Rok akademicki 2015-2016

Zakres prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016  

  1. Opracowanie sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2014/2015, na podstawie sprawozdań z jednostek – (Z ds. OJK);
  2. Przeprowadzenie przeglądu systemu zapewnienia jakości kształcenia w AWF, na podstawie przeglądów w jednostkach;
  3. Wypracowanie rekomendacji na bieżący rok akademicki, w tym propozycji działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych;
  4. Weryfikacja realizacji rekomendacji na rok akademicki 2014/2015 – poziom uczelni
  5. Weryfikacja funkcjonującego systemu ankietyzacji w roku akademickim 2014/2015;
  6. Weryfikacja systemu sprawozdawczości (ocena własna jednostki, antyplagiat, udział respondentów w badaniach);
  7. Monitorowanie realizacji  wytycznych i procedur ogólnouczelnianych  - spotkania z przedstawicielami wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia  (co najmniej 1 raz w semestrze);
  8. Zadania wynikające z potrzeb Uczelni.

Posiedzenia Uczelnianej Komisji: W roku akademickim 2015-2016 zaplanowano minimum jedno posiedzenie komisji w miesiącu.

Problematyka posiedzeń głównie dotyczyła realizacji planu pracy komisji oraz skupiła się wokół wypracowania nowych zasad ankietyzacji zajęć dydaktycznych, a także przeglądach funkcjonowania systemów zapewnienia jakości kształcenia w jednostkach w związku z planowanymi wizytacjami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekomendacje: Zostaną wypracowane i opublikowane po opracowaniu sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2015-2016