Kulturystyka- Instruktor

Wymagania rekrutacyjne

1. Odpowiednie wykształcenie udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły średniej lub dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2. Przedłożenie świadectwa lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków instruktora kulturystyki
3. Minimum II klasa sportowa lub dwuletni staż ćwiczeń w siłowni (klubie) prowadzonej przez licencjonowanego instruktora PZKFiTS

Progam kształcenia

Program kształcenia na kursie dokształcającym instruktor sportu w kulturystyce

 

Wydział

Wychowania fizycznego

Jednostka prowadząca kurs dokształcający

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Nazwa kursu

Instruktor sportu w kulturystyce

Typ kursu

Kwalifikacyjny – kwalifikacje w zakresie intruktora sportu w kulturystyce, licencja PZKFiTS 

Opłata za kurs (całość)

Zgodnie z obowiązującymi  zarządzeniami Rektora

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, do  którego przyporządkowany jest kurs dokształcający

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy jako instruktor sportu w kulturystyce. Zakładane efekty kształcenia mieszczą się w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Ogólne cele kształcenia

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób do prowadzenia zajęć z kulturystyki

Wymagania wstępne

1.Odpowiednie wykształcenie udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły średniej lub dyplomem ukończenia studiów wyższych.

2.Przedłożenie świadectwa lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków instruktora kulturystyki

3.Minimum II klasa sportowa lub dwuletni staż ćwiczeń w siłowni (klubie) prowadzonej przez licencjonowanego instruktora PZKFiTS

 

Zasady rekrutacji

Spełnienie wymagań wstępnych, kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć (od … do)

15-20 osób

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

18

Liczba semestrów

 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kursu dokształcającego

(efekty kształcenia

 

Plan kursu

 

Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia składające się na program kursu dokształcającego uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy

Według wytycznych dotyczących zasad tworzenia sylabusa/karty przedmiotu dla studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

Wymogi związane z ukończeniem kursu (praca końcowa/egzamin końcowy/inne)

Egzamin teoretyczny pisemny, egzamin praktyczny -wyciskanie leżąc, przysiad ze sztangą, martwy ciąg – uzyskanie 200 pkt wg skali Wilksa

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

 

='mso-bidi-fo��z�