samego roku alfabetycznie według tytułu oznaczając literami np. (Guszkowska, 2000a). Nie należy powoływać się na prace nieopublikowane.

Odwołując się do piśmiennictwa w tekście pracy należy podać w nawiasie okrągłym nazwiska autorów i rok wydania pracy, w przypadku dosłownego cytatu także numer strony. W przypadku kilku pozycji należy zachować porządek alfabetyczny (Andruszkiewicz, Szeligiewicz, 2011; Guszkowska, 2007; Rowiński, Dąbrowski, 2012).

W tekście pracy należy podawać same nazwiska autorów, bez inicjałów imienia np. Zdaniem Mazurkiewicza (2009); Wyniki badania Guszkowskiej i Sionek (2011).

Wskazując źródło po raz pierwszy należy podać wszystkich autorów (Cieślik, Ostrowska, Bodzioch, 2011), przy ponownym odwołaniu w przypadku więcej niż dwóch autorów – nazwisko pierwszego autora z dopiskiem i in. (Cieślik i in., 2011).

Przykłady zapisu:

Artykuł w czasopiśmie naukowym

 1. Grabara M., Borek Z. (2011). Niektóre aspekty uczestnictwa w rekreacji ruchowej w opinii aktywnych fizycznie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Turystyka i Rekreacja, 7, 115-120.

Podręcznik, monografia

 1. Leary M., Kowalski R. M. (2001). Lęk społeczny. Gdańsk: GWP.

Rozdział w podręczniku, monografii

 1. Strelau J. (2000). Temperament. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. t. 2.  Gdańsk: GWP, 683-714.
 1. 4.    Tabele i ryciny

Tabele i ryciny wraz z numeracją (cyfry arabskie), tytułami (nad tabelą, pod ryciną) należy umieścić na osobnych stronach i dołączyć w osobnych plikach. W pracy należy zaznaczyć miejsce umieszczenia tabeli/ryciny, jeśli nie ma do nich bezpośredniego odwołania w tekście. Tabele/ryciny powinny być zrozumiałe bez konieczności odwoływania się do tekstu pracy. Wszystkie niestandardowe skróty powinny być wyjaśnione w opisie.

Tabele powinny zostać przygotowane w edytorze Word, posiadać jak najprostszą strukturę (bez linii pionowych). Tekst w tabeli wyśrodkowany, w miarę możliwości zaczynający się z wielkiej litery, tabela wyśrodkowana na stronie, tytuł nad tabelą, czcionka 12 punktów, wyśrodkowany.

Ryciny (wszystkie rysunki, schematy, wykresy, mapy, zdjęcia) muszą być czarno-białe lub w odcieniach szarości; numerowane w sposób ciągły, w kolejności odwoływania się do nich w tekście, tytuł pod ryciną, sformatowane tak samo jak podpisy tabel. Do wykresów należy dołączyć dane źródłowe (np. arkusz danych Excela). Wykresy mogą być przygotowane w programie Word lub Excel, zapisane w osobnych plikach .doc lub .xls. Fotografie i inne obrazy powinny być dołączone w plikach .jpg.

Praca, w której tabele i ryciny będą przygotowane niezgodnie z podanymi wymaganiami, zostanie odesłana do autora.

Korekta autorska

Zaakceptowane do druku artykuły po opracowaniu redakcyjnym zostaną przesłane do autora w celu dokonania korekty autorskiej. Obowiązkiem autora jest odesłanie korekty w ciągu jednego tygodnia. W przypadku nieotrzymania korekty w tym terminie praca zostanie wydrukowana w wersji przesłanej do korekty.

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania potrzebnych skrótów bez porozumienia z autorem.

  Przesyłanie prac

Prace powinny być przesyłane w postaci elektronicznej jako załączniki; każda część pracy jako oddzielny załącznik (plik tekstowy, plik z tabelami, plik z rycinami, plik z fotografiami) wraz z listem przewodnim i oświadczeniami na adres redakcji t.i.r@wp.pl . W dalszej korespondencji z redakcją należy podawać numer identyfikacyjny manuskryptu.