Rok akademicki 2016-2017

Zakres prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017  

  1. Modyfikacja ankiety „ Kariery zawodowe absolwentów" – badanie własne AWF
  2. Modyfikacja ankiety „ Opinie i oczekiwania pracodawców względem kompetencji i kwalifikacji absolwentów" – badanie własne AWF
  3. Modyfikacja ankiety „ Oczekiwania kandydatów" oraz zasad wprowadzania uaktualnień
  4. System ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  5. Weryfikacja funkcjonującego systemu ankietyzacji w roku akademickim 2015/2016;
  6. Weryfikacja systemu sprawozdawczości (ocena własna jednostki, antyplagiat, udział respondentów w badaniach);
  7. Monitorowanie funkcjonowania wydziałowych systemów zapewnieni jakości kształcenia – spotkania, konsultacje
  8. Zadania wynikające z potrzeb Uczelni.

Posiedzenia Uczelnianej Komisji: W roku akademickim 2016-2017 zaplanowano minimum jedno    posiedzenie komisji w semestrze.

Problematyka posiedzeń głównie dotyczyła realizacji planu pracy komisji, jak również dostosowania wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących  kształcenia do zmian prawnych.

Rekomendacje: Zalecenia wynikające z przeprowadzonego zadania pn: "Audyt wdrożenia i funkcjonowania Wydziałowych Systemów Jakości Kształcenia",  zostały przekazane do dyspozycji Rektora oraz Dziekanów