Regulamin

Regulamin 5. Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego „Nocny Kusy"

NA DYSTANSIE 10 km (sztafeta 4 x 2,5 km)
21 czerwca 2019 r. godz. 21.06

I. CEL

- Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego, absolwenta CIWF-AWF Warszawa.
- Promocja sportu i zdrowia, a także popularyzacja biegania jako aktywnej formy wypoczynku.

II. ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

III. PARTNER ORGANIZACYJNY

1. Klub Sportowy AZS AWF Warszawa
2. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

IV. FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w piątek 21 czerwca 2019 roku na terenie kampusu AWF Warszawa.
2. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku głównym AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34. Termin działania Biura Zawodów: 21 czerwca, piątek, w godz. 19.00 – 20.30
3. START i META – stadion lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
4. Bieg przeprowadzony zostanie utwardzoną nawierzchnią ulicami wewnętrznymi na terenie kampusu AWF Warszawa na dystansie 10 km.
5. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Każda zgłoszona drużyna liczy 4 zawodników dowolnej płci.
7. Każdy zawodnik będzie pokonywał trasę o długości 2,5 km.
8. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy STARCIE/MECIE.
9. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę zobowiązane są do opuszczenia strefy zmian bez zbędnej zwłoki.
10. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich czterech członków drużyny.
11. Drużyny obowiązuje limit czasowy wynoszący 90 min. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

V. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu w biegu sztafetowym posiadają wszystkie osoby, które wypełniły kartę zgłoszenia i:
a. do 21 czerwca 2019 r. roku ukończyły 16 lat
b. do 18 czerwca 2019 r. dokonały zgłoszenia internetowego na stronie zapisy.sts-timing.pl/504/
c. uiściły opłatę startową
d. przedstawią zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do udziału w biegu sztafetowym lub złożą oświadczenie o stanie zdrowia ze zgodą na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie.
2. Limit miejsc wynosi 250 drużyn 4 osobowych. O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat dokonanych przez panel rejestracyjny. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielony jest po zaksięgowaniu wpłaty.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wyczerpania limitu miejsc i odblokowanie ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz prowadzenia listy rezerwowej.
5. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów.
6. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą znajdować się w okolicy startu/mety. Przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu odzież zawodników, która będzie pakowana do worków (dostarczonych przez Organizatorów) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatorów od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu 21 czerwca 2019 r. w godzinach 20.00 – 23.00.
8. Udział w odprawie kapitanów drużyn 5. Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego jest obowiązkowy i odbędzie się przy bramie START/META w dniu biegu o godz. 20.50.
9. Podczas odprawy każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową z chipem. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową kolejnemu zawodnikowi z drużyny w strefie zmian. Bieg bez pałeczki lub zakończenie biegu bez pałeczki sztafetowej oznacza dyskwalifikację drużyny.
10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatorów oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
11. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatorów. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking" oraz bieganie z psem.
12. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
13. Pobranie numeru startowego przez Zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA


1. Zgłoszenia uczestnictwa drużyny w 5. Nocnym Biegu Sztafetowym Janusza Kusocińskiego dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej zapisy.sts-timing.pl (uruchomienie zapisów 21.05.2019 r.).
2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez kapitana drużyny, internetowego formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej w wysokości 120 zł od drużyny, tj. 30 zł od każdego uczestnika. W formularzu zgłoszeniowym kapitan drużyny podaje dane dotyczące zgłaszanych zawodników. Kapitan drużyny może zgłaszać zmiany do dnia 19.06.2019 r. wyłącznie drogą mailową na adres: rejestracja@sts-timing.pl. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
3. Opłatę startową należy wnosić online przelewem bankowym w terminie 2 dni roboczych od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego (we wszystkich sprawach związanych z płatnościami elektronicznymi prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rejestracja@sts-timing.pl). W celu otrzymania faktury VAT dane należy przesłać na adres: rozliczenia@sts-timing.pl
4. Opłata startowa w biurze zawodów w przypadku niewykorzystania limitu wynosi 160 zł od drużyny, tj. 40 zł od każdego uczestnika.
5. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń stanowiących m.in. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Wzór Oświadczeń o stanie zdrowia zawodników dostępny jest na stronie internetowej zawodów. Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny indywidualny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń zawodników do Organizatorów w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny.
6. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
7. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę.
8. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik drużyny otrzymuje pakiet startowy.
9. Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie w Biurze Zawodów 21 czerwca 2019 r. w godz. 19.00 - 20.30, po okazaniu:
- Oświadczeń Zawodników o stanie zdrowia podpisanych przez każdego z zawodników, w przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczeń podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych o zdolności dziecka do udziału w sztafecie i wyrażającego zgodę na udział w 5. Nocnym Biegu Sztafetowym Janusza Kusocińskiego osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
- Dokumentu tożsamości ze zdjęciem kapitana drużyny.
10. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY


1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 5. Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego otrzymają pamiątkowe medale.
2. Przewidziane zostały puchary dla zwycięzców w następujących kategoriach:
- Drużyna mieszana – która uzyskała najlepszy czas łącznie
- Drużyna Kobiet - która uzyskała najlepszy czas łącznie
- Drużyna Mężczyzn - która uzyskała najlepszy czas łącznie
3. Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
5. Dekoracja zwycięzców w podanych kategoriach odbędzie się ok. godz. 23.00 w dniu biegu.
6. Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronie biegu oraz www.sts-timing.pl

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem”) jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (zwana dalej również „AWF Warszawa”), reprezentowana przez JM Rektora.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem pocztowym AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IODO) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@awf.edu.pl.

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 5. Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego „Nocny Kusy".

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w biegu.

5. Uczestnikom biegu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: - sprostowania danych - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - przenoszenia danych, - wniesienia sprzeciwu, - cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację pomiaru czasu.

7. Administrator biegu zbiera poniższe dane:
- imię i nazwisko;
- rok urodzenia;
- miejscowość;
- numer telefonu
- adres e-mail
- przynależność klubową lub nazwę drużyny (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);
- wizerunek

8. Uczestnikom biegu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach i portalach społecznościowych) o wynikach biegu. Imię i nazwisko, przynależność klubowa/nazwa drużyny zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.

10. Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronach: stronie biegu oraz www.sts-timing.pl (link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora oraz na stronach partnerów).

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom z którymi Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.

13. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: - przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, - utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych - nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

15. Uczestnik biegu poprzez zgłoszenie akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją biegu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

16. W przypadku zgłaszania do biegu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem.

IX. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

- publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników 5. Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
2. Pomiaru czasu dokonuje firma STS-Timing. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny.
3. Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać mailowo na adres reklamacje@sts-timing.pl najpóźniej do 23 czerwca 2019 r. do godz. 12.00. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej biegu oraz na www.sts-timing.pl do 24 czerwca 2019 r.
4. Uczestnicy biegu pokonujący trasę w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania wydarzenia.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione przez zawodników.

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie imprezy.
9. Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózku inwalidzkim.
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Kontakt:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa,
tel. 22 834 04 31 wew. 557,
e-mail: promocja@awf.edu.pl

Warszawa, 8 maja 2019 r.