Narciarstwo powszechne - zjazdowe

Opis efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia na kursie dokształcającym na stopień instruktora rekreacji ruchowej z rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego

Wydział prowadzący kurs

Turystyka i Rekreacja

Nazwa kursu

Kurs instruktorski Rekreacji Ruchowej AWF z  Narciarstwa powszechnego - zjazdowego

Poziom kształcenia

I stopień

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia (uzasadnienie)

Nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne

symbol

Efekty kształcenia na kursie  –  Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF z Narciarstwa powszechnego - zjazdowego

 

WIEDZA

W1

Posiada obszerną, specjalistyczną wiedzę niezbędną do planowania, organizowania i prowadzenia zajęć lub imprez sportowo-rekreacyjnych z narciarstwa zjazdowego.

W2

Zna zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia zajęć rekreacyjnych lub imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zasady pierwszej pomocy przedmedycznej w obszarze szkolenia z narciarstwa zjazdowego.

W3

Ma obszerna, specjalistyczną wiedzę pozwalającą na promocję aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia.

W4

Zna narzędzia pozwalające na analizowanie osiągnięć własnych w pracy zawodowej.

 

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Posiada rozległy zakres umiejętności do planowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych z narciarstwa zjazdowego lub imprezy sportowo-rekreacyjnej, z uwzględnieniem możliwości, celów i zainteresowań kursantów.

U2

Potrafi samodzielnie wykonać oraz nauczyć czynności wykorzystywane w jeździe na nartach zjazdowych.

U3

Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

U4

Potrafi motywować podopiecznych do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w rekreacji ruchowej oraz do prozdrowotnego stylu życia na przykładzie nart zjazdowych.

U5

Potrafi wykorzystać różne narzędzia badawcze w wykonywanej pracy instruktora narciarstwa zjazdowego oraz do kreatywnego rozwiązywania typowych problemów zawodowych.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1

Przejawia komunikatywność i empatię w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi oraz w pracy z grupą.

K2

Rozumie znaczenie odpowiedzialności za zdrowie i sprawność rekreanta.

K3

Potrafi posługiwać się fachowym słownictwem w rozmowie z podopiecznym i w sytuacjach opiniotwórczych związanych z rekreacją ruchową.

K4

Jest świadomy znaczenia swojej postawy w propagowaniu zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w społeczeństwie.

K5

Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.

Wymagania rekrutacyjne

- Ukończone 18 lat

- Wykształcenie, co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne)

Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na kurs (pobierz);

- ksero dowodu osobistego;

- 1 zdjęcie  (3,5 cm x 4,5 cm ) przesłane w wersji elektronicznej;

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do wglądu);

- zaświadczenie lekarskie wystawione wyłącznie przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy.