Czasopismo Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja jest czasopismem naukowym publikującym prace z obszaru turystyki i rekreacji oraz dziedzin bezpośrednio z nimi związanych, w tym oryginalne prace badawcze,  krótkie doniesienia naukowe, prace o charakterze teoretycznym i przeglądowym, listy do redakcji, recenzje książek oraz sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych.  Autorzy składają prace w języku polskim i angielskim (wersje równoległe).

Redakcja rozpatruje manuskrypty, które nie były nigdzie wcześniej publikowane tak w całości, jak i w istotnej części w formie druku lub w mediach elektronicznych i nie zostały złożone do redakcji innych czasopism. Konieczne jest wyrażenie zgody na publikację przedstawionego materiału przez wszystkich autorów, określenie udziału każdego autora w tworzenie pracy oraz ujawnienie źródeł finansowania. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, w przypadku publikacji prac badawczych – oceny komisji bioetycznych.

Czasopismo ukazuje się w formie open access licencja CC-BY.

ISSN 1895-3700


Tourism and Recreation Magazine

„Tourism and Recreation" is a scientific journal publishing papers in the scope of tourism and recreation (and areas directly associated with them), including genuine research papers, short  scientific reports, theoretical and review works, letters to the editor, book reviews as well as reports from congresses and conferences. The authors submit their works in both Polish and English language.

The Editorial Board considers manuscripts that have not been previously published anywhere both as a whole work or in substantial part in printed form or in electronic media, being not submitted to the editors of other magazines. A publication is possible only with the consent of all authors, after determining the contribution of each author, and revealing the funding sources.In qualifying the papers for publishing the Declaration of Helsinki is respected and in case of publishing the research papers the assesment of bioethical commiteess is considered.

ISSN 1895-3700